Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni natječaj za odabir korisnika sredstava Poticaji privredi za 2014. godinu

Izvor: Oslobođenje, 30.08.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSK1 KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Ministarstvo privrede/gospodarstva

TRAVNIK

 

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (»Službene novine Srednjobosanskog kantona«, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava, sa kriterij ima raspodjele sredstava, sa pozicije« Transfer za poticaj privredi* Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu broj: 014)2-389 14 od 11.7.2014. godine. Ministarstvo privrede objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

"POTICAJI PRIVREDI" ZA 2014. GODINU

 

I   PREDMET NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prikupljanje programa - projekata za raspodjelu sredstava sa pozicije 'Transfer za poticaj privredi" utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj 1/14) Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona. Program utroška sredstava, s kriterijima raspodjele Sredstava sa pozicije " Transfer za  poticaj privrediBudžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu usvojila je Vlada Srednjobosanskog kantona na 81. sjednici održanoj 10.7.2014. godine. Odluka broj: 01 - 02 - 389/14 od 11.7.2014 godine.

 

Nazivi projekata, mjere i aktivnosti svrstani SU U slijedeće lotovi:

Lot 1.2. - Poticaj turističko-ugostiteljskoj djelatnosti.

Lot 1.3. - Poticaj za opstanak i rast subjekata male, srednje i velike privrede,

 

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica - subjekti male, srednje i velike privrede koja su na području Srednjobosanskog kantona registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja i koja će projekat realizirati na području Srednjobosanskog kantona.

Ne mogu se kandidovati slijedeći projekti: kupovina udjela u društvima, ulaganje u kockarnice, ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u poljoprivredu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnivanje stada ili jata, u projekte za koji su predviđeni poticaji i premije, finansiranje ekološki neprihvatljivih projekta, ugostiteljske objekte koji imaju pretežno točenje alkoholnih pića, te za obrtna sredstva.

Nemaju pravo učešća na natječaju subjekti kojima od Ministarstva privrede nije prihvaćen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim poticajnim sredstvima.

 

III SADRŽAJ PROGRAMA - PROJEKTA

Program - projekat mora biti urađen sadržajno po elementima zahtijevan im u tenderskoj dokumentaciji ovisno o pojedinom lotu. Da bi program - projekt bio predmet razmatranja stručne komisije, potrebno je dostaviti slijedeće:

1. Podaci o ponuđaču: naziv, adresa. tef/fax, e-mail, osoba za kontakt, pravni status, vlasništvo, registrirani kapital/ulog, identifikacijski broj. transakcijski broj. datum registracije, vrsta djelatnosti, broj uposlenih po zahtjevu iz programa, troškovi investicije - ukupna ulaganja, iznos sredstava koji se traži od Ministarstva privrede.

2. Kompletan program - projekat

Program - projekat obavezno mora sadržavati: glavni investicioni projekt, sažetak, te uredno popunjene obrasce iz tenderske dokumentacije.

3. Obavezni prilozi (originali ili ovjerene kopije):

- Rješenje iz sudskog registra sa svim pojedinačnim prilozima/rješenje o odobrenju nadležne općine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

- Uvjerenje o poreznoj registraciji/uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost

- Izvještaj o finansijskom poslovanju - bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2013. godinu ili prijava za razrez poreza na dobit fizičkog lica od privredne ili profesionalne djelatnosti,

- Uvjerenje nadležnih institucija o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prijjođa ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje sa 30.6.2014. godine) s podacima o broju prijavljenih radnika,

- Uvjerenje o plaćenim poreznim obavezama ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja, a obveznici poreza na dodanu vrijednost i uvjerenje o iznurenim indirektnim porezima ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja, zaključno sa 30.6.2014. god.

- Uvjerenje Ministarstva finansija da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu naknade za koncesiju (za pravna lica koja su korisnici koncesija),

- Uvjerenje nadležnog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuđivano u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja,

- Uvjerenje nadležnog suda da nije pod stečajem ili pred likvidacijom (privredna društva) ili potvrda od nadležne općinske službe za upravu da obrtniku ili fizičkom licu nije utvrđen trajni prestanak obavljanja registrovane djelatnosti,

- Potpisanu i ovjerenu izjavu 0 nakani namjenskog korištenja sredstava,

- Reference-listu (lista glavnih usluga pruženih u posljednje 2 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima),

- Dokaz o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije,

- Ostale dokumente koji se traže u tenderskoj dokumentaciji za pojedini lot.

 

Napomena: Svaki lot je neovisan paket za određivanje vrijednosti i ugovaranje. Ponuđači koji podnose prijave za više lotova dužni su dostaviti ponude za svaki lot posebno.

 

Ponuđač, bez obzira na to koliko ima programa, može imati samo jedan program koji će poduprijeti Ministarstvo privrede. Sve kopije moraju biti ovjerene od nadležnog tijela. Sva dokumenta moraju biti priložena i izdana od nadležnih sudskih ili upravnih organa u FBiH i ne mogu biti starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva. U suprotnom, kompletan program - projekat bit će odbijen i neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

Program i sva dokumentacija tražena javnim natječajem i tenderskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logičkim redom (prema popisu dostavljenih dokumenata).

Izbor korisnika izvršit će stručna komisija na osnovu propisanih kriterija. Spisak programa - projekata koje prihvati stručna komisija bit će objavljen najkasnije 21 dan od zadnjeg dana za podnošenje projekta - programa na oglasnoj tabli Ministarstva privrede i Vlade SBK te na web stranici Vlade SBK: www.sbk-ksb.gov.ba.

Ponuđači čije programe - projekte ne prihvati stručna komisija mogu Ministarstvu privrede uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene programa.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada SBK i ista će biti objavljena u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona.

Broj prihvaćenih programa - projekata, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo o visini kvalitete i stepenu povoljnosti programa - projekta.

 

IV. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA

Lot 1.2. Poticaj turističko-ugostiteljskoj djelatnosti

- Kvalitet i kompleksnost projekta

- Finansijski plan

- Stepen samofinansiranja

- Povećanje zaposlenosti

- Originalnost projekta u smislu proširenja turističke ponude

Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 10.000,00 KM

 

Lot 5  Poticaj za opstanak i rast subjekata male. srednje i velike privrede

- ukupan broj zaposlenih

- povećanje zaposlenosti

- vrijednost izvoza

- kvaliteta projekta

- stepen samofinansiranja

- osiguranje sredstava iz drugih izvora

Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 20.000,00 KM

 

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti u vremenu 9-14 sati u Ministarstvu privrede SBK, na adresi Prnjavor 16, Travnik (bivša zgrada ŽAS-a), uz ovjeren 3. primjerak virmana o uplati nerefundirajućeg iznosa od 50.00 (pedeset) KM po jednom primjerku.

Uplata se vrši na depozitni račun Vlade SBK br: 132-010-20125367-50 NLB banka d.d. Tuzla, vrsta prihoda 721119, poziv na broj 0161000000 sa naznakom « otkup dokumentacije za lot broj_» Poticaj privredi.

 

VI. PODNOŠENJE PROJEKTA

 

Zapečaćeni programi-projekti sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju na adresu:

Ministarstvo privrede/gospodarstva

Stanična 43

72270 TRAVNIK

sa naznakom: "NE OTVARATI - po javnom natječaju za Lot br. __" - "Poticaji privredi"

 

Rok za dostavu programa-projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave ovog javnog poziva za natječaj.

Projekti - programi primljeni nakon isteka roka neće biti razmatrani.

 

VII. TROŠKOVI PROJEKTA - PROGRAMA

U postupku javnog natječaja Ministarstv o privrede ne snosi nikakve troškove učesnicima natjecanja, te zadržava pravo da projekat-program prihvati u cijelosti, djelomično ili ga u potpunosti odbije, poništi javni natječaj ili odbaci sve projekte-programe u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.

Ministarstvo privrede neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima natjecanja, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima-projektima neće se vraćati.

 

VIII OSTALE ODREDBE

Sa kandidatima čiji se programi-projekti prihvate, Ministarstvo privrede SBK će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe.

Sve dopunske informacije vezane za natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511 -217

od 10 do 15 sati ili e-mail: min.priv@ibih.net.ba. 

 

MINISTAR

dr. sc. Sedžad Milanović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: