Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad Sarajevo

Izvor: Oslobođenje, 15.09.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

Općina Novi Grad Sarajevo

Općinski načelnik 

 

Na osnovu stava 1. člana 19. Odluke o vrsti podsticaja, kriterijima i načinu provođenja podsticajnih mjera u oblasti primame poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 09/2014) i člana 33. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09 - Novi prečišćen tekst), općinski načelnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja

za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad Sarajevo

 

I PREDMET POZIVA

Predmet javnog poziva je ostvarivanje novčanih podsticaja u oblasti poljoprivredne proizvodnje za 2014. godinu. Program podsticaja obuhvata slijedeće oblasti poljoprivredne proizvodnje:

1) program podsticaja za animalnu proizvodnju,

2) program podsticaja za biljnu proizvodnju,

3) gljivarska proizvodnja,

4) investiranje u poljoprivredna gazdinstva i

5) ostale aktivnosti vezane za poljoprivredu.

 

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo na novčane podstieaje u skladu sa ovom odlukom imaju fizička lica koja se bave poljoprivredom, a koja su zaključno sa 2013. godinom upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa Zakonom o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07 i 4/10) i Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/08) (u daljem tekstu: kandidat)

Pravo na novčane podstieaje u skladu sa ovom odlukom za istu vrstu podsticaja, a na osnovu ovog javnog poziva, nemaju kandidati koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj na osnovu javnog poziva objavljenog 10. 4. 2014. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje".

 

III VRSTE PODSTICAJA, NOVČANI IZNOSI I NORMATIVI

Podsticaj u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ostvaruju se za:

R/B

VRSTA PODSTICAJA

IZNOS U KM/ JEDINICI MJERE (kandidati koji nisu registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima)

IZNOS U KM/ JEDINICI MJERE (kandidati koji su registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima)

NAJMANJE NORME I LIMITI ZA PODSTICAJ

 

1) ANIMALNA PROIZVODNJA

 

 

 

I-a)

Uzgoj i držanje matičnog stada muznih krava

70,00 KM/grlo

100,00 KM/grlo

2 -5 grla

l.b)

Podsticaj za uzgoj i držanje priplodnih junica

180,00 KM/grlo

200,00 KM/grlo

1-5 grla

l.c)

Uzgoj i držanje priplodnih ovaca

8,00 KM/grlo

10,00 KM/grlo

50-100 grla

l.d)

Uzgoj i držanje pčelinjih društava

5,00/pčelinje društvo KM/košnici

10,00 KM/ pčelinje društvo

30 do 100 košnica

 

2) BILJNA PROIZVODNJA

 

 

 

2.a)

Zasnivanje novih zasada voćnjaka (krošnjasto voće: jabuka, kruška, šljiva, trešnja i orah)

150,00 KM/0, 1 ha

250,00 KM/0,1 ha

0.2ha-0,5 ha jedne vrste voća

2.b)

Zasnivanje novih zasada jagodastog voća (jagoda, kupina, malina, borovnica i ribizla)

150,00 KM/0,1 ha

250,00 KM/0,1 ha

0,2 ha- 0,5 jedne vrste voća

 

3) GLJIVARSKA PROIZVODNJA

15,00KM/tona komposta

20,00KM/tona komposta

Min.10-max.30

 

4 ) INVESTIRANJE U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

 

 

 

4.a)

Nabavka nove mehanizacije i opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji

5 % od vrijednosti po računu

10 % od vrijednosti po računu

 

4.b)

Nabavka novog plastenika

5% od vrijednosti računa

10% od vrijednosti računa

100-300m2

 

5) OSTALE VRSTE NOVČANIH PODSTICAJA

Maksimalno 1.000 KM/projekat

 

Maksimalno 1 projekat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV OSNOVNI KRITERIJI ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM POZIVU

Osnovni kriteriji za učestvovanje na javnom pozivu su:

- da kandidat ima prebivalište na području općine Novi Grad Sarajevo i 

- daje poljoprivrednu proizvodnju zasnovao na području općine Novi Grad Sarajevo, izuzev oblasti pčelarstva za koju poljoprivrednu proizvodnju može da je zasnovao na području Kantona Sarajevo.

 

V POSEBNI USLOVI ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODSTICAJA

Posebni uslovi za ostvarivanje novčanih podsticaja definisani su u poglavlju III Odluke o vrsti podsticaja, kriterijima i načinu provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 09/2014) koja je dostupna na web stranici Općine Novi Sarajevo: www.novigradsarajevo.ba oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo i oglasnim pločama mjesnih zajednica Općine Novi Grad Sarajevo.

 

VI POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz obrazac prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje potrebno jepriložiti dokaze o ispunjavanju uslova iz javnog poziva kao i druge dokaze, i to ovjerene fotokopije dokumenata koji ne smiju biti stariji od 6 mjeseci:

A) Opća dokumentacija koja se prilaže uz obrasce prijava za sve vrste podsticaja navedene u poglavlju III ovog javnog poziva:

1. kopija lične karte

2. prijava o mjestu boravka

3. kopija transakcijskog računa (bankovne kartice ili potvrda iz banke o transakcijskom računu),            

4. dokaz o registrovanom obrtu u poljoprivredi - rješenje nadležne općinske službe o registrovanom obrtu (prilažu fizička lica ukoliko imaju registrovanu djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnimdjelatnostima).

B) Posebna dokumentacija

Uz obrasce prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz oblasti animalne proizvodnje:

- potvrda o veterinarskom nadzoru stoke koju izdaje veterinarska organizacija sa područja Kantona Sarajevo,

- potvrda o vještačkom osjemenjavanju junice izdata od nadležne veterinarske stanice (za podsticaj i uzgoj i držanje priplodnih junica) i

- potvrda o registraciji u jedinstvenom registru Udruženja pčelara Kantona Sarajevo (za podsticaj za uzgoj i držanje pčelinjih društava),

 

Uz obrasce prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz oblasti biljne proizvodnje:

- dokaz o vlasništvu zemlje (ZK izvadak ili posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci ili ugovor o zakupu zemljišta na period najmanje od 5 god. sa ZK izvatkom zakupodavca),

- dokaz daje sadni materijal nabavljen od registrovanog rasadnika sa područja RBiH (faktura i fiskalni račun). 

 

Uz obrasce prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz oblasti gljivarske proizvodnje:

- faktura i fiskalni račun o kupovini komposta za svaki proizvodni ciklus ili izvod iz banke daje izvršena uplata (ukoliko je kupljen kompost van područja RBiH) i            

- dokaz o posjedovanju fitopatološkog nalaza za kompost od nadležne institucije.

                                                              

Uz obrasce prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje - investiranju u poljoprivredna gazdinstva:

- faktura i fiskalni račun o kupovini navedene opreme i saobraćajna dozvola za mehanizaciju koja podliježe registraciji (nabavka nove mehanizacije i opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji),

- faktura i fiskalni račun o kupovini novog plastenika,

 

Uz obrasce prijave za ostvarivanje prava na novčane podsticaje – ostale vrste novčanih podsticaja:

- prijedlog projekta sa finansijskom konstrukcijom.  

                                                              

VII PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DOKUMENATA

Obrasci prijave na javni poziv zainteresovani kandidati mogu preuzeti na info-punktu Općine Novi Grad Sarajevo, svakim radnim danom od 8 do 18 hni na web stranici Općine www.novigradsaraievo.ba .

Prijavu za ostvarivanje prava na novčani podsticaj u ime kandidata, porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, podnosi nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a za registrovano fizičko lice ovlašteno lice.

Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje kandidat je dužan podnijeti posebnu pojedinačnu prijavu za svaku vrstu novačanog podsticaja. 

Tekst javnog poziva objaviti će se u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo i na oglasnim pločama mjesnih zajednica Općine Novi Grad Sarajevo i web stranici Općine: www.novigradsarajevo.ba

 

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.  

 

Obrasci prijave na javni poziv sa pratećom dokumentacijom se predaju na info-punktu Općine Novi Grad Sarajevo, svakim radnim danom od 8 do 18 h.Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općinskoj službi za privredu, finansije i inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo, soba 236, ili na tel. 291-184; kontakt-osoba Katana Amna i e-mail: poljoprivreda@novigradsarajevo.ba 

 

VIII PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak pojavnom pozivu provest će Komisija za odobravanje novčanihpodsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad Sarajevo.  

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi općinski načelnik, a na osnovu liste prijedloga kandidata za dodjelu novčanih podsticaja utvrđene od Komisije za odobravanje novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad Sarajevo.  

Konačna lista kandidata kojima su dodijeljeni novčani podsticaji za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području općine Novi Grad Sarajevo biće objavljena na oglasnoj ploči Općine Novi Grad Sarajevo i web stranici Općine: www.novigradsarajgvo.ba

Svaki kandidat koji je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje na osnovu javnog poziva može u roku od 8 dana od objavljivanja konačne liste podnijeti prigovor općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku o prigovoru. 

 

IX NAPOMENA

- obavezno predavati fotokopije dokumenata ne starijih od 6 mjeseci koje moraju biti ovjerene (original predati dokumenti neće biti vraćeni),

- predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva i

- nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: