Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 10:35

Javni poziv za podršku održivom biznisu zanatsko preduzetničke djelatnosti na području opštine Srebrenica

Izvor: Akta.ba, 07.12.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

 REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA SREBRENICA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Srebrenica: 30.11.2020.godine

Broj: 01-014-_/20

 

Na osnovu člana 82. Stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS broj: 97/16) i člana 57. Statuta opštine Srebrenica (Službeni glasnik opštine Srebrenica broj: 2/2018), Načelnik opštine Srebrenica objavlјuje,

 

JAVNI POZIV

za podršku održivom biznisu zanatsko preduzetničke djelatnosti na području opštine Srebrenica

 

1.PREDMET:

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava privrednim subjektima iz kategorije zanatsko preduzetničkih djelatnosti registrovanim kod Opštinske uprave Srebrenica( u dalјem tekstu: privredni subjekt) a koji su u toku 2020. godine aktivno poslovali a nisu dobijali posticajna sredstva od drugih institucija ili organizacija.

 

2.NAMJENA SREDSTAVA:

Sredstva su namjenjena kao podrška aktivnim privrednim subjektima iz kategorije zanatsko preduzetničkih djelatnosti registrovanim kod opštinske uprave Srebrenica. Sredstva su namjenskog karaktera i mogu se koristiti za nabavku repromaterijala, sredstava rada, roba i usluga u okviru djelatnosti a sa cilјem održivosti biznisa.

 

3. USLOVI:

-Da je privredni subjekt registrovan najkasnije 30.06.2020. godini i ranije kod Opštinske uprave Srebrenica,

-Da privredni subjekt u 2020. godini nije odjavlјivao djelatnost,

-Da privredni subjekt redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,

-Da privredni subjekt za 2020. godinu nije dobijao podsticajna sredstva od organizacija ili institucija (Zavod za zapošlјavanje, opština Srebrenica),

-Da privredni subjekt ima račun otvoren u poslovnoj banci i da je račun aktivan.

-Da privredni subjekt odnosno odgovorno lice redovno izmiruje obaveze komunalnih usluga.

-Da je privredni subjekt aktivan odnosno da egzistira sa danom objavlјivanja javnog poziva.

 

4.POTREBNA DOKUMENTA:

-Popunjen zahtjev (ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog lica) koji se izdaje u šalter sali opštine Srebrenica.

-Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama do mjeseca objavlјivanja javnog poziva, poreska uprava RS .

-Ovjerena kopija lične karte ovlaštenog lica privrednog subjekta.

-Ovjerena kopija Ugovora o otvorenom transakcionom računu kod poslovne banke privrednog subjekta.

-Ovjerena izjava ovlaštenog lica privrednog subjekta da nije koristio donatorska sredstva od institucija ili organizacija u 2020. godini(Zavod za zapošlјavanje, opština Srebrenica),. -Uvjerenje od poslovne banke da je račun aktivan.

-Uvjerenje/potvrda o izmirenim komunalnim uslugama (KP"Polet" Srebrenica).

DOKUMENTA NE SMIJU BITI STARIJA OD MJESEC OD DANA RASPISIVANјA JAVNOG POZIVA.

 

NAPOMENA:

-Sredstva za ovaj vid podsticaja u iznosu od 30.000,00 KM biće raspoređena jednokratno u podjednakim iznosima na račune aplikanata koji ispunjavaju uslove Odlukom Načelnika opštine Srebrenica.

-Sredstva će biti isplaćena iz Budžeta opštine Srebrenica sa budžetske stavke „Podrška zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti „

 

5. NAČIN I ROK PODNOŠENјA APLIKACIJA

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavlјivanja Javnog poziva, na adresu: Opština Srebrenica (Šalter sala), ili preporučeno poštom sa naznakom "Ne otvaraj" - po javnom pozivu, „Za podršku održivom biznisu zanatso preduzetničke djelatnosti na području opštine Srebrenica".

Aplikacioni obrazac možete preuzeti u Šalter sali Opštinske uprave Srebrenica ili na veb stranici opštine www.srebrenica.gov.ba

Neblagovremeno predate aplikacije neće biti predmet razmatranja.

 

6. RAZMATRANјE ZAHTJEVA

Razmatranje zajtjeva i predlaganje korisnika finansijskih sredstava vrši Komisija, koju formira Načelnik opštine, na uskladu sa Javnim pozivom.

 

SPISAK KORISNIKA KOJI ISPUNјAVAJU USLOVE BIĆE OBJAVLjEN NA OGLASNOJ TABLI I VEB STRANICI OPŠTINE SREBRENICA NAKON SPROVEDENE PROCEDURE IZBORA KORISNIKA SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU;

 

INFORMACIJE:

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti u opštini Srebrenica ulica Srebreničkog odreda bb, kancelarije broj 16 i 18 ili na telefon broj 056/445-504 ili 445-519 Javni poziv biće objavlјen na njeb stranice opštine Srebrenica: www.srebrenica.gov.ba^ na oglasnoj tabli opštine.

 

Načelnik opštine

Mladen Grujičić

 

http://www.srebrenica.gov.ba./index.php/info-za-gradane/javni-pozivi-i-obavjestenja/item/1076-javni-poziv-za-podrsku-odrzivom-biznisu-zanatsko-preduzetnicke-djelatnosti-na-podrucju-opstine-srebrenica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: