Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.01.2021. 11:12

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala​

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 96, 29.12.2020.

SMANJENJE KAPITALA

 

Na osnovu člana 349. i člana 350. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i člana 14. i člana 34. Statuta "SHARJAH" d.o.o. Visoko, broj 03/15 od 04.05.2015. godine, potvrđen od notara Senade Husomanović iz Visokog pod brojem OPU-IP 161/15 od 04.05.2015. godine, član SHEIKH ABDULLA MAJID ALQASSEMI, rođen 03.07.1957. godine u mjestu A1 Sharjah, sa prebivalištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, A1 Sharjah A1 Forousia Club (u daljem tekstu: Član) po punomoćniku Mohamed Ali Mohamed Bindukhain Almatrooshi, rođen 02.06.1961. godine u mjestu Sharjah, sa prebivalištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, A1 Sharjah, A1 Ramaqia 364, posjednik pasoša UAE, broj RP0J94483, a na osnovu punomoći obrađene od notara Senade Husomanović sa službenim sjedištem u Visokom i poslovnim prostorijama u ulici Alije Izetbegovića broj 49, pod brojem OPU-IP 508/20 od 06.10.2020. godine, donosi

 

ODLUKU

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA U "SHARJAH"

D.O.O. VISOKO

 

Član 1.

Ovom Odlukom Član u "SHARJAH" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, ul. Gazi Husrevbegova broj 1, MBS 43-01-0161-15, JIB: 4218884600006 (u daljem tekstu: Društvo), zastupan po punomoćniku, vrši smanjenje osnovnog kapitala Društva.

 

Član 2.

Osnovni kapital u Društvu koji trenutno iznosi 1.510.057,80 KM (slovima: jedanmilionpetstotinadesethiljadapedesetsedam i 80/100 KM) u novcu, smanjuje se za iznos od 200.943,97 KM (slovima: dvijestotinehiljadadevetstotinačetrdesettri i 97/100

KM) u novcu, tako da ukupan osnovni kapital Društva, nakon smanjenja, iznosi 1.309.113,83 KM (slovima: jedanmilion- tristotinedevethiljadastotinutrinaest i 83/100 KM) u novcu i predstavlja jedan ulog Člana.

 

Član 3.

Društvo je spremno izmiriti sve svoje obaveze prema povjeriocima ili za njih dati odgovarajuća jamstva/garancije.

Rok za podnošenje prijava povjerioca u smislu prethodnog stava iznosi 8 (osam) dana od dana objave ove Odluke u "Službenim novinama Federacije BiH".

Po proteku roka iz prethodnog stava zadužuje se direktor Društva da podnese prijavu registru društava Općinskog suda u Zenici radi upisa promjene smanjenja temeljnog kapitala.

 

Član 4.

Ovu Odluku, po proteku roka iz člana 3. stav 2. ove Odluke, dostaviti bez odlaganja u registar društava Općinskog suda u Zenici.

Direktor Društva je ovlašten za podnošenje prijave registru društava, svim drugim javnim i drugim evidencijama i obavljanja svih drugih poslova i postupaka pred svim nadležnim institucijama potrebnim za provođenje ove Odluke.

 

Član 5.

Ova Odluka, koja je ujedno i oglas, smatra se donesenom kad je potpiše Član Društva, a stupa na snagu danom upisa u nadležni registar društava.

 

Broj 7/2020

22. decembra 2020. godine

Visoko

 

Član

Mohamed Ali Mohamed

Bindukhain Almatrooshi, s. r.

Sudski tumač

Tomo Maltar, s. r.

 

(03-3-4101/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: