Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2015. 12:04

Konkurs za sufinansiranje programa usavršavanja naučno-istraživačkog kada u 2015. godini

Izvor: Glas Srpske, 29.06.2015.

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju ("Službeni glasnik Repubpike Srpske", br. 6/12) i Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa ("Službeni glasnik Republike Srpske",br. 18/08,7/09 i59/10) Ministarstvo nauke i tehnologije raspisuje

 

KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA USAVRŠAVANjA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG KADRA U 2015. GODINI

 

Program usavršavanja naučnoistraživačkog kadra se odnosi na:

■ Naučne studijske boravke u inostranstvu;

■ Naučno usavršavanje u naučnoj organizaciji u inostranstvu.

 

Uslovi za sufinansiranje su sljedeći:

1. Da zahtjev zajednički podnose kandidat i naučnoistraživačka organizacija (u daljem tekstu: NI organizacija) koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija u Ministarstvu nauke i tehnologije (odnosi se na naučnoistraživačke institute i naučna udruženja);

2. Da su kandidat i naučnoistraživačka organizacija upisani u E-CRIS.RS bazu podtaka;

3. Da se naučno-studijski boravak/naučno usavršavanje odvija u okviru međunarodne saradnje između NI organizacija i naučnih radnika iz Republike Srpske i inostranstva;

4. Da se naučno-studijski boravak/naučno usavršavanje odvija posredstvom zajedničkih naučnoistraživačkih projekata koji doprinose bržoj komunikaciji, transferu znanja i iskustava u nauci i većem uključivanju domaćih NI organizacija i istraživača u naučne aktivnosti u Evropi i svijetu;

5. Da kandidat ima naučno-nastavno ili saradničko, odnosno naučno ili istraživačko zvanje;

6. Da postoji odgovarajuća dokumentacija vezana za naučno-studijski boravak/naučno usavršavanje u inostranstvu;

7. Da se odlazak u inostranstvo u naučne svrhe dešava uz saglasnost matične NI organizacije i da on doprinosi unapređenju naučnoistraživačkog rada u toj organizaciji;

8. Da je obezbijeđeno sufinansiranje i da postoji precizna konstrukcija finansiranja.

 

Uz prijavu na konkurs (poseban obrazac) potrebno je dostaviti sljedeće:

■ Saglasnost matične NI organizacije vezana za naučno-studijski boravak iž naučno usavršavanje u naučnoj organizaciji u inostranstvu;

■ Dokaz o sredstvima koja eventualno osigurava institucija u kojoj se realizuje boravak/usavršavanje;

■ Ugovor o saradnji NI organizacije i naučnih radnika iz RS sa organizacijom i naučnim radnicima iz inostranstva;

■ Saglasnost matične NI organizacije sa detaljnim obrazloženjem potrebe/značaja naučno-studijskog boravka/naučnog usavršavanja za unapređenje naučnoistraživačkog rada u toj organizaciji;

■ Kraći program usavršavanja/studijskog boravka;

■ Predračun/ponuda najpovoljnijeg iznosa putnih troškova (iz putničke agencije ili sa interneta);

■ Predračun/ ponuda najpovoljnijeg iznosa smještaja.

 

Prijavu za ostvarivanje ovog programa Ministarstvo će razmatrati pod uslovom da je kompletna i da je podnesena najkasnije mjesec dana prije odlaska na naučno-studijski boravak/naučno usavršavanje individualnog istraživača. Za sufinansiranje naučno-studijskih boravaka/naučnog usavršavanja u inostranstvu Ministarstvo sufinansira putne troškove i troškove smještaja u zavisnosti od dužine trajanja naučno-studijskog boravka/naučnog usavršavanja u inostranstvu.

Odobrena sredstva Ministarstvo uplaćuje na račun NI organizacije iz koje kandidat dolazi.

Naučni radnici, odnosno, istraživači mogu biti korisnici sredstava za ove namjene samo jednom u toku godine.

U skladu sa Planom raspodjele bucetskih sredstava Ministarstva nauke i tehnologije za 2015. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 20.000,00 KM. Ministarstvo zadržava pravo da u toku godine izvrši korekciju visine finansijskih sredstava za ovu namjenu u skladu sa raspodoživim sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije u 2015. godini.

 

UPUTSTVO ZA PREUZIMANjE OBRASCA

Obrazac «Prijava na konkurs« može se preuzeti na veb portalu Vlade RS www.vladars.net  (Ministarstvo nauke i tehnologije), kao i u Ministarstvu, u Resoru nauke, Trg Repuolike Srpske 1, Banjaluka, lamela B, treći sprat, kancelarija broj 8. Dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona 051/338-717,338-718.

 

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Ministarstvo nauke i tehnodogije, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banjaluka, sa obaveznom naznakom "Prijava na konkurs za sufinansiranje Programa usavršavanja naučnoistraživačkog kadra u 2015. godini.

Prijave se, takođe, mogu dostaviti i direktno na centralni protokol Vlade Republike Srpske (Administrativni centar Vlade RS, lamela A, prizemlje).

 

ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

Prijave za konkurs primaju se do 31.10.2015. godine.

 

NAPOMENA:

Sve kopije dokumenata koji se dostavljaju moraju biti ovjerene od strane nadležnih institucija.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Učesnici konkursa čije prijave nisu ušle u izbor za dalje razmatranje biće o tome obaviješteni pisanim putem.

 

MINISTAR

Prof. dr Jasmin Komić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: