Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa prostora Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Izvor: eKapija.ba, 16.09.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH» broj: 35/05), člana 67. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde («Sl. novine BPK Goražde» broj: 9/13 i 11/14) i Programa utroška sredstava sa koda 615200-«Kapitalni transferi pojedincima»- Program zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija za 2014. godinu, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom broj: 03-14-1224/14 od 29.08.2014.godine, Ministar za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde raspisuje:

 

J A V N I O G L A S

za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja

pripadnika boračkih populacija sa prostora Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

 

I

Predmet Javnog oglasa je dodjela finansijskih sredstava u iznosu od 310.000,00 KM planiranih na budžetskom kodu Ministarstva za boračka pitanja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde 615200- «Kapitalni transferi pojedincima» - Program zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija.

 

II

Pravo na dodjelu novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca, vojnih invalida i porodica šehida-poginulih boraca može se ostvariti na sljedeći način:

1. odobravanjem novčanih sredstava fondacijama ili udruženjima boračkih populacija na osnovu projekata kojim se planira pokretanje ili proširenje poslovne djelatnosti ili za nabavku opreme, kao i pravnim licima (privrednim i neprivrednim subjektima) koji se bave proizvodnjom i uslugama registrovanim i sa sjedištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde a upošljavaju lica iz člana 2. ovog Javnog oglasa u skladu sa Zakonom.

2. odobravanjem novčanih sredstava fizičkim licima na osnovu projekata samozapošljavanja.

 

III

Opći kriteriji za odobravanje bespovratnih sredstava na ime zapošljavanja i samozapošljavanja lica iz člana 2. ovog oglasa su:

 

Za fizička lica:

1. da pripadaju kategorijama lica iz člana 2. Zakona (demobilisani borci, vojni invalidi i porodice šehida-poginulih boraca);

2. da se projektom planira samozapošljavanje kroz pokretanje vlastite poslovne djelatnosti ili u saradnji sa drugim privrednim subjektima;

3. da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod Službe za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, u trajanju najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava;

4. da imaju registrovano preduzeće ili samostalnu radnju ili dokaz o pokretanju postupka registracije kod nadležnog organa (prijava ili zahtjev).

 

Za pravna lica:

1. registracija privrednog društva čiji je osnivač fondacija/udruženje koje okuplja boračke populacije, REGISTRACIJA privrednog društva čiji osnivač nije udruženje /fondacija, samostalne radnje za druga pravna lica koja upošljavaju pripadnike boračke populacije.

2. da se projektom planira pokretanje, proširenje poslovne djelatnosti, nabavka opreme i upošljavanje novouposlenih radnika iz reda boračkih populacija.

 

Član IV

Visina sredstava na ime zapošljavanja iznosi do 10.000 KM po odobrenom projektu za fizička lica.

Visina sredstava na ime zapošljavanja lica iz člana 2. ovog oglasa, proširenja poslovne djelatnosti ili nabavke opreme, za privredna društva čiji je osnivač fondacija/udruženje koje okuplja boračke populacije i druga pravna lica koja vrše upošljavanje lica iz člana 2. oglasa iznosi do 10.000 KM, po jednom novouposlenom radniku.

Izuzetno u slučaju da privredno društvo čiji je većinski vlasnik udruženje/fondacija registrovana za pružanje pomoći borcima i članovima njihovih porodica aplicira Projektom na osnovu kojeg bi se zaposlio veći broj lica iz članu 2. Zakona, kao i članovi njihovih porodica, imaju prednost pri dodjeli sredstava planiranih u budžetu za predmetne namjene.

U vezi sa predhodnim stavom cjelokupan iznos planiranih sredstava u budžetu za zapošljavanje i samozapošljavanje za 2014.godinu, može se odobriti jednom privrednom društvu iz predhodnog stava ovog Oglasa, bez obzira na uslove i kriterije propisane članom 77.stav 2. i članom 79. Zakona o dopunskim pravima.

Pod uslovom da nema projekata apliciranih od strane privrednih društava čiji je osnivač udruženje/, cjelokupan iznos sredstava obezbjeđen u budžetu za zapošljavanje i samozapošljavanje u 2014.godini, može se odobriti drugom privrednom društvu sa sjedištem na području Kantona, ukoliko u projektu izraze potrebu za zapošljavanjem većeg broja lica iz člana 2. Zakona, pod uslovima i kriterijima propisanim Zakonom.

Odluku prvenstva za korištenje i odobravanje sredstava za zapošljavanje donosi Vlada na prijedlog Ministarstva.

 

Član V.

Dokumenti koje dostavljaju podnosioci projekta za dodjelu bespovratnih sredstava na ime zapošljavanja i samozapošljavanja su:

a) Obavezna dokumentacija potrebna za fizičke osobe:

- Zahtjev za bespovratna novčana sredstva u kojem se navodi traženi iznos bespovratnih novčanih sredstava i namjena;

- Uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika boračke populacije;

- Ovjerena kopija lične karte i prijava prebivališta/boravišta (CIPS);

- Posjedovni list;

- Kućna lista;

- Uvjerenje sa evidencije nezaposlenih punoljetnih članova domaćinstva;

- Ovjerena izjava o periodu za koji se korisnik sredstava samovoljno odjavljuje sa evidencije nezaposlenih kod Službe za zapošljavanje u općini u kojoj je prijavljen na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, s tim da ovaj period ne može biti manji od 2 godine i 6 mjeseci i da će namjenski utrošiti odobrena sredstva;

- Dokaz o registraciji djelatnosti ili dokaz o pokretanju postupka registracije kod nadležnog suda, nadležnog organa (prijava ili zahtjev);

- Projekat (biznis plan) koji je ekonomski opravdan i koji obezbjeđuje trajnost poslovanja i stvara uslove za povećanje zaposlenosti, načelno sadrži: poslovni plan, stručne kvalifikacije, plan investiranja, izjavu o uspješnosti projekta i sl.;

- Dokaz o posjedovanju vlastitog ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, za koji postoji upotrebna dozvola nadležnog općinskog organa za obavljanje proizvodne djelatnosti;

- Dokaz ili ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva za dodjelu sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja nije koristio finansijska sredstva ili drugi vid pomoći na ime zapošljavanja ili samozapošljavanja od strane Ministarstva za boračka pitanja ili drugih domaćih organa i institucija, ili inostranih humanitarnih organizacija u periodu od 1996. godine do dana podnošenja zahtjeva;

- Dokaz ili ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva nije samovoljno raskinuo radni odnos ili svojom krivicom dobio otkaz radnog odnosa u periodu od tri godine do dana podnošenja zahtjeva;

- Dokaz o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti;

- Dokaz o izboru banke za obavljanje platnog prometa, dodjelu identifikacionog i poreznog broja, ako je to po zakonu, odnosno ako je registrovanom pravnom i fizičkom licu naloženo da to i učini.

 

b) Obavezna dokumentacija potrebna za udruženja/fondacije:

- Zahtjev za bespovratna novčana sredstva u kojem se navodi traženi iznos bespovratnih novčanih sredstava i namjena;

- Registracija privrednog društva čiji je osnivač udruženje/fondacija

- PROJEKAT ZAPOŠLJAVANJA (načelno sadrži. poslovni plan, plan investiranja, opis djelatnosti, procjenu tržišta, izjavu o uspješnosti projekta, broj trenutno uposlenih radnika i broj novih radnih mjesta koja se planiraju otvoriti i sl.);

- Registracija udruženja/fondacije.

 

c) Dodatna dokumentacija za udruženja/fondacije koje već imaju registriranu poslovnu djelatnost:

- Bilans stanja i bilans uspjeha poslovnog subjekta za predhodnu godinu i poslovanja;

- Izjava o postojećim (kreditnim ili lizing ) zaduženjima;

- Potvrda o stanju poreskih obaveza ne starija od tri mjeseca ( izdata od strane porezne uprave);

- Potvrda o stanju obaveza prema Fondu PIO i Fondu zdravstvenog osiguranja, ne starija od tri mjeseca;

- Ostali dokumenti za koje se smatra da mogu biti od značaja za ocjenu zahtjeva.

 

d) Potrebna dokumentacija za pravna lica (d.d. i d.o.o.,...)

- Projekat sa zahtjevom za bespovratna novčana sredstva na

memorandumu preduzeća (navesti traženi iznos bespovratnih novčanih

sredstava, namjenu, broj trenutno uposlenih radnika i broj novih radnih

mjesta koja se planiraju otvoriti);

- Poslovni plan, sa pripadajućim tabelama, i to: bilans stanja, bilans uspjeha, projekcija gotovinskog toka, plan investiranja, izjava o uspješnosti projekta;

- Kompletna prva registracija preduzeća i sve izmjene i dopune iste (ili izvadak o promjenama registracije, izdat od strane suda);

- Ovjereni godišnji obračuni preduzeća za predhodne tri godine;

- Izvještaj neovisnog revizora, gdje zakon propisuje obavezu revizije;

- Presjek bilansa stanja i uspjeha (ili bruto bilans) za predhodni mjesec poslovanja;

- Odluka nadležnog organa preduzeća za zaduženje;

- Ugovor o osnivanju ili odluka o osnivanju i statut firme;

- Ponuda i procjena ponuđenog kolaterala sa ZK izvatkom;

- Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji;

- Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti (zavod za statistiku);

- Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje i potpisivanje, sa ovjerenim kopijama ličnih karata lica ovlaštenih za zastupanje i potpisivanje;

- Izjava o postojećim (kreditnim ili lizing) zaduženjima preduzeća;

- Potvrda o stanju poreskih obaveza ne starija od tri mjeseca (izdata od strane porezne uprave);

- Potvrda o stanju obaveza prema PIO, za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, ne starije od tri mjeseca;

- Potvrda od PIO iz baze podataka matične evidencije aktivnih osiguranika;

- Spisak lica iz člana 2. oglasa koji se planiraju primiti u radni odnos sa uvjerenjima o učešću u oružanim snagama Armije BiH odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995. F BiH;

- Ostali dokumenti za koje se ocjeni da mogu biti od značaja za ocjenu u cilju dodjele bespovratnih sredstava.

 

e) Dokumentacija potrebna za fizička lica( SZR i sl.)

- Projekat sa zahtjevom (navesti iznos traženih sredstava, namjenu broj trenutno uposlenih radnika i broj novih radnih mjesta koja se planiraju otvoriti);

- Poslovni plan sa pripadajućim tabelama;

- Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje predmetne djelatnosti;

- Poreske prijave za predhodne tri godine poslovanja kao i dokaz o plaćenom porezu za poslednju poslovnu godinu;

- Ponuda i procjena ponuđenog kolaterala;

- Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji;

- Karton deponovanih potpisa lica zastupljenih za zastupanje i potpisivanje sa ovjerenim kopijama ličnih karata lica ovlaštenih za zastupanje i potpisivanje;

- Izjava o postojećem (kreditnim ili lizing) zaduženjima sa izvodom računa iz poslovne banke;

- Potvrda o stanju poreskih obaveza ne starija od tri mjeseca izdata od strane poreske uprave;

- Ovjerena kopija lične karte vlasnika SZR-a;

- Potvrda o stanju obaveza prema PIO, za zdravstveno osiguranje i osiguranje nezaposlenosti ne starija od tri mjeseca;

- Potvrda od PIO iz baze podataka matične evidencije aktivnih osiguranika;

- Spisak lica iz člana 2. Oglasa koja se planiraju primiti u radni odnos;

- Ostali dokumenti za koje se ocjeni da mogu biti od značaja za ocjenu u cilju dodjele bespovratnih sredstava.

 

f) Dokumentacija potrebna za fizička lica- samostalni poljoprivrednici/obrtnici

- Projekat sa zahtjevom za bespovratna novčana sredstva (navesti traženi iznos bespovratnih novčanih sredstava);

- Poslovni plan ;

- Rješenje nadležnog općinskog organa o registraciji samostalne poljoprivredne djelatnosti (može se dostaviti i naknadno, ali u svakom slučaju prije eventualne isplate novčanih srdstava);

- Uvjerenje o poreskoj registraciji (može se dostaviti i naknadno ali u svakom slučaju prije eventualne isplate bespovratnih sredstava);

- Potvrda porezne uprave o izmirenim obavezama;

- Ugovor o zakupu i/ili dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta;

- Ponuda kolaterala i /ili izjava žiranta;

- Potvrda od biroa za zapošljavanje ukoliko je tražilac bespovratne novčane pomoći prijavljen;

- Ovjerena izjava o periodu za koji se korisnik sredstava samovoljno odjavljuje sa evidencije nezaposlenih kod Službe za zapošljavanje u općini u kojoj je prijavljen na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, s tim da ovaj period ne može biti manji od 2 godine i 6 mjeseci:

- Spisak lica iz člana 2. Oglasa koja se planiraju primiti u radni odnos;

- Ovjerena kopija kućna lista podnosioca Projekta;

- Ovjerena kopija Lične karte podnosioca;

- Ostali dokumenti za koje se cijeni da mogu biti od značaja (npr. Koperantski ugovor, predračun i sl.).

 

VI

Prioriteti kod odobravanja sredstava

Kod odobravanja sredstava namjenjenih za sufinansiranje prioritet imaju projekti kojima se obezbjeđuje veće zapošljavanje.

Zbog ograničenog iznosa sredstava obezbjeđenih za predmetne namjene u Budžetu Ministarstva za boračka pitanja za 2014.godinu privrednim društvima čiji je osnivač udruženje/fondacija koja zapošljava veći broj radnika daje se prvenstvo u dodjeli sredstava do cjelokupnog iznosa, odnosno do 10.000, 00 KM po jednom novouposlenom radniku, s tim da broj novouposlenih radnika ne može biti manji od 32, neovisno od propisanih kriterija u Zakonu.

Ukoliko nema apliciranih projekata za zapošljavanje od strane privrednih društava čiji je osnivač udruženje/fondacija prednost u dodjeli sredstava do cjelokupnog iznosa

planiranih sredstava daje se privrednim društvima u skladu sa kriterijima propisanih Zakonom koja zapošljavaju veći broj lica iz člana 2. ovog Oglasa i to:

- u poljoprivredi, prvenstveno u proizvodnji zdrave hrane;

- u proizvodnim i izvozno orjentisanim firmama

- u proizvodnom i uslužnom zanatstvu

Obaveze nakon odobravanja sredstava

 

Pravna lica

Nakon odobravanja sredstava i potpisivanja ugovora sa Ministarstvom za boračka pitanja, a najdalje u roku od 30 dana, kao uslov za isplatu odobrenih sredstava, poslodavac dostavlja:

- M2 obrazac- prijava na osiguranje kod PIO/MIO

- Uvjerenje biroa za zapošljavanje da je sufinansirana osoba brisana sa evidencije nezaposlenih;

- Bjanko mjenicu kao instrument obezbjeđenja odobrenih sredstava koja će se aktivirati u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza;

Obaveza poslodavca je da zaposlenu osobu po programu zadrži u radnom odnosu najmanje 2 godine i 6 mjeseci .

 

Fizička lica

Nakon odobravanja sredstava, kao uslov za zaključivanje ugovora, podnosilac zahtjeva prilaže:

- Rješenje o registraciji obrta ili srodne djelatnosti

- M2 obrazac- prijava na osiguranje kod PIO/MIO i ER-2 obrazac;

- Fotokopiju identifikacijskog broja

- Broj žiro-računa kod poslovne banke

- Profakturu-predračun ili ovjeren kupoprodajni ugovor o nabavci sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl. u iznosu od 40% od ukupne vrijednosti odobrenog iznosa

 

a) Ministarstvo za boračka pitanja će poslodavcu isplatiti do 10.000,00 KM po novouposlenom radniku u ovisnosti od raspoloživih sredstava i to:

- Avansno 30% od odobrenih sredstava za opremanje radnog mjesta nakon zaključenja ugovora po jednom novouposlenom licu.

- Preostalih 70% od odobrenih sredstava, Ministarstvo će uplatiti u roku od 30 dana nakon dostavljanja izvještaja i spiska sufinansiranih osoba, specifikacije uz isplatu plaće ovjerene u poreskoj upravi i platne liste zaposlenika.

 

b) Ministarstvo za boračka pitanja će, nakon zaključivanja ugovora o samozapošljavanju, fizičkom licu obrtniku isplatiti na njegov žiro–račun odobrena sredstva na način i to:

- Avansno 40% od odobrenog iznosa za nabavku sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl. odmah nakon zaključivanja ugovora

- 60% za obrtna sredstva u roku do 30 dana od dana dostavljanja dokaza o utrošku sredstava tj. računa ili ovjerenog kupoprodajnog ugovora o nabavci sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl.

 

NAPOMENA:

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Ministarstva za boračka pitanja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde,ul. Prve slavne višegradske brigade br. 2a ili lično predaju na protokol Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, sa naznakom «Prijava na Javni oglas za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa prostora Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa na oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji će se objaviti i u sredstvima javnog informisanja.

Obrasci za apliciranje sa naznačenom potrebnom dokumentacijom za učešće u Programu mogu se preuzeti na prijavnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svakim radnim danom od 08-16 časova u otvorenom roku do 23.09.2014.godine.

 

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 038 228-811.

 

Broj:

Goražde, 16.09.2014.god

 

M I N I S T A R

Zijad Briga

 

Zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije_obrazac za SZR

Zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacija_Obrazac za udruženja

Zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika boračke populacije_Obrazac za fizička lica

Zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacija_Obrazac za samostalne poljoprivrednike

Zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije_Obrazac za pravna lica d.d. i d.o.o.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: