Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.05.2016. 10:12

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva neprofitnih organizacija i udruženja za dodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu

Izvor: Akta.ba, 30.05.2016.

Na osnovu člana 22.stav 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo" br. 1/16) i Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br: 33/11, 3/12 - Ispravka, 37/13 i 16/14), Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva neprofitnih organizacija i udruženja

za dodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva neprofitnih organizacija iz oblasti zaštite okoliša, za finansiranje projekata prevencije nastanka otpada u cilju obilježavanja Evropske sedmice za redukciju otpada (EWWR) za 2016.godinu, te finansiranja ostalih projekata usmjerenih na jačanje svijesti o značaju zaštite zraka, voda, tla i očuvanju, promociji i održivom korištenju okoliša i prirodnih resursa.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja iz oblasti zaštite okoliša koji ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz Javnog poziva.

 

KRITERIJI:

Opšti kriteriji:

1.registracija udruženja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

2.realizacija projekata koji su od interesa za građane Kantona Sarajevo ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona,

3. ekonomska i društvena opravdanost projekta koje udruženje predlaže i sprovodi,

4. program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem,

5. finansijskiplan za tekuću godinu,

6. izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu),

7. finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini; 8.organiziranost i broj članova udruženja,

9. broj lica koja učestvuju u realizaciji projekta,

10. specifičnost potreba članova udruženja, odnosno populacije koju zastupaju,

11. rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou, odnosno broj korisnika obuhvaćenih projektom.

 

Posebni kriteriji:

1. projekti i programi zaštite okoliša i očuvanja prirodnog bogatstva i održivog razvoja,

2. prilagođenost predloženog projekta potrebama invalidnih skupina,

3. prilagođenost predloženog projekta potrebama nacionalnih manjina,

4. projekti čije su aktivnosti usmjerene na podršku EWWR za 2016 godinu, na temu «Ambalažni otpad». Aktivnosti treba da doprinesu smanjenju količina ambalažnog otpada kroz prevenciju nastanka i/ili ponovnu upotrebu. Prijavljene aktivnosti moraju imati definirane mjerljive rezultate.

5. projekti i programi čije su aktivnosti usmjerene na:

- zaštitu prirode i očuvanje prirodnih resursa,

- edukacijske i informacijske aktivnosti u području zaštite kvaliteta zraka, uz poticanje,

- racionalnog korištenja energije,

- konkretne akcije uređenja, čišćenja, pošumljavanja, ozelenjavanja,

- konkretne akcije unapređivanja ekološke svijesti javnosti.

 

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI U PRIJAVI:

1. Popunjen prijavni obrazac broj 7.3-02-01/01 za finansiranje/sufinansiranje projekta (obrazac se nalazi na web strani Ministarstva ili se može direktno preuzeti u prostorijama zgrade Kantona Sarajevo - Protokol, ul. R.Dž. Čauševića 1;

2. Rješenje o registraciji (ukoliko je izmijenjeno, dostaviti i osnovno rješenje);

3. Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj i račun u poslovnoj banci;

4. Program rada za tekuću godinu;

5. Finansijski plan za tekuću godinu;

6. Finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene od svih donatora u prethodnoj godini;

7. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ili uvjerenje poreske uprave da udruženje/organizacija nije poreski obveznik;

8. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ili izjava ukoliko udruženje/organizacija nema zaposlenih lica;

9. Bilans stanja i bilansa uspjeha za prethodnu godinu;

10. Dokaz da je udruženje/organizacija registrovano u oblasti zaštite okoliša (iz Rješenja o registraciji ili Statuta udruženja - jedan od ciljeva mora biti zaštita okoliša);

11. Izjava o finansiranju udruženja iz drugih izvora ili drugih nivoa vlasti u 2016.godini.

Dokumentaciju je potrebno numerisati i dostaviti redoslijedom kako je navedena.

 

OCJENA PRIJAVA:

Ocjenu i pripremu prijedloga rang liste projekata neprofitnih organizacija i udruženja pristiglih na ovaj poziv, vrši Komisija koju imenuje Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Neće se uzeti u razmatranje prijave neprofitnih organizacija i udruženja:

- koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstava za programe ili projekte u prethodnom periodu, a prema uslovima propisanim aktima o odobravanju,

- koja ne ispunjavaju opšte i posebne kriterije iz ovog poziva,

- čiji projekti nisu prijavljeni na način propisan ovim pozivom,

- čiji projekti imaju komercijalni ili isključivo naučno-istraživački karakter,

- čiji su projekti napravljeni samo u korist članova organizacije/udruženja,

- čiji projekti nemaju konkretne i mjerljive aktivnosti.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni poziv - ne otvaraj", na protokol Kantona Sarajevo ili poštom na adresu:

Kanton Sarajevo

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

R. DŽ. Čauševića br. 1

71000 Sarajevo

 

Na koverti je potrebno upisati podatke o podnosiocu prijave: naziv, adresa, telefon i dr. Prijava u cjelosti mora biti dostavljena u printanoj formi na A4 formatu i na CD-u. Svi dokumenti koji se predaju u prijavi moraju biti orginali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 28.06.2016.godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na web stranici Kantona Sarajevo: http://mpz.ks.gov.ba  u rubrici «Obavještenja» i u najmanje jednim dnevnim novinama visokog tiraža koje se distribuiraju na području cijele Bosne i Hercegovine.

Protiv Odluke o izboru korisnika sredstava, učesnik Javnog poziva može podnijeti prigovor Ministarstvu u roku tri dana od dana objavljivanja rezultata.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo putem e-mail: mia.maslo.kapidzic@mpz.ks.gov.ba

 

MINISTAR

Čedomir Lukić, dipl.ing.arh.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: