Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.01.2021. 10:31

Zaključak o obustavljanju postupka po Prijavi namjere koncentracije podnesenoj od strane privrednog subjekta Mtel a.d.

Izvor: Akta.ba, 07.10.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

Konkurencijsko vijeće

 

Broj: UP-04-26-1-032-13/18 

Sarajevo, 07.10.2020. godine 

 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine na osnovu člana 25. stav (1), člana 42. stav 2. i člana 44. stav 1. Zаkоnа о konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09) i člana 6. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16) a postupajući po Presudi Suda BiH broj: S1 3 U 032632 20 U od 07.09.2020. godine, na 74. (sedamdesetčetvrtoj) sjednici održanoj dana 07.10.2020. godine, donijelo je 

 

ZAKLJUČAK
o objavi Zaključka broj: UP-04-26-1-032-10/18 od 31.01.2019. godine 

 

  1. Zaključak broj: UP-04-26-1-032-10/18 od 31.01.2019. godine biće objavljen u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
  3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 45. (četrdesetpetoj) sjednici održanoj dana 31.01. 2019. godine donijelo je Zaključak broj: UP-04-26-1-032-10/18 kojim se obustavlja postupak po Prijavi namjere koncentracije broj: UP-04-26-1-032-1/18 od dana 10.10.2018. godine, podnesenoj od strane privrednog subjekta Mtel a.d., Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka ( daljem tekstu: Mtel), zbog odustajanja stranke. 

 

Navedeni Zaključak s obzirom da je bilo riječ o obustavljanju postupka prije izdavanja Potvrde o urednom i kompletnom zahtjevu u skladu sa članom 30. stav 3. Zakona o konkurenciji nije objavljen u skladu sa odredbom člana 44. Zakona o konkurenciji, kojom se određuje da će biti objavljen u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 

Privredni subjekt Telemach Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71210 Ilidža (u daljem tekstu: Telemach) obavjestilo je Konkurencijsko vijeće da je Sud BiH donio Presudu broj: S1 3 U 032632 20 U od 07.09.2020. godine kojom je usvojena tužba Telemacha i poništeno Rješenje Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH broj: UP2ŽV-26-68/19 od 15.01.2020. godine kao i prvostepeno Rješenje Konkurencijskog vijeća broj: UP-15-26-10-009-2/19 od 09.05.2019. godine kojim je odbijen Zahtjev Telemacha za objavu odluka KV BiH u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 44. 

Zakona o konkurenciji i Zahtjev za pristup informacijama broj: UP-15-26-10-009-1/19 od 18.04.2019. godine u skladu sa članom 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama. 

Na osnovu navedenog i postupajući po Presudi Suda BiH broj: S1 3 U 032632 20 U od 07.09.2020. godine, Konkurencijsko vijeće je u obavezi da u skladu sa članom 44. Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09) objavi navedeni Zaključak u “Službenom glasniku BiH”, službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 

Postupajući po navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Pouka o pravnom lijeku 

Protiv ovoga Zaključka nije dozvoljena žalba. 

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Zaključka. 

 

 

Predsjednik

dr. Stjepo Pranjić 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: