Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 11:39

Javni poziv poslodavcima da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Partnerstvom do novih radnih mjesta

Izvor: Akta.ba, 06.06.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine             

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova “Služba za zapošljavanje

Kantona Sarajevo” - Sarajevo

S A R A J E V O                  

 

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 18/13), te  Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini, sa načinom i kriterijima za realizaciju broj:02-05-17436-42.2/16     od 19.05.2016. godine, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA

PARTNERSTVOM DO NOVIH RADNIH MJESTA

 

I

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini, sa načinom i kriterijima za realizaciju, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo, poziva poslodavce, lokalne zajednice, nevladine organizacije i druge pravne subjekte (u daljem tekstu:Partneri), da se  prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“.

 

Cilj ovog Programa je animiranje i uključivanje Partnera u kreiranje i realizaciji programa sufinansiranja:

- zapošljavanja,

- samozapošljavanja,

- obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca.

 

Ovim programom daje se mogučnost Partnerima da kreiraju i ponude programe sufinansiranja iz prethodnog stava kroz udruživanje finansijskih sredstava sa Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, za realizaciju istih.

Ponuđeni programi poslodavaca moraju rezultirati zapošljavanjem nezaposlenih osoba  na neodređeno vrijeme, odnosno poslodavci, korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati i postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva.

Nezaposlene osobe koje budu učestvovale u ovom programu moraju biti prijavljene na evidenciju nezaspoelnih u Kantonu Sarajevo prije objave javnog poziva.

 

II

Planirana sredstva za ovaj program iznose 1.032.000 KM, a cilj je zapošljavanje, samozapošljavanje, obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija osoba  prijavljenih na  evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, prije objave javnog poziva.

 

Partneri su dužni obezbjediti bezuslovnu bankarsku garanciju na odobreni iznos sredstava od strane Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo.

 

III

Poslodavci koji žele učestvovati u ovom programu  u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji dužni su podnijeti:

- aplikaciju za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za poslove podsticanja u zapošljavanju u ulici Đoke Mazalića broj 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.juszzks.com.ba ),

- priložiti program iz stava (1) ovog člana sa načinom i kriterijima za realizaciju, jasno navedenim vlastitim iznosom finansijskih sredstava za realizaciju programa, traženim iznosom finansijskih sredstava (s tim da tražena finansijska sredstva ne mogu biti veća od iznosa vlastitih finansijskih sredstava za realizaciju programa), cjenu jednog radnog mjesta, s tim da ponuđena cjena jednog radnog mjesta ne može biti veća od 7.200,00 KM po novouposlenoj osobi, te da se u dostavljenom programu decidno navedu i drugi bitni podaci za vrednovanje aplikacije,

- rješenje o registraciji o obavljanju djelatnosti i uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,,

- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od 30 dana od dana podnošenja aplikacije sa listingom o trenutnom broju uposlenih,

- Izjava o korištenju kreditnih i/ili grant sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo,

- Izjavu, ovjerenu kod općinskog organa, da su saglasni da rezultati javnog poziva budu objavljeni na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo.

 

Partneri kojima je osnivač Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo i opštine sa područja Kantona Sarajevo, uz aplikaciju dostavljaju: rješenje o registraciji, odnosno osnivanju, uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem i Izjavu iz tačke 6. prethodnog stava.

 

IV

Partneri koji su koristili kreditna i/ili grant sredstav Federalnog zavoda za zapošljavanje, Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ -Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, a nisu ispoštovali  obaveze u skladu sa zaključenim  ugovorima ne mogu učestvovati u ovom programu.

 

V

Partneri koji  ne  izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, odnosno, poslodavci koji nemaju uposlenika prijavljenih na PIO/MIO, ne mogu učestvovati u ovom Programu .

 

VI

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi  neće se uzeti u razmatranje.

 

VII

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje  Kantona Sarajevo“- Sarajevo.

 

VII

Služba će sa Partnerima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom.

 

Za izvršenje ugovora o realizaciji programa iz stava (2) ovog člana, Partneri su obavezni obezbjediti bezuslovnu bankarsku garanciju na odobreni iznos sredstava od strane  Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“- Sarajevo.

 

IX

Aplikacije sa potrebnom  dokumentacijom, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo,  Ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja Partnerstvom do novih radnih mjesta“.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poslove podsticaja u zapošljavanju, kancelarija broj 15/I i na broj telefona  033/ 569-100.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: