Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona

Izvor: eKapija.ba, 11.09.2014.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

VLADA KANTONA

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte

 

Na osnovu Odluke o odobravanju sredstava za deponovanje, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 02/2008) i Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 19-14-5241-14/07 od 04.01.2008., i Annex- a Ugovora o pružanju usluga kreditiranja poslovnih aktivnosti privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 19-14-5241-14-2/07 od 25.05.2009. Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona

Pozivaju se privredna društva koja su registrovana na području Zeničko-dobojskog kantona da podnesu Zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na području Zeničko-dobojskog kantona. Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica (u daljem tekstu „Banka") je preuzela obaveze koje se odnose na odobravanje kredita, u skladu sa pravilima i procedurama Banke. Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte (u daljem tekstu „Služba") će zaprimati obrađene zahtjeve za kredite od strane Banke, razmatrati ih prema svojim kriterijima utvrđenim aktima Službe te redovno obavještavati Banku o odluci o davanju saglasnosti za dodjelu kredita.

1. Vrsta privrednih društava koja mogu biti korisnici kredita:

- Mala i srednja privredna društva

- Privredna društva koja namjeravaju započeti sa radom na području Zeničko-dobojskog kantona, tj. pokrenuti ili razviti poduzetničku aktivnost registrovanu na području Zeničko- dobojskog kantona

2. Korisnik kreditne linije može postati privredno društvo koje se bavi proizvodnom djelatnošću, a naročito djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti BiH („Službeni glasnik BiH", br. 47/10): 25.62, 28.12, 28.21, 28.41, 28.91, 28.92, 28.99, i određenom uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona, a to dokazuju registracijom. Pod određenim uslužnim djelatnostima podrazumijevaju se slijedeće usluge iz Klasifikacije djelatnosti:

38.3 Reciklaža materijala

41 Gradnja građevina visokogradnje

42 Gradnja građevina niskogradnje

43 Specijalizirane građevinske djelatnosti

3. Namjena za koju se može tražiti kredit:

• Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i obrtnih sredstava,

• Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i sl. za proizvodnju za izvoz (postojeći i budući izvoznici) i obrtna sredstva,

• Tehnološka unapređenja: proizvodna oprema, obuka i certifikovanje u skladu sa industrijskim standardima, standardima kvaliteta, evropskim normama, itd.,

• Za opremu i obrtna sredstva za novoosnovana privredna društva,

• Kredit se može koristiti i za ranije nabavljenu opremu koja je plaćena nakon podnošenja zahtjeva za odobravanje kredita.

4. Aktivnosti koje se ne mogu finansirati:

- Trgovina bez vlastite proizvodnje materijalnih dobara ili usluga

- Ugostitelj stvo bez vlastite proizvodnj e

- Lutrije i igre na sreću općenito

- Svaka aktivnost koja nije u skladu sa državnim zakonima

5. Prioritet će imati:

• Proizvodne aktivnosti

• Aktivnosti orijentisane ka izvozu

• Aktivnosti koje rezultiraju zamjenom za uvoz

• Aktivnosti zaštite okoline

• Aktivnosti koje omogućavaju kreiranje novih radnih mjesta uz korištenje domaćih resursa, te daju doprinos uravnoteženom razvoju.

6. Kreditni uslovi:

6.1. Maksimalan iznos kredita je 100.000,00 KM, od čega do 40% može biti korišteno za obrtna sredstva.

6.2. Visina kamatne stope odobrenih kredita je 6mjeseciEuribor+2,5% (trenutno iznosi 2,937%). Kamatna stopa će biti obračunavana mjesečno na ostatak duga.

6.3. U slučaju da, u periodu u kojem je ovaj ugovor važeći, dođe do promjene vrijednosti konvertibilne marke (KM) u odnosu na euro, finansij ski resursi kredita će biti izraženi u eurima.

6.4. Krediti će se odobravati na maksimalan period od četiri (4) godine, u koji je uključen i grejs period od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

6.5. Odobreni krediti biće osigurani novčanim depozitom do maksimalno 25% salda kredita. Ukupan iznos kredita će biti osiguran kombinacijom nekih od slijedećih sredstava obezbjeđenja:

- Hipoteka na nekretnine 1:2

- Polisa osiguranja

- Garancija banke

- Dionice 1:1,2

- Novčani depozit

- Čekovi i mjenice (uz svaku od navedenih instrumenata)

Za slučaj da Klijent ne izvršava uredno obaveze iz ugovora o kreditu, Banka se obavezuje iskoristiti sredstva obezbjeđenja. U roku od 7 (sedam) radnih dana, od momenta početka izvršenja (prinudne naplate) prema Klijentu jednim od instrumenata obezbjeđenja kredita, Banka će zamrznuti depozit do iznosa koji je jednak ostatku dospjele a nenaplaćene i nedospjele obaveze po glavnici, te dospjeloj redovnoj kamati (za period ne duži od tri mjeseca od datuma zadnje uplate rate od strane Klijenta). Nakon blokiranja depozita, Banka će nastaviti sa izvršenjem prinudne naplate potraživanja koristeći navedena sredstva obezbjeđenja. Ukoliko se u roku od 90 dana dospjele obaveze po kreditu ne naplate iz jednog od ostalih instrumenata obezbjeđenja kredita Banka će aktivirati sredstva za obezbjeđenje rizika (proporcionalno procentu obezbjeđenja na dospjele nenaplaćene i nedospjele obaveze po glavnici kredita, dospjeloj redovnoj kamati (za period ne duži od tri mjeseca od datuma zadnje uplate rate od strane Klijenta) i naplatiti dio obaveza po kreditu, uz nastavak svih pravnih radnji za izmirenje obaveza po kreditu u cjelosti (ostatak obaveza po glavnici kredita, kamati i iznosu obezbjeđenja sredstava za snošenje rizika).

6.6. Banka se obavezuje obračunavati troškove obrade kredita u iznosu od 0,5% vrijednosti ukupnog kredita, minimalno 100,00 KM i ove troškove snosi Klijent.

6.7. Dokumenti u proceduri dodjeljivanja kredita

U cilju pristupanja proceduri dodjeljivanja kredita, Podnosilac zahtjeva popunjava standardnu formu Zahtjeva za kredit koja se od strane Banke, prosljeđuje Službi na procjenu. U prilogu ovog Zahtjeva za kredit moraju da se nalaze sljedeći dokumenti:

 - Potvrda o registraciji privredne aktivnosti (aktuelni izvod iz registra nadležnog suda o registraciji preduzeća sa svim prilozima) i akt o osnivanju ili statut zajmotražioca,

- Saglasnost za izdavanje kreditnog izvještaja. Podnosilac zahtjeva daje saglasnost da se provjeri njegova kreditna istorija na osnovu informacija pohranjenih u bazu podataka dostupnog Kreditnog Biroa kao i žiranata za isti kredit,

- Ostali dokumenti i dodatne informacije: biznis plan, bilans stanja i bilans uspjeha za period od tri godine, koje prethode datumu podnošenja zahtjeva, odnosno od dana osnivanja ukoliko je preduzeće osnovano kasnije).

Tek u slučaju odobravanja Zahtjeva, potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave da je učesnik izmirio sve dospjele poreske obaveze do podnošenja zahtjeva za kredit i Uvjerenje o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje.

7. Postupak razmatranja

Služba će provoditi vlastiti postupak razmatranja kreditnih zahtjeva koji su dostavljeni već obrađeni od Banke i Služba će odlučivati o davanju saglasnosti Banci na odobravanje kredita. Saglasnost Banci za davanje kredita Služba će davati u pisanoj formi na za to unaprijed odštampanom obrascu. Služba će davati saglasnost na odobravanje kredita Banci s ciljem osiguranja finansijskih obaveza klijenta na temelju ugovora o odobrenom kreditu. Finansijske obaveze će biti pokrivene na ostatak duga i redovne kamatne stope za period ne duži od tri mjeseca od zadnje plaćene rate od strane klijenta. Na temelju ugovora o kreditu, Služba zadržava pravo da predloži vrste obezbjeđenja za finansijske obaveze klijenta, iako na Banci ostaje konačna odluka o izboru instrumenata obezbjeđenja.

Služba će u skladu sa svojim internim pravilima i procedurama vršiti analizu kreditnog zahtjeva, nakon što Banka dostavi kompletan spis sa preporukom o odobravanju kredita. Ukoliko je od strane Službe data saglasnost na odobravanje kredita, Banke se obavezuje da odobri kredit klijentu. Služba u skladu sa sopstvenom dinamikom aktivnosti periodično dostavlja saglasnost na odobravanje kredita Banci. Saglasnost na odobravanje kredita Banci podrazumjeva da se iznos snošenja u ukupnom riziku može pokriti maksimalno 25% odobrenog kredita, dok ostalih 75% osigurava Banka. Iznos snošenja u ukupnom riziku će biti umanjen proporcionalno plaćanju obaveza Klijenta kako je regulirano ugovorom o kreditu. Umanjenje iznosa snošenja u ukupnom riziku će biti izvršeno od strane Banke svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Banka će informisati mjesečno pisanim putem Službu o svim umanjenjima izvršenim za prethodni mjesec srazmjerno otplati obaveza Klijenta prema Banci kao i o masi aktive Kreditnog fonda. Kada Klijent vrati kompletan kredit Banka ima obavezu da obavijesti u pisanoj formi Službu o zatvaranju ugovora o kreditu.

8. Mehanizam funkcionisanja

Kreditni Fond će funkcionisati sa mehanizmom revolving, dakle iz vraćenih sredstava će biti odobreni novi krediti, do potpunog iskorištenja kreditnog fonda.

9. Zahtjev za odobravanje kredita se podnosi Banci na adresu:

INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA DD ZENICA

TRG BOSNE I HERCEGOVINE BR.1

72000 ZENICA

10. Javni poziv ostaje otvoren do završetka implementacije projekta Kreditno-garancijskog fonda i nalazi se na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: