Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2020. 11:51

Javni poziv za odobravanje kreditnih sredstava u svrhu dogradnje, sanacije i adaptacije stambenih objekata pripadnika boračkih populacija i prognanih osoba za 2021.godinu

Izvor: Akta.ba, 23.12.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

UNSKO-SANSKI KANTON           

J.U. "Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija", 501.Slavne brigade br.10, Bihać

 

Na osnovu člana 6. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima dodjele kreditnih sredstava za sanaciju, adaptaciju, i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja (br:01/U-05-396/20 od 31. 08. 2020. godine) i Odluke Upravnog odbora br. 01/U-05-612-1/20 od 23. 12. 2020. godine, J.U. "Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija" (u daljem tekstu Kantonalni fond), objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za odobravanje kreditnih sredstava u svrhu dogradnje, sanacije i adaptacije stambenih objekatapripadnika boračkih populacija i prognanih osoba za 2021.godinu

 

Predmet Javnog poziva je odobravanje-dodjela kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija (porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca) i prognanih osoba, iz sredstava Kantonalnog fonda planiranih Programom rada za 2021.godinu.

1. Namjena,okvirni iznosi kreditnih sredstava

Pod rješavanjem stambenih potreba,a u okvirima Pravilnika o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata (Sl. glasnik BiH, br. 93/06), podrazumijeva se:

> izgradnja, dogradnja porodično-stambenih objekata,

> sanacija, rekonstrukcija, adaptacija porodično-stambenih objekata, kao i stambenih jedinica u objektima kolektivnog stanovanja.

Ukupan iznos sredstava za ovu svrhu će biti utvrđen Planom i programom rada Kantonalnog fonda za 2021.godinu, a pojedinačni iznosi kredita su od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM, sa rokom otplate od 5 (pet) godina i kamatnom stopom od 2%.

2. Korisnici prava

Pravo na odobravanje dodjele kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba imaju pripadnici boračke populacije, članovi njihove uže porodice te prognane osobe (interno raseljena lica) iz Unsko- sanskog kantona, koji su otpočeli gradnju, stanuju u vlastitom nedograđenom, neuslovnom objektu, stambenoj jedinici.

Pravo se razmatra ako se u propisanom roku ovog Javnog poziva preda potpuna dokumentacija.

3. Kriteriji za bodovanje podnešenih zahtjeva

3.1 Stanje objekta, uslovi stanovanja

1)            Objekat je uz dotrajalost vidno oštećen u mjeri da je nužna sanacija i djelimična rekonstrukcija za stvaranje minimalnih uslova stanovanja - 35 bodova;

2)            Ako bjekat nije pokriven, (pod pločom ili privremena krovna konstrukcija), bez osnovnih instalacija, provizoran smještaj - 30 bodova;

3)            Dotrajali objekti starija gradnja, prisutna vlaga, oštećeni nekonstruktivni elementi - 26 bodova;

4)            Objekat pokriven, dijelom useljiv, nužna dogradnja za stvaranje minimalnih uslova stanovanja, (nedovoljna površina, bez adekvatnih instalacija) - 22 boda;

5)            Nedograđeni objekti, relativno uslovni za stanovanje (preostali građevinski radovi, zanatsko- završni i instalaterski radovi u djelu objekta) - 18 bodova;

6)            Sanacija određenih dijelova-elemenata objekta čija oštećenja utječu na punu funkciju objekta (sanacija krovne konstrukcije, zamjena dotrajalih instalacija, izmjena stolarije) - 14 bodova;

7)            Adaptacija stambenog prostora, promjena organizacije prostora pregradnim zidovima, zamjena zidnih i podnih obloga, opravke instalacije i opreme, opravka ostalih elemenata objekta - 10 bodova;

8)            Nužne opravke elemenata objekta u domenu tekućeg održavanja - 6 bodova.

3.2 Porodične prilike

1)            Za svakog člana porodičnog domaćinstva, koji se kao takav ima smatrati a u skladu sa odredbama Zakona pripadaju 2 (dva) boda (uključujući i podnosioca);

2)            Dokaz o činjenici da je neko lice član porodičnog domaćinstva, predstavlja potvrda ovlaštenog općinskog organa, kućna lista, kao i neposredni uvid u činjenično stanje, te provjera istog od strane Komisije.

3.3 Učešće u Oružanim snagama RBiH:

1)            Po osnovu učešća u Oružanim snagama RBiH, podnosiocu zahtjeva-kandidatu za rješavanje stambenog pitanja pripada 0.5 (pola) boda za svaki mjesec pripadništva u Oružanim snagama RBiH;

2)            Ukoliko kandidat za odobravanje sredstava ima člana porodičnog domaćinstva koji je takođe bio pripadnik i koji živi sa njim u kućnom domaćinstvu, a nije ni na koji način riješio svoje stambeno pitanje, onda se njemu dodaju i bodovi tog, lica kojem se iznos iz prethodne tačke, umanjuje za 50% obračunatog broja bodova;

3)            Za učešće u oružanim snagama, kao osnov za ostvarivanje bodova, u smislu prethodne tačke uzima se period koji je upisan u uvjerenje od strane nadležnog organa odbrane, pri čemu se period od 15 dana i više računa kao puni mjesec, a za svaki period od 14 dana i manje učešće u oružanim snagama se neće bodovati;

4)            Ratni vojni invalidi koji su otpušteni iz oružanih snaga u toku rata po osnovu vojne nesposobnosti koja je posljedica ranjavanja ili povređivanja učešće u Oružanim snagama RBiH boduje se za čitav period od momenta stupanja u Oružane snage RBiH pa sve do završetka rata 23.12.1995.godine, bez obzira kada je demobilisan.

3.4          Po osnovu pogibije člana porodice:

1)            Porodica šehida-poginulog borca bez obzira na vrijeme provedeno u Oružanim snagama RBiH poginulog - 30 bodova;

2)            Ako se podnosilac zahtjeva nalazi u statusu ratnog vojnog invalida i člana porodice šehida- poginulog borca pripadaju mu bodovi kumulativno, iz relevantnih dokaza za takav status;

3)            Ako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju kao član porodice sa više-poginulih boraca, za svakog od njih mu pripadaju bodovi utvrđeni prethodnim stavom ove tačke.

3.5          Po osnovu invalidnosti:

1) Osobe sa statusom ratnog vojnog invalida - 12 bodova.

3.6          Ratna priznanja:

1) Po osnovu priznanja u Oružanim snagama RBiH (izuzev zahvalnica i plaketa) - 10 bodova.

3.7          Po osnovu statusa prognane osobe:

1) Osobe sa statusom prognanih osoba - 15 bodova.

 

4. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu za odobravanje kreditnih sredstava, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti original ili ovjeren prepis slijedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova i kriterija predviđenih predmetnim Pravilnikom:

1)            uvjerenje nadležnog organa o vremenu provedenom u Oružanim snagama RBiH,

2)            dokaz o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili člana porodice šehida, poginulog borca,

3)            dokaze o vlasništvu ili korištenju nekretnina,

4)            prijava stalnog mjesta prebivališta izdata od nadležnog ClPS-a,

5)            kućna lista o broju članova prodičnog domaćinstva podnosioca prijave,

6)            rodni list ukoliko je podnosilac prijave korisnik prava (član porodice)

7)            dokaz o dodjeli priznanja u Oružanim snagama RBiH (ukoliko se posjeduje)

8)            dokaz da aplikant ima status prognane osobe (ukoliko se aplicira po ovom statusu)

9)            kopij a lične karte.

Dokazi o ispunjavanju uslova za odobrenje kredita ne mogu biti stariji od tri mjeseca,osim dokaza o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili člana porodice šehida ili poginulog borca.

 

5. Adresa podnošenja zahtjeva

Prijave na ovaj Javni poziv, dostaviti u Kantonalni fond ili poštom preporučeno na adresu: J.U. "Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija" Bihać, ul.501. Slavne br.10. Javni poziv ostaje otvoren 4 (četiri) sedmice od dana objavljivanja. Bliže informacije mogu se dobiti neposredno u Kantonalnom fondu ili na broj telefona: 037/228-067 ili na našoj web stranici www.kantonalnifondusk.ba

 

6. Obrada zahtjeva

Po isteku roka iz Javnog poziva, vrši se provjera ispravnosti-kompletnosti dostavljenih dokumenata,a potom u cilju utvrđivanja prava prvenstva za sve podnosioce zahtjeva Komisija Kantonalnog fonda uvidom na licu mjesta utvrđuje stanje objekta i stambenu situaciju, (izrada zapisnika, fotografije objekta).

Komisija Kantonalnog fonda će utvrditi prijedlog godišnje rang liste za dodjelu kreditnih sredstava sa iznosom ukupnog broja bodova i iznosom sredstava koji se predlaže za dodjelu.

Po usvajanju prijedloga rang liste od strane Upravnog odbora Kantonalnog fonda, rang lista se objavljuje na oglasnoj ploči Kantonalnog fonda i dnevnim listovima dostupnim boračkoj populaciji i na našoj web stranici www.kantonalnifondusk.ba

 

Napomene

1)            Jedinstveni obrazac prijave za odobravanje kredita može se dobiti neposredno u Kantonalnom fondu ili općinskom organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu i na našoj web stranici www.kantonalnifondusk.ba

2)            Prijave će se primati poštom ili lično u prijemnoj kancelariji Kantonalnog fonda sa naznakom: na ruke Komisije za obradu prijava po Javnom pozivu za kreditna sredstva u 2021.godini.

3)            Bez obzira na to da li su ranijih godina podnešene prijave i dokumenti za kredit, svi podnosioci prijava dužni su dostaviti kompletnu dokumentaciju (ne stariju od 3 mjeseca).

4)            Kreditnu sposobnost podnosioca zahtjeva utvrđuje će komisiona banka, te Kantonalni fond nesnosi odgovornost za eventualnu kreditnu nesposobnost podnosioca zahtjeva.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Grošić Nedžad

 

Broj: 01/U-05-612-2/20

Datum: 23. 12. 2020.god.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: