Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 13:24

Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Kiseljak

Izvor: Akta.ba, 11.05.2016.

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/06) , članka 39. Statuta Općine Kiseljak ("Sl.g1asnik Općine Kiseljak", broj 3/09.), članak 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Kiseljak (''Sl. glasnik općine Kiseljak'' broj. 2/10), članak 1. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja broj: 01/1-05-1555/16, Načelnik općine Kiseljak raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU 

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KISELJAK

  

I

Povodom dana Općine Kiseljak, Općinsko vijeće i Načelnik Općine Kiseljak dodjeljuju javna priznanja pojedincima, gospodarskim subjektima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojim se značajno doprinosi razvoju općine Kiseljak ili pojedinih njenih dijelova.

 

II

Javna priznanja Općine Kiseljak su:

- dodjeljuje Općinsko vijeće Kiseljak

1. Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak 

2. Plaketa Općine Kiseljak (u daljem tekstu Plaketa)

-  dodjeljuje načelnik općine Kiseljak

3. Povelja Općine Kiseljak (u daljem tekstu: Povelja)

4. Zahvalnice i diplome

 

III

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH  PRIZNANJA

1. Počasni građanin Općine Kiseljak je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima.

Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju Općine, unapređenju međunarodne suradnje i očuvanju mira u zemlji i inozemstvu.

Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Općine,  te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

 

2. Kriteriji za dodjelu plakete su:

-  nadprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i primati radovi i  rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,

-  naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokracije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,

-   mjerljiv doprinos unapređenja uvjeta života u mjesnoj zajednici,

-   naročit doprinos u ostvarenju zaštite u radu i zaštite okoline,

-   općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (gospodarstva,društvenih djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruzi građana i s1.),

-   naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davatelji krvi, poznati humanisti i s1.) i

-   mjerljiv doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine.

 

3.  Kriteriji za dodjelu Povelje su:

-  najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja (u oblasti znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, zaštite okoline i drugim oblastima),

-  objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja i rezultati,

-   izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokracije i zaštite temeljnih prava i sloboda čovjeka koja su proklamirana međunarodnim konvencijama, Ustavom i     zakonima,

-   izuzetan doprinos unapređenju uvjeta života u općini Kiseljak,

-  transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Općine Kiseljak i Bosne i Hercegovine,

-  javno objavljeni podaci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podaci ili rezultati o pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada i ekonomičnost,

- općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog gospodarskog društva, ustanove, udruge  građana i drugog pravnog subjekta,

-  javno objavljeni ili zvanično pribavljeni podaci o sudjelovanju u spašavanju ljudskih života i imovine.

 

4. Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

- objavljeni i općepoznati osobni ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili grupe građana iz općine Kiseljak, kao i pravnih lica koja rade i djeluju na području Općine Kiseljak,

- objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili poduhvat.

 

IV

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Javnih priznanja imaju sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Kiseljak:

- vijećnici i klubovi vijećnika,

-Općinski načelnik,

-tijela mjesne samouprave,

-tijela državne vlasti,

- ustanove, gospodarska društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke

-stranke, nevladine organizacije i druge pravne i fizičke osobe.

Samoinicijativa za dodjelu Javnih priznanja nije dopuštena

 

V

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba da sadrži:

- Ime, prezime, adresu ili naziv predlagatelja

- ime, prezime, adresu i biografiju kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije

- obrazloženje sa relevantnim podacima,

- raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja

- vrstu priznanja za koja se isti predlažu

 

VI

ROK ZA DOSTAVU  PRIJEDLOGA JE DO 10. LIPNJA 2016. GODINE DO 15 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima općine Kiseljak, web stranici Općine Kiseljak (www.opcina-kiseljak.org.)  i oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi se neće uzimati u razmatranje.

Podnositelj prijedloga moralno i materijalno odgovara za točnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

OPĆINA KISELJAK

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

Sa naznakom «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja» - ne otvarati

Ulica Bana Josipa Jelačića 41, Kiseljak

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na pisarnici Općine Kiseljak.

Više informacija putem telefona 030/877-808

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: