Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Brod

Izvor: eKapija.ba, Broj 9, 31.07.2014

Na osnovu člana 30. alineja 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Repu blike Srpske", broj: 101/04,42/05,118/05 i 98/13), člana 36. Statuta opštine Brod ("Službeni glasnik opštine Brod", broj 5/14) i člana 114. i 115. Poslovnika o radu Skupštine opštine Brod ("Službeni glasnik opštine Brod", broj: 6/14), Skupština opštine Brod na 20. redovnoj sjedni ci održanoj dana 30. 07.2014. godine, donosi

 

ODLUKU
o postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Brod

I - OPŠTE ODREDBE
 

Član 1.
Ovom odlukom, utvrđuje se - način raspolaganja poslovnim zgradama, poslovnim prosto rijama i garažama, kao i uslovi, osnovi i organi za davanje u zakup, ili na korišćenje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u državnoj svojini na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Brod.

Član 2.

(1) Poslovnom zgradom - u smislu ove odluke, smatra se zgrada namijenjena za vršenje poslovne djelatnosti.
(2) Poslovnom prostorijom - smatra se jedna ili više prostorija, koje, po pravilu, čine građevinsku cjelinu, i imaju zaseban ulaz, a namijenjene su za vršenje poslovne djelatnosti.
(3) Garažom se smatra posebni objekat ili prostorija, koja ima zaseban ulaz, a namijenjena je za smještaj jednog ili više motornih vozila.
 

Član 3.
Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove i ekologiju, opštine Brod ili pravno lice kojem je ugovorom povjereno obav ljanje poslova upravljanja poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama, dužno je ažurno voditi evidencije o loslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama u državnoj svojini na kojima je nosilac prava raspolaganja opština Brod.
 

Član 4.

Odeljenje za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove i ekologiju, oppggine Brod, vrši jednom godišnje kontrolu korištenja i poduzima potrebne mjere radi obezbjeđenja racionalnog i namjenskog korištenja poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža, i obavlja druge poslove korištenja poslovnih zgrada,prostora i garaža.
 

II - POSTUPAK IZDAVANjA U ZAKUP
 

Član 5.
Poslovne zgrade, poslovni prostori i garaže se, u skladu sa ovom Odlukom, izdaju u zakup putem;
1. prikupljanja pismenih ponuda (licitacije) i
2. neposredne logodbe.
Postupak izdavanja u zakup putem licitacije
 

Član 6.
(1) Postupak izdavanja u zakup putem licitacije sprovodi se na osnovu oglasa o davanju u zakup, koji objavljuje Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove i ekologiju, opštine Brod u jednom od dnevnih listova i na oglasnoj tabli opštine Brod.
(2) Oglas o izdavanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža sadrži:
- naziv i sjedište zakupodavca,
- način davanja u zakup poslovnih zgrada, prostora i garaža,
- podatke o poslovnoj zgradi, poslovnoj prostoriji ili garaži (broj, lokacija, površina i namjena),
- iznos početne zakupnine lo 1 m2 iz člana 24. ove odluke,
- vrijeme trajanja zakupa,
- visinu i način polaganja kaucije i troškova provođenja oglasa,
- uslove o pravu učestvovanja u javnom nadmetanju,
- način i rok podnošenja pismenih ponuda,
- vrijeme i mjesto otvaranja pismenih ponuda,
- rok i način objavljivanja rezultata oglasa.

Član 7.
(1) Postupak se sprovodi na osnovu pismenih ponuda, koje se dostavljaju opštini Brod poštom ili direktno na protokol, u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom: "Prijava na oglas za zakup poslovne zgrade, poslovnog prostora, garaže".

(2) Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune ponude i ponude podnešene protivno uslovima oglasa Komisija će odbaciti.

Član 8.
(1) Učesnik na oglasu može biti svako fizičko i pravno lice, osim lica koja nisu u cjelosti izmirila obaveze po ranije zaključenom ugovoru o zakupu sa opštinom Brod.
(2) Učesnik na oglasu obavezan je u pismenoj ponudi navesti slijedeće podatke:
- ime, očevo ime, prezime, matični broj i tačnu adresu (za fizičko lice), a za pravno lice puni naziv firme, registarski broj i sjedište;
- preciznu oznaku poslovne zgrade, poslovnog prostora ili garaže na koju se odnosi ponuda;
- iznos zakupnine koju nudi u KM po 1 (iskazano u brojkama i slovima);
- dokaz o izmirenim obavezama po osnovu ranijeg zakupa.

Član 9.
(1) Uz ponudu, učesiik na oglasu je obavezan priložiti;
- dokaz o uplati kaucije i troškova oglasa,
- dokaz o invalidnosti ili statusu člana porodice poginulog borca (rješenje nadležnog organa).
(2) Učesnik na oglasu za dodjelu garažnog prostora, pored dokumentacije iz st.
1. ovog člana, obavezan je priložiti i slijedeću dokumentaciju:
- dokaz o vlasnipggvu stana ili kuće (rješenje o dozvoli uknjižbe, izvod iz knjige uloženih ugovora o otkupu državnih stanova) ili fotokopiju ugovora o koripggenju (zakupu) za neotkupljene stanove.
- učesnik na oglasu koji nije vlasnik stana ili kuće niti nosilac stanarskog prava (zakupac), u obavezi je da priloži potvrdu Zajednice etažnih vlasnika stambene zgrade ili kućnu listu, da je član porodičnog domaćinstva vlasnika odnosno korisnika stana ili kuće;
- dokaz o izmirenim obavezama po osnovu zakupa ukoliko je bio zakupac.
 

Član 10.
(1) Postupak nakon prispjeća ponuda radi izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža, provodi Komisija za poslovne zgrade, poslovne prostore i garaže (u daljnjem tekstu: Komisija), u sastavu od tri člana, koju imenuje Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove i ekologiju, opštine Brod.

(2) O radu Komisije se vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi Komisije.

Član 11.
(1) Komisija na dan određen oglasom, utv- rđuje koliko je ponuda prispjelo, koje su blagovremene, a koje su prispjele poslije istekaroka. Rok prispjeća ponuda Komisija utvrđuje na osnovu prijemnog pečata na koverti u kojoj je ponuda prispjela.
(2) Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači odnosno njihovi punomoćnici.

Član 12.
(1) Izdavanje u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda, može se izvršiti samo ako su prispjele najmanje dvije ponude za isti poslovni prostor ili garažu.
(2) Ukoliko dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, prednost imaju sljedećim redoslijedom:
1. članovi porodice poginulog borca koji svoj status dokazuju rješenjem o utvrđivanju prava na porodičnu penziju ili invalidninu,
2. invalidi rata (prema stepenu invaliditeta),
3. kod ostalih ponuđača ono lice čija je ponuda ranije prispjela.

Član 13.
Lice koje ostvari pravo na zakup poslovne zgrade, poslovnog prostora ili garaže plaća zakupninu u iznosu koji se utvrdi ugovorom o zakupu.

Član 14.
(1) Nakon otvaranja ponuda, Komisija utvrđuje rezultate provedenog postupka licitacije i donosi odluku o dodjeli u zakup i iste objavljuje na oglasnoj tabli opštinske uprave, u roku od 5 (pet) radnih dana od dana otvaranja ponuda.
(2) Učesnik koji smatra da je njegovo pravo povrijeđeno u provedenom postupku, može izjaviti prigovor Načelniku opštine Brod, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata odnosno odluke.

Član 15.
Rješavajući po prigovoru Načelnik opštine će;

- poništiti rezultate provedenog postupka licitacije i Odluku Komisije, ukoliko ocijeni da je prigovor osnovan i da je u postupku bilo nedostataka koji su mogli biti od uticaja na rezultate postupka,
- odbiti prigovor kao neosnovan i potvrditi Odluku Komisije,
- odbaciti prigovor ako je neblagovremen i podnešen od strane neovlapggenog lica.

Član 16.
U slučaju da prvo prikupljanje pismenih ponuda nije uspjelo, zato što nisu učestvovala najmanje dva ponuđača ili su isti odustali od punude, postupak će se ponoviti.
Postupak izdavanja u zakup putem neposredne pogodbe

Član 17.
(1) Ako i ponovljeni postupak prikupljanja pismenih ponuda nije uspio, izdavanje u zakup se može izvršiti putem neposredne pogodbe.
(2) Odluku o načinu i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža neposrednom pogodbom donosi Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno — komunalne poslove i ekologiju opštine Brod.
(3) Izdavanje u zakup neposrednom pogodbom poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža objavljuje se posredstvom oglasa u sredstvima javnog informisanja i to najkasnije 8. dana prije zakazanog datuma za razmatranje pristiglih prijava.
(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana, neposrednom pogodbom mogu se davati u zakup poslovne zgrade, poslovni prostori, odnosno garaže;
- organima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Republika Srpska, odnosno lokalna zajednica,
- humanitarnim organizacijama,
- organizacijama u oblasti nauke, kulture, sporta i socijalne zaštite,
- sadašnjim korisnicima poslovnih zgrada, poslovnih prostora, odnosno garaža, u drugim slučajevima kada za to postoji interes opštine.

Član 18.
(1) Ponude se podnose pismeno u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom: "Ponuda za neposrednu pogodbu".
(2) U pogledu uslova koje treba da ispuni lice koje podnosi ponudu i dokumentacije koju je u obavezi da priloži, i za izdavanje u zakup putem neposredbe pogodbe u cjelosti važe odredbe čl. 8. i 9. ove Odluke.

Član 19.
(1) Postupak neposredne pogodbe provodi Komisija za poslovne zgrade, poslovne prostore i garaže iz člana 10. ove odluke.
(2) O radu Komisije vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije.
(3) Poslije potpisivanja zapisnika o postu- pku izdavanja u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora, odnosno garaža neposrednom pogodbom, učesnici ne mogu izjavljivati prigovor.
(4) Ugovor o zakupu putem neposredne pogodbe može se zaključiti iako je prispjela samo jedna ponuda.

Član 20.
Neposrednom pogodbom, po početnoj cijeni zakupnine mogu se dati u zakup poslovne prostore iz člana 24. stav 6. tačke g.),d.),đ.) i e.), bez objavljivanja oglasa a na osnovu zahtjeva za korištenje prostora koji se upućuje Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, tri dana prije početka korištenja.

Član 21.
Ukoliko sadašnji korisnik poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže ne iskaže interes za zakup, izdavanje u zakup drugim zainteresovanim subjektima vršiće se putem javnog oglašavanja, u skladu sa ovom odlukom.

Član 22.
Uslovi izdavanja u zakup moraju sadržavati:
- podatke o poslovnoj zgradi, poslovnom prostoru, odnosno garaži koji su predmet izdavanja u zakup, - cijenu zakupa po poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže, koja iznosi 50% od iznosa iz člana 24. ove Odluke

- način i uslove plaćanja zakupnine,
- dokumentaciju koja se mora priložiti uz prijavu na oglas.

Član 23.
(1) Poslovne zgrade, poslovni prostori, odnosno garaže mogu se dati u zakup na određeno vrijeme do pet godina uz mogućnost obnove ugovora o zakupu prema odredbama ove odluke.
(2) Zakupac preuzima poslovnu zgradu, poslovni prostor, odnosno garažu na korišćenje u viđenom stanju na dan zaključivanja ugovora o zakupu.

Član 24.
(1) Početne cijene zakupnine poslovne zgrade koja je predmet izdavanja u zakup iznosi mjesečno:
- za zgrade u prvoj zoni 5,00 KM/m2
- za zgrade u drugoj zoni 4,00 KM/m2
- za zgrade u trećoj zoni 3,00 KM/m2
- za zgrade u ostalim gradskim zonama 2,00 KM/m2
- za zgrade izvan gradskih zona ... 1,00 KM/m2

(2) Početne cijene zakupnine poslovne prostorije koja je predmet izdavanja u zakup iznosi mjesečno:
- za poslovne prostorije u prvoj zoni 8,00 KM/m2
- za poslovne prostorije u drugoj zoni 7,00 KM/m2
- za poslovne prostorije u trećoj zoni 5,00 KM/m2
- za poslovne prostorije u ostalim gradskim zonama 3,00 KM/m2
- za poslovne prostorije izvan gradskih zona 1,50 KM/m2

(3) Izuzetno početna cijena zakupnine poslovne prostorije iznosi 25 % od iznosa iz prethodnog stava kada su zakupci Udruženja građana i Nevladine organizacije koje se bave humanitarnim radom.
(4) Početne cijene zakupnine otvorenog poslovnog prostora koji je predmet izdavanja u zakup iznosi mjesečno:

- otvorena terasa kao dio poslovnog objekta u prvoj zoni 4,00 KM/m2
- otvorena terasa kao dio poslovnog objekta u drugoj zoni 3,00 KM/m2
- otvorena terasa kao dio poslovnog objekta u trećoj zoni 2,00 KM/m2
- otvorena terasa kao dio poslovnog objekta u ostalim gradskim zonama 1,50 KM/m2
- otvorena terasa kao dio poslovnog objekta izvan gradskih zona 1,00 KM/m2
(5) Početna cijene zakupnine natkrivenog platoa u lrostoru nove gradske tržnice koji je predmet izdavanja u zakup iznosi mjesečno 5,00 KM
(6) Početne cijene zakupnine sportsko- rekreativnog kompleksa:
a. - kompleks gradskih bazena sa ugostiteljskim objektom (mjesečno) 2,00 KM/ m2
b. - gradski bazeni sa pratećim prostorom: svlačionice, sanitarni čvor (mjesečno) 2,00 KM/m2
v. - restoran u sklopu gradskih bazena (mjesečno) 2,00 KM/m2
g. - otvoreni sportski tereni ..15,00 KM/m2
d. - zatvoreni sportski tereni (sportske dvorane)
- velika dvorana 40,00 KM/m2
- mala dvorana 30,00 KM/m2
- teniska dvorana 20,00 KM/m2
- dvorana za kuglanje 10,00 KM/m2
đ. - korištenje velike sportske dvorane za utakmice 100,00 KM/utakmici
e. - korištenje velike sportske dvorane za koncerte, svadbe, pred.kampanje, i sl 1000,00 KM/danu
ž. - korištenje male dvorane 500,00 KM/danu
z. - korištenje teniske dvorane 300,00 KM/danu
(7) Početna cijene zakupnine skladišta koji je predmet izdavanja u zakup iznosi mjesečno:
a) zatvorena skladišta
- u prvoj zoni 4,00 KM/m2
- u drugoj zoni 3,50 KM/m2
- u trećoj zoni 3,00 KM/m2

- u ostalim gradskim zonama 2,00 KM/m2
- izvan gradskih zona 1,00 KM/m2
b) natkrivena skladišta
- u prvoj zoni 3,00 KM/m2
- u drugoj zoni 2,50 KM/m2
- u trećoj zoni 2,00 KM/m2
- u ostalim gradskim zonama 1,00 KM/m2
- izvan gradskih zona 0,50 KM/m2
v) otvorena skladišta
- u prvoj zoni 1,50 KM/m2
- u drugoj zoni 1,00 KM/m2
- u trećoj zoni 0,80 KM/m2
- u ostalim gradskim zonama 0,60 KM/m2

- izvan gradskih zona 0,40 KM/ m2
(8) Početne cijene zakupnine za garaže koja je predmet izdavanja u zakup iznosi mjesečno:
- za garaže u prvoj zoni 1,00 KM/ m2
- za garaže u drugoj zoni 0,75 KM/ m2
- za garaže u trećoj zoni 0,50 KM/ m2
- u ostalim gradskim zonama 0,35KM/m2
- Početna cijena zakupnine iz stava 8. ovog člana umanjuje se za 15 % članovima porodica poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima od 1-X kategorije i borcima od I do VII kategorije.
(9) Poslovne zgrade, poslovne prostorije i garaže mogu se dati na korištenje bez naknade;
- organima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Republika Srpska, odnosno lokalna zajednica,
- humanitarnim organizacijama,
- organizacijama u oblasti nauke, kulture, sporta i socijalne zaštite, kao i u drugim slučajevima kada za to postoji interes opštine.
(10) Početne cijene zakupnine utvrđene su za korisne površine poslovne zgrade, poslovne prostorije i garaže.

Član 25.
Početne cijene zakupnine iz člana 24. su bez PDV-a.

III - UGOVOR O ZAKUPU
Zaključivanje ugovora o zakupu poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža

Član 26.
Ugovor o zakupu poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže zaključuje Načelnik opštine u ime opštine Brod, kao zakupodavca sa zakupcem.

Član 27.
(1) Ponuđač čija je ponuda odlukom Komisije utvrđena kao najpovoljnija, dužan je zaključiti ugovor o zakupu u roku od 5 dana od dana konačnosti odluke o dodjeli u zakup.
(2) Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu u roku iz prethodnog stava, ugovor će se zaključiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

Član 28.
(1) Zakup poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže počinje teći od dana zaključenja ugovora a zakupodavac je dužan istog dana predati zakupcu poslovnu zgradu, poslovni prostor, odnosno garažu.

(2) Ukoliko zakupodovac ne uvede zakupca u posjed po zaključenom ugovoru, obaveze na ime zakupnine će teći od dana uvođenja u posjed, što se dokazuje zapisnikom o uvođenju u posjed.

Član 29.
(1) Poslovna zgrada, poslovni prostor, odnosno garaža se izdaju za obavljanje delatnosti u skladu sa namjenom određenom oglasom o davanju u zakup.
(2) Poslovna zgrada, poslovni prostor, odnosno garaža se izdaje u zakup u viđenom stanju.
Obaveze ugovornih strana

Član 30.
Zakupac poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže dužan je da mjesečni iznos zakupnine utvrđen ugovorom o zakupu izmiruje do 15-og u mjesecu za tekući mjesec.

Član 31.
(1) Zakupac je dužan na svoj teret, vršiti opravke na poslovnoj zgradi, poslovnom prostoru, odnosno garaži koje su neophodne radi održavanja istog u stanju u kojem se može koristiti za namjenu određenu ugovorom (redovnog održavanja), u skladu sa članom 8. Zakona o održavanju zgrada ("Sl. glasnikRS" br. 101/11).
(2) Troškovi investicionog održavanja poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže kao posebnog dijela zgrade (popravke i zamjena instalacija centralnog grijanja, telefonskih i elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije i dr. opravke koje su od uticaja na korištgenje drugih posebnih dijelova zgrade) u skladu sa čl. 10. Zakona o održavanju zgrada padaju na teret zakupodavca.
(3) Ukoliko se radi o opravci loslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže, koja je po svom karakteru hitna te ne trpi odlaganje (radovi hitnih intevencija), troškovi opravke padaju na teret zakupodavca, pod uslovom da zakupac iste nije sam prouzrokovao, te da je o lotrebi opravke prethodno obavijestio zakupodavca.
(4) Opravke čiju je potrebu zakupac sam izazvao uvijek padaju na teret zakupca.

Član 32.
(1) Zakupac je dužan da plaća naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i vršenje zajedničkih usluga u zgradi, u vrijeme njihove dosljelosti.
(2) Troškovi redovnog održavanja na zajedničkim dijelovima zgrade, padaju na teret zakupca. Zakupac je dužan na ime akontacije troškova održavanja plaćati određeni mjesečni iznos na račun zajednice etažnih vlasnika zgrade, a u skladu sa čl. 35. Zakona o održavanju zgrada.

Član 33.
(1) Zakupac nema pravo vršiti bilo kakve prepravke poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže ili adaptacije poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže, bez saglasnosti zakupodavca.
(2) Prepravke ili adaptacije poslovne zg- rade, poslovnog prostora, odnosno garaže, izvedene na traženje zakupca a uz saglasnost zakupodavca, padaju na teret zakupca.
(3) Pravo zakupodavca je da vrši kontrolni nadzor nad izvođenjem radova na prepravci i adaptaciji poslovnog prostora.

Član 34.
(1) Zakupac može koristiti poslovnu zgradu, poslovni prostor, odnosno garažu samo za obavljanje djelatnosti, odnosno u svrhu utvrđenu ugovorom o zakupu i prema ostalim uslovima ugovora.
(2) Ukoliko zakupac želi da izvrši promjenu namjene dodjeljene poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže, istu može izvršiti samo uz saglasnost zakupodavca.
(3) Troškovi promjene namjene poslovnog prostora, kao i druge troškovi i obaveze koji bi proistekli iz promjene namjene padaju na teret zakupca.

Član 35.
Zakupac ne može zakupljenu poslovnu zgradu, poslovni prostor, odnosno garažu ili njihov dio dati u podzakup trećem licu.

Član 36.
(1) Po prestanku zakupa, zakupac je dužan poslovnu zgradu, poslovni prostor, odnosno garažu, predati zakupodavcu u stanju u kojem je primio, a što se konstatuje posebnim zapisnikom.
(2) Zakupac je dužan, ako zakupodavac to traži, loslovnu zgradu, poslovni prostor, odnosno garažu, vratiti u stanje u kojem je bio prije prepravke ili adaptacije koje je izveo zakupac, ako je istu izveo bez saglasnosti i nadzora zakupodavca.

Prestanak ugovora o zakupu
 

Član 37.
Načelnik opštine će, u ime oppggine Brod, kao zakupodavca, otkazati ugovor o zakupu poslovne zgrade, poslovnog prostora, odnosno garaže u svako doba, bez obzira na ugovorne obaveze i trajanje zakupa ako i poslije olomene zakupac:
- koristi poslovnu zgradu.poslovni prostor, odnosno garažu protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu bez dužne pažnje,
- u roku od 15 dana od primljene olomene ne plati zakupninu ili troškove za dva uzastopna mjeseca,
- bez odobrenja preuređuje poslovnu zgradu, poslovni prostor, odnosno garažu.
Pored naprijed navedenog, ugovor prestaje:
- istekom roka na koji je zaključen i jednostranim otkazom ugovora obje ugovorne strane.
Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu poslovne zgrade, poslovnog prostora i garaže iznosi 30 (trideset) dana od dana kada je izvršena uredna dostava izjave o odustanku.

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini ("Službeni glasnik opštine Bosanski Brod" br. 6/08,1/09 i 6/13).

Član 39.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine Brod

Broj: 01-022-102/14

Datum: 31.07.2014. godine

Predsjednik SO-e

Ivo Mijić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: