Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.01.2021. 11:14

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala​

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 96, 29.12.2020.

Na osnovu člana 349. i člana 350. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), člana 14. i člana 34. Statuta društva, broj 02/2016 od 25.04.2016. godine potvrđen od notara Senade Husomanović pod brojem OPU-IP 191/16 od 25.04.2016. godine, član MOHAMED ALI MOHAMED BINDUKHAIN ALMATROOSHI, rođen 02.06.1961. godine u mjestu Sharjah, sa prebivalištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, A1 Sharjah, A1 Ramaqia 364, posjednik pasoša UAE, broj RP0J94483, (u daljem tekstu: Član), donosi

 

ODLUKU

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA U "ALSIDRA"

D.O.O. VISOKO

 

Član 1.

Ovom Odlukom Član u "ALSIDRA" d.o.o. Visoko, Društvo za promet nekretnina, građevinarstvo i usluge, sa sjedištem u Visokom, Zanatski centar Sebilj bb, MBS 43-01-0142-16, JIB 4218922200009, skraćeni naziv "ALSIDRA" d.o.o. Visoko (u daljem tekstu: Društvo), zastupan po punomoćniku, vrši smanjenje osnovnog kapitala Društva.

 

Član 2.

Osnovni kapital u Društvu koji trenutno iznosi 517.987,04 KM (slovima: petstotinasedamnaesthiljadadevetstotinaosamdesetsedam i 04/100 KM) u novcu, smanjuje se za iznos od 72.000,00 KM (slovima: sedamdesetdvijehiljade i 00/100 KM) u novcu, tako da ukupan osnovni kapital Društva, nakon smanjenja, iznosi 445.987,04 KM (slovima: četiristotinečetrdesetpethiljadadevetstotinaosamdesetsedam i 04/100 KM) u novcu i predstavlja jedan ulog Člana.

 

Član 3.

Društvo je spremno izmiriti sve svoje obaveze prema povjeriocima ili za njih dati odgovarajuća jamstva/garancije.

Rok za podnošenje prijava povjerioca u smislu prethodnog stava iznosi 8 (osam) dana od dana objave ove odluke u "Službenim novinama Federacije BiH".

Po proteku roka iz prethodnog stava zadužuje se direktor Društva da podnese prijavu registru društava Općinskog suda u Zenici radi upisa promjene smanjenja temeljnog kapitala.

 

Član 4.

Ovu odluku, po proteku roka iz člana 3. stav 2. ove odluke, dostaviti bez odlaganja u registar društava Općinskog suda u Zenici.

Direktor Društva je ovlašten za podnošenje prijave registru društava, svim drugim javnim i drugim evidencijama i obavljanja svih drugih poslova i postupaka pred svim nadležnim institucijama potrebnim za provođenje ove odluke.  

 

Član 5.

Ova odluka, koja je ujedno i oglas, smatra se donesenom kad je potpiše Član Društva, a stupa na snagu danom upisa u nadležni registar društava.

 

 

Broj 6/2020

22. decembra 2020. godine

Visoko

 

Član

Mohamed Ali Mohamed

Bindukhain Almatrooshi, s. r.

 

Sudski tumač

Tomo Maltar, s. r.

 

(03-3-4102/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: