Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini

Izvor: eKapija.ba, 22.09.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO BRANITELJA

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini

I

Na temelju članka 4. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08), Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. (NN 24/09), a u cilju prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, objavljuje se ovaj javni poziv.

II

Za novčana sredstva po ovom javnom pozivu mogu kandidirati zadruge veterana:

- koje su registrirale djelatnost zadruge na području Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Općem zakonu o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03),

- koje u ukupnom broju članova zadruge imaju najmanje deset (10) članova-fizičkih osoba s utvrđenim statusom veterana pripadnika HVO ili Armije BiH, a koji ujedno imaju stalno prebivalište na području Bosne i Hercegovine,

- koje vode transparentno financijsko poslovanje,

- koje su zahtjev podnijele isključivo u vrijeme trajanja ovog javnog poziva (u razdoblju od 22. rujna do 21. listopada 2014. godine),

- koje su uz zahtjev priložile isključivo cjelokupnu propisanu dokumentaciju iz točke VI Javnog poziva,

- zadruge čiji članovi ujedno nisu i članovi neke od zadruga hrvatskih branitelja registriranih na području Republike Hrvatske,

- ukoliko je zadruga registrirana prije stupanja na snagu Općeg zakona o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03) ista je sukladno članku 90. tog Zakona bila dužna uskladiti svoje poslovanje, te o tome mora dostaviti odgovarajući dokaz.

Svih sedam navedenih uvjeta smatraju se formalnim uvjetima Javnog poziva te moraju biti kumulativno ispunjeni.

Za zahtjeve zadruga koji ne ispunjavaju navedene uvjete smatrat će se da nisu ispunili formalne uvjete iz Javnog poziva te neće ući u daljnju obradu, odnosno bit će odbijeni iz navedenog razloga.

III

Potpune zahtjeve koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva razmatrat će povjerenstvo za odlučivanje o mogućnosti korištenja novčanih sredstava po ovom javnom pozivu (dalje: Povjerenstvo), koje će donijeti prijedlog za odobravanje ili odbijanje na temelju procjene održivosti poslovnog plana i priložene dokumentacije.

Povjerenstvo može, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije, uz navedenu u ovom javnom pozivu.

Prilikom odlučivanja o zaprimljenim zahtjevima posebno će se voditi računa o zadružnim načelima, zadrugama čiji su programi i projekti od posebnog interesa za opće/javno dobro i usmjereni su na stvarne potrebe veterana, bivših pripadnika HVO i Armije BiH u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zadrugama koje imaju ljudske potencijale i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih poslovnih planova kroz navedene programe i projekte.

IV

Novčana sredstva koja je moguće ostvariti po ovom javnom pozivu iznose 70.000,00 kuna, jednokratna su i nepovratna ukoliko se namjenski utroše u skladu s poslovnim planom. Zadruge koje sredstva ostvarena po ovom javnom pozivu ne utroše namjenski dužne su ih vratiti Ministarstvu branitelja RH uz zakonsku zateznu kamatu.

V

U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu osigurana su sredstva za odobravanje tri (3) zahtjeva zaprimljena po ovom javnom pozivu. Ukoliko će temeljem procjene formalnih uvjeta i kvalitete poslovnih planova veći broj zahtjeva ostvariti jednaki broj bodova, prednost će imati zadruge koje imaju više nezaposlenih članova (fizičkih osoba) s utvrđenim statusom veterana pripadnika HVO ili Armije BiH, a koji ujedno imaju stalno prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

VI

Zahtjevi se podnose Ministarstvu branitelja RH, Zagreb, Savska cesta 66, isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini“.

Zadruga koja podnosi zahtjev po Javnom pozivu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjen obrazac zahtjeva – svi podaci traženi u obrascu zahtjeva moraju u potpunosti biti ispunjeni, uključujući prilog 1: Popis članova zadruge i prilog 2: Osnovni podaci o članovima zadruge. Ukoliko svi traženi podaci ne budu bili navedeni, čak ako se radi i o samo jednom izostavljenom podatku, smatrat će se da zahtjev nije popunjen u cijelosti te time nije ispunio formalne uvjete i neće biti razmatran.

2. Uvjerenje o statusu pripadnika HVO ili Armije BiH – za sve članove zadruge (originali, izdani od strane Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, ne stariji od 30 dana),

3. Dokaz o registraciji zadruge (ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar); Napomena: zadruge registrirane prije stupanja na snagu Općeg zakona o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03) dužne su dostaviti i dokaz o usklađenosti s navedenim Zakonom,

4. Preslika Ugovora o osnivanju zadruge,

5. Preslika zadružnih pravila,

6. Preslika zapisnika s osnivačke skupštine,

7. Poslovni plan i program zadruge za 2014. i 2015. godinu koji obavezno mora sadržavati slijedeće elemente: opće podatke o zadruzi i članovima zadruge (prethodna radna iskustva i realizirani poslovni planovi zadrugara, te znanja i vještine koje posjeduju zadrugari), opis razloga udruživanja u zadrugu, ciljeve poslovnog plana, kratak opis dosadašnjih aktivnosti, planirane aktivnosti u tekućoj godini, planirane aktivnosti za iduću godinu, potrebna ulaganja za ostvarenje poslovnog plana, osigurana sredstva i izvori financiranja (bez financijskih sredstava za koje se podnosi zahtjev), podaci o planiranim ulaganjima u tekućoj godini, podaci o planiranim ulaganjima u idućoj godini, plan utroška novčanih sredstava dodijeljenih po Javnom pozivu, očekivane rezultate po ostvarenju poslovnog plana, podaci o posjedovanju potvrda kvalitete i certifikata, kako će zadruga povećati zapošljivost nezaposlenih osoba (prvenstveno veterana pripadnika HVO i/ili Armije BiH) na području svojeg djelovanja, spremnost na suradnju s drugim zadrugama, postojanje mogućnosti uključivanja novih članova u zadrugu, ostali podaci važni za donošenje odluke o mogućnosti korištenja potpore,

8. Životopis upravitelja/direktora zadruge (obavezno mora sadržavati osobne podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim znanjima i vještinama te ostale informacije koje upravitelj smatra važnim za istaknuti o sebi),

9. Dokaz o vlasništvu, najmu, zakupu ili koncesiji nad zemljištem, odnosno poslovnim prostorom (preslika),

10. Dokaz o nezaposlenosti za članove zadruge koji su prijavljeni u evidenciju nadležne kantonalne/županijske službe za zapošljavanje (original, ne stariji od 30 dana),

11. Preslika svjedodžbe najvišeg završenog razreda škole odnosno diplome za upravitelja (direktora) zadruge,

12. Preslika financijskog izvješća o poslovanju zadruge u 2013. godini ovjerena od strane nadležne Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge i predana nadležnoj Poreznoj upravi Federacije BiH (Napomena: iz dostavljene preslike mora biti vidljivo da je izvješće predano Poreznoj upravi, odnosno mora biti ovjerena od strane Porezne uprave). Iznimno: zadruge osnovane u 2014. nisu dužne dostaviti ovaj dokument,

13. Dokument iz kojeg je vidljiv naziv banke, SWIFT kod i IBAN broj transakcijskog računa zadruge (preslika ugovora sklopljenog s bankom).

VII

Temeljem ispunjavanja formalnih uvjeta propisanih Javnim pozivom i procjene poslovnog plana, Povjerenstvo će sastaviti rang-listu s pripadajućim brojem bodova koja će biti objavljena na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH, a novčanu potporu moći će ostvariti isključivo one tri zadruge koje su ocijenjene najvišim ocjenama, s obzirom na osigurana sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske sukladno točki V Javnog poziva.

Članovi Povjerenstva ocjenjuju pojedine poslovne planove zadruga, upisujući svoja mišljenja o vrijednosti prijavljenih projekata ocjenom od 0 do 5 za svako postavljeno pitanje u obrascu za procjenu kvalitete poslovnog plana (koji je sastavni dio ovog javnog poziva) i to za svaku pojedinačnu zadrugu.

VIII

Nepotpuni, nepravodobni i zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva, kao i zahtjevi koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu, neće se razmatrati te ne postoji mogućnost naknadne nadopune dokumentacije.

IX

Ministarstvo branitelja RH posebnim će ugovorom regulirati prava i obveze sa zadrugom-korisnicom novčanih sredstava ostvarenih po ovom javnom pozivu.

Prije sklapanja ugovora o korištenju sredstava sa zadrugom-korisnicom, osoba ovlaštena za zastupanje zadruge (upravitelj/direktor zadruge) dužna je Ministarstvu branitelja RH dostaviti odgovarajuću potvrdu o nekažnjavanju (original, ne stariji od 30 dana).

Ukoliko Povjerenstvo naknadno sazna za postojanje okolnosti o kojima nije imalo saznanja u trenutku odlučivanja o podnesenim zahtjevima, a iste u bitnom utječu na donošenje ili promjenu konačne odluke o mogućnosti korištenja novčanih sredstava po ovom javnom pozivu, Povjerenstvo zadržava pravo izmjene svoje odluke. U tim slučajevima, Povjerenstvo će razmotriti mogućnost odobravanja zahtjeva zadruge koji je slijedeće rangiran po broju bodova, a za onoliki broj zadruga za koliko ih je naknadno utvrđeno da ne ispunjavaju tražene uvjete javnog poziva, odnosno da postoje okolnosti koje u bitnom utječu na donošenje konačne odluke o mogućnosti korištenja novčanih sredstava.

X

Ministarstvo branitelja RH zadržava pravo kontrole namjenskog utroška novčanih sredstava dodijeljenih po ovom javnom pozivu. Zadruga-korisnica dužna je Ministarstvu podnijeti pisano izvješće o načinu korištenja dodijeljenih sredstava uz odgovarajuće dokaze. Namjenski utrošak sredstava utvrđuje organizacijska jedinica Ministarstva branitelja RH nadležna za analizu i kontrolu namjenskog utroška sredstava. U slučaju nenamjenskog utroška sredstava zadruga-korisnica je ista dužna vratiti na način reguliran Ugovorom

XI

Javni poziv ostaje otvoren do 21. listopada 2014. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2014. godine.

XII

Obrazac zahtjeva i pitanja za procjenu kvalitete poslovnog plana objavljeni su i dostupni na internetskim stranicama Ministarstva branitelja RH (www.branitelji.hr, u dijelu Natječaji i javna nabava – Aktualni natječaji), a dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja RH te u Područnim jedinicama Ministarstva branitelja RH i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima.

 

Klasa: 100-01/14-0001/235

Urbroj: 522-03/1-2-14-2

 

U Zagrebu, 22. rujna 2014. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: