Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2016. 10:53

Odluka o spajanju uz pripajanje Privrednog društva TIME OUT d.o.o. Trebinje i EXTERRA d.o.o. Trebinje

Izvor: Glas Srpske, 24.05.2016.

UGOVOR

o spajanju uz pripajanje

 

Zaključen u Trebinju, mart. 2016. god. između:

1. Privrednog društva "TIME OUT" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje (skraćena oznaka firme: " TIME OUT " d.o.o. Trebinje), sa sjedištem u Trebinju, ul. Desanke Maksimović b.b., koga zastupa direktor Korol Milenko iz Treoinja (u daljem tekstu: Društvo koje prestaje pripajanjem)

i

2. "EXTERRA" d.o.o. Trebinje, sa sjedištem u Trebinju, Stari Grad bb, koga zastupa direktor Korol Milenko iz Trebinja, (u daljem tekstu: Društvo sticalac) a kako slijedi

 

Član 1.

Ovim Ugovorom vrši se statusna promjena - spajanja uz pripajanje Privrednog društva „TIME OUT " društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, kao društva koje prestaje pripajanjem Društvu: " EXTERRA " d.o.o. Trebinje, kao Društvu-sticaocu.

 

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da se Privredno društvo " TIME OUT " drupštvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, čiji su osnivači Miodrag Dubljević iz Beograda, sa novčanim osnivačkim ulogom od 50,00 KM (slovima: pedesetkonvertibilnihmaraka) i Korol Milenko iz Trebinja, sa novčanim osnivačkim ulogom od 50,00 KM (slovima: pedesetkonvergibilnihmaraka), pripoji " EXTERRA " d.o.o. Trebinje, čiji je osnivač Korol Milenko iz Trebinja, sa novčanim osnivačkim ulogom od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljadekonvertibilnihmaraka).

 

Član 3.

Pripajanjem "TIME OUT“ d.o.o. Trebinje povećava se osnovni kapital "EXTERRA" d.o.o. Trebinje, tako da će isti iznositi ukupno 2.100,00 KM (slovima: dvijehiljadestotinukonvertibilnihmaraka).

 

Član 4.

Društvo koje prestaje pripajanjem, prestaje da postoji kao samostalno pravno lice i briše se iz sudskog registra a Društvo sticalac postaje pravni sljedbenik cjelokupne imovine, prava i obaveza Društva koje prestaje pripajanjem.

Ugovorne stranke konstatuju da će nakon izvršene statusne promjene, Društvo sticalac nastaviti da

posluje kao jednočlano društvo, jer će osnivači-članovi " TIME OUT„ d.o.o prenijeti cijele svoje

osnivačke udijele od po 50,00 KM (slovima: pedesetkonvertibilnihmaraka), tj. ukupno 100.00 KM

(slovima: stokonvertibilnihmaraka), i sva prava i obaveze osnivaču-članu društva sticaoca Korol Milenku iz Trebinja.         

 

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da se pripajanje izvrši sa danom 29.2.2016. god., na osnovu računovodstvenih bilansa i završnog računa za oba društva, sa vrijednostima imovine iskazane u poslovnim knjigama.

 

Član 6.

Društvo sticalac preuzima sve zaposlene radnike Društva koje prestaje pripajanjem i raspoređuje na poslove i radne zadatke crema njihovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima. Mandat direktora i zamjenika direktora Društva koje prestaje pripajanjem prestaje sa danom upisa brisanja tog društva u sudskom registru.

 

Član 7.

Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo i primjenjivaće se danom usvajanja od strane skupština oba društva i potpisivanja od ovlašćenih lica obje ugovorne strane a u odnosu na treća lica danom upisa promjene u sudskom registru kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini. U skladu sa ovim Ugovorom izvršiće se odgovarajuća izmjena opštih akata sticaoca.

 

Član 8.

U slučaju spora po osnovu ovog Ugovora, nadležan je Okružni privredni sud u Trebinju.

 

DRUŠTVO KOJE PRESTAJE PRIPAJANJEM:            

" TIME OUT„ d.o.o. Trebinje        

po direktoru:     

 

DRUŠTVO STICALAC:

„EXTERRA“ d.o.o. Trebinje

po direktoru:

Korol Milenko

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: