Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.05.2016. 12:32

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu

Izvor: Akta.ba, 19.05.2016.

Bosna i Hercegovina    

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO      

Premijer

 

Broj: 02-14-18957/16

Sarajevo, 18.05.2016. godine

 

 

Na osnovu tačke VI Odluke o opštim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju - sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/05) i Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 13/13), premijer Kantona Sarajevo objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje

projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu,

sa pozicije Kabineta premijera Kantona Sarajevo

 

1. Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva.

 

2. Pravo podnošenja zahtjeva imaju udruženja i fondacije (nevladine i neprofitne organizacije, u daljem tekstu: udruženja) koja ispunjavaju opće kriterije iz Odluke o općim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju - sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, te posebne kriterije navedene u javnom pozivu.

 

3. Opći kriteriji su:

- registracija udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

- izvod iz registra udruženja (ne stariji od 6 mjeseci);

- program rada za 2016. godinu sa obrazloženjem;

- finansijski plan za 2016. godinu;

- finansijski izvještaj za 2015. godinu (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za 2015. godinu);

- finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini iz Kabineta premijera Kantona Sarajevo;

- organizovanost i broj članova udruženja;

- rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou;

- ekonomska ili društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi;

 

4. Primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekata koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekte za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata za narednu godinu.

 

5. Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekta:

- prijedlog projekta;

- rješenje o registraciji;

- uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj;

- uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama;

- uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika);

- bilans stanja i bilans uspjeha ovjereni od strane nadležne poreske uprave za prethodnu godinu;

- izvještaj utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini.

- Izjava da isti projekat nije dobio sredstva po osnovu konkursa drugih ministarstava Kantona Sarajevo, ovjerena od nadležnog organa.

 

6. Udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza može dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nema uposlenih i neizmirenih obaveza kojom to potvrđuje.

 

7. Posebni kriteriji su:

- Definisani po oblastima kako je predviđeno u poglavlju V Odluke;

 

8. Pregled i utvrđivanje liste projekata koji će se finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, izvršiti će Komisija za ocjenu i odabir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupni štva finansiranih iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, koju Odlukom imenuje premijer Kantona Sarajevo.

 

9. Vrste aktivnosti koje su neprihvatljive za finansiranje kroz ovaj program:

1. Aktivnosti koje su u potpunosti ili pretežno orjentisane na individualna sponzorstva za participaciju na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima i si;

2. Aktivnosti koje su u potpunosti ili pretežno orjentisane na individualne stipendije za studije ili neku vrstu neformalne edukacije ili treninga;

3. Kupovina objekata ili poslovnih prostora (sportskih dvorana i si.);

4. Kupovina automobila, motora, kombi vozila, kamiona i si;

5. Kupovina i iznajmljivanje opreme (osim one koja je neophodna za kvalitetno obavljanje posla);

6. Retroaktivno finansiranje projekata ili aktivnosti koji su ranije završene;

7. Projektne aktivnosti ne smiju uticati na rad i finansiranje političkih partija.

 

10. Troškovi koji su neprihvatljivi za finansiranje kroz ovaj program:

Samo „opravdani troškovi" će se uzeti u obzir prilikom dodjele granta i odlučivanja o visini odobrenih sredstava:

1. Dugovi i provizije za gubitke i dugove;

2. Kamatu za dug;

3. Pozicije koje su već finansirane po nekom drugom osnovu;

4. Kupovinu zemlje ili objekata;

5. Gubitke po osnovu valutnih zamjena;

6. Takse, uključujući i PDV (osim ako PDV nije uračunat u cijenu usluga ili proizvoda koji se odnose na projekat);

7. Kredit dat trećim licima;

8. Plate zaposlenicima koji nisu direktno uključeni u projekat;

9. Troškovi koji su navedeni zbirno, bez razlaganja na jedinični trošak;

10 .Ostali troškovi koji nisu neophodni za realizaciju konkretnog projekta.

11. Napomena

 

Udruženja i nevladine organizacije koje apliciraju na Javni poziv, pored zahtjeva koji sadrži osnovne podatke o udruženju i nevladinoj organizaciji, te samog projekta, moraju dostaviti dokaze o ispunjenosti svih općih i posebnih kriterija, dok udruženja i nevladine organizacije registrovane u 2016. godini nisu obavezne dostaviti dokaz iz alineje 6. opštih kriterija.

 

Dokaze o ispunjenosti općih i posebnih kriterija potrebno je dostaviti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadležnog organa.

 

12. Prijava na Javni poziv podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ" - Prijava na javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za prikupljanje projekata koji se odnose na borbu protiv malolj etničkog prijestupni štva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, na pisarnicu Kantona Sarajevo, adresa:

 

KANTON SARAJEVO

KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO

Komisija za ocjenu i odabir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog

prijestupništva finansiranih iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu

Ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1

71 000 Sarajevo

 

sa naznakom podatka o podnosiocu zahtjeva na koverti (naziv, adresa, telefon i dr.)

 

13. Rok prijave na Javni poziv je 15 dana od dana objave na WEB stranici Kantona Sarajevo. Prijave koje ne budu sadržavale dokaze o ispunjenost općili i posebnih uslova smatrati će se nepotpunim prijavama, a prijave koje pristignu poslije navedenog roka smatrati će se neblagovremenim.

 

U navedenim slučajevima prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kabinetu premijera Kantona Sarajevo na tel. 033/562-068 ili 033/562-072.

 

PREMIJER

Elmedin Konaković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: