Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.01.2021. 11:39

Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje privrednog subjekta PHOENIX Pharma d.o.o. Bijeljina, Donja Ljeljenča o obavezi prijave koncentracije

Izvor: Akta.ba, 20.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

Konkurencijsko vijeće

 

M I Š LJ E NJ E

po Zahtjevu za mišljenje privrednog subjekta PHOENIX Pharma d.o.o. Bijeljina, Donja Ljeljenča 015B, 76300 Bijeljina o obavezi prijave koncentracije

 

Broj: 01-26-7-14-4/20 

Sarajevo, 20.11.2020. godine 

 

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka f) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09), a po Zahtjevu za davanje mišljenja privrednog subjekta PHOENIX Pharma d.o.o. Bijeljina, Donja Ljeljenča 015B, 76300 Bijeljina, zastupanog po punomoćniku advokatu Nedžadu Beći iz advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću „Nedžad E. Beća“, Antuna Branka Šimića 29, 71000 Sarajevo, zaprimljenog dana 25.09.2020. godine pod brojem: 01-26-7-14-1/20, Konkurencijsko vijeće na 76. (sedamdesetšestoj) sjednici održanoj dana 20.11.2020. godine, donijelo je

 

MIŠLJENJE 

 

Privredni subjekat PHOENIX Pharma d.o.o. Bijeljina, Donja Ljeljenča 015B, 76300 Bijeljina (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili PHOENIX), zastupan po punomoćniku advokatu Nedžadu Beći iz advokatskog društva sa ograničenom odgovornošću „Nedžad E. Beća“, Antuna Branka Šimića 29, 71000 Sarajevo podnio je Konkurencijskom vijeću Zahtjev za davanje mišljenja (u daljem tekstu: Zahtjev), zaprimljen dana 25.09.2020. godine pod brojem: 01-26-7-14-1/20. 

 

U navedenom Zahtjevu traži se mišljene u skladu sa članom 25. stav (1) tačka f) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09) ( u daljem tekstu: Zakon), da li poslovna transakcija u čijem bi sprovođenju učestovale opredjeljene strane može predstavljati osnov za koncentraciju. 

Podnosilac zahtjeva u bitnom navodi sljedeće: 

 

  • da je u pitanju zaključenje ugovora o zakupu, na osnovu kojeg bi novi zakupac poslovnog prostora u zakupljenim prostorijama obavljao istu djelatnost koju je u tim prostorijama prije njega vršio prethodni (stari) zakupac i direktni konkurent novog zakupca; 
  • da sticanje zakupničkog statusa od strane novog zakupca nije proisteklo iz bilo kakvog ugovornog odnosa između njega i prethodnog zakupca; 
  • da stari i novi zakupac obavljaju istu poslovnu djelatnost na relevantom tržištu pri čemu stari zakupac zatvara svoju poslovnu jedinicu i oslobađa predmetni poslovni prostor, koji je od strane zakupodavca ponuđen novom zakupcu; 
  • da s obzirom na potrebe osnivanja nove poslovne jedinice i potrebe za adekvatnim kadrom, novi zakupac bi angažovao bivše zaposlene (kojima je prestao radni odnos kod starog zakupca) putem zaključenja ugovora o radu sa novim zakupcem; 

Konkurencijsko vijeće je dana 28.09.2020. godine aktom broj: 01-26-7-14-2/20 zatražilo dodatna pojašnjenja kao i da se dostavi dokaz o uplati administrativne takse od strane Podnosioca zahtjeva, na koje je Podnosilac zahtjeva odgovorio podneskom zaprimljenim dana 08.10.2020. godine pod brojem: 01-26-7-14-3/20. 

 

U navedenom pojašnjenju, Podnosilac zahtjeva navodi da bi novi zakupac sa vlasnikom poslovnog prostora zaključio ugovor o zakupu u trajanju od 7 godina ( nakon proteka prvih 7 godina zakupac bi imao pravo da odustane od zakupa za ubuduće) i novi zakupac ne bi preuzeo poslovanje ranijeg zakupca, odnosno ne bi došlo do preuzimanja ugovora koji je raniji zakupac zaključio sa dobavljačima, niti bi preuzeo robu kao ni proizvodnju ranijeg zakupca. 

 

U skladu sa navedenim traži se mišljenje da li opisana poslovna transakcija predstavlja osnov za prijavu koncentracije između starog i novog zakupca koji obavljaju konkurentsku djelatnost, u slučaju da su ispunjeni uslovi iz člana 14. Zakona u smislu visine prihoda. 

Konkurencijsko vijeće u vezi obaveze prijave koncentracije navodi:


- član 12. stav (1) Zakona o konkurenciji utvrđuje da se koncentracijom u smislu ovog
Zakona smatra:
a) spajanje ili pripajanje nezavisnih privrednih subjekata ili dijelova privrednih subjekata;
b) smatra i sticanje kontrole ili dominantnog uticaja jednog privrednog subjekta nad dijelom(vima) drugog privrednog subjekta i to:
1) sticanjem kupovinom većine dionica ili udjela osnovnog kapitala; ili
2) sticanjem većine prava glasa; ili
3) na drugi način, u skladu s odredbama zakona koji reguliraju osnivanje privrednih subjekata i njihovo upravljanje;
c) zajednička ulaganja na dugoročnoj osnovi, dva ili više nezavisnih privrednih subjekata, koji djeluju kao nezavisan privredni subjekat. 

Imajući u vidu navode iz Zahtjeva, a uzimajući u obzir da novi zakupac ima namjeru da sa zakupodavcem koji vrši iznajmljivanje poslovnih prostora da zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora kao i da novi zakupac nije, niti će biti u bilo kakvom ugovornom odnosu sa starim zakupcem u vezi sa predmetnim poslovnim prostorom na isto se ne primjenjuju odredbe člana 12. Zakona. 

 

Ovo mišljenje je dato isključivo na osnovu podataka navedenih u Zahtjevu, te ukoliko dati podaci odstupaju od stvarnog činjeničnog stanja ovo mišljenje se ne može primijeniti. 

 

Predsjednik dr. Stjepo Pranjić 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: