Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.06.2016. 10:09

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata

Izvor: Akta.ba, 07.06.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO

 

 

Na osnovu Zaključka o usvajanju Uputstva o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundaciju) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, broj: 02-02-10310/16 od 20.05.2016. godine, Zaključaka Vlade Kantona o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava u 2016. godini, broj: 02-14-10281/16 od 20.05.2016. godine, a u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 10/12) i članom 70. Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 99/13), Ministarstvo za privredu, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata

 

1. Pozivaju se potencijalni korisnici-poduzetnici, koji imaju poduzetničku ideju, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava obezbijeđenih za subvencioniranje dijela administrativnih troškova kod pokretanja poslovne ideje pri izradi Poslovnog plana, registraciji privrednog subjekta i isplati doprinosa za direktora registrovanog privrednog subjekta.

 

2. Pod Poslovnim planom, u duhu ovog poticaja, podrazumijeva se osnovna simulacija poduzetničke ideje, u cilju planiranja svih relevantnih aktivnosti i aspekata poduzetničkog poduhvata s iskazanim njegovim efektima.

Poslovni plan, prema kojem je predviđeno upošljavanje maksimalno 5 uposlenika, mora imati propisan sadržaj koji se može dobiti u Ministarstvu za privredu ili na stranici www.zdk.ba.

Pod Registracijom privrednog subjekta, u duhu ovog poticaja, podrazumijeva se obezbjeđenje Rješenja o upisu u sudski registar pravnog subjekata, odnosno registar obrta.

Pod ukupnim doprinosima iz plaće, u duhu ovog poticaja, podrazumijevaju se doprinosi za penziono invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu, koji se odnose na prosječnu bruto plaću u Zeničko-dobojskom kantonu za prethodnu godinu.

 

3. Vlada Kantona preuzima finansiranje (refundaciju) za:

- Troškove izrade Poslovnog plana u iznosu do 2.500,00 KM,

- Troškove registracije privrednog subjekta u iznosu do 2.500,00 KM,

- Trošak doprinosa za uposlenika privrednog sistema u toku prve tri godine uspješnog poslovanja.

 

4. Korisnici sredstava (potencijalni poduzetnici) su nezaposlena punoljetna fizička lica sa stalnim mjestom boravka u Zeničko-dobojskom kantonu i koja proizvodnu poduzetničku ideju namjeravaju realizirati na području Zeničko-dobojskog kantona.

Pravo na poticaj nemaju članovi uže porodice potencijalnog poduzetnika, te korisnici koji nisu uspjeli realizirati poslovnu ideju.

 

5. Pravo na isplatu poticaja za subvencioniranje (refundaciju) troškova izrade Poslovnog plana stiču samo oni potencijalni poduzetnici čiji Poslovni plan, nakon zbirnog rangiranja, dobiju pozitivnu ekonomsko- tržišnu ocjenu dobivenu komparacijom sljedećih pokazatelja-količnika:

1. Ukupan prihod/broj zaposlenih - /10 bodova za najmanji količnik/;

2. Bruto dobit/broj zaposlenih - /10 bodova za najveći količnik/;

3. Bruto dobit/ukupna ulaganja - /10 bodova za najveći količnik/;

4. Bruto dobit/vlastita sredstva - /10 bodova za najmanji količnik/;

5. Neto dobit/vlastita sredstva - /10 bodova za najmanji količnik/;

6. Vlastita sredstva/ukupna ulaganja - /10 bodova za najveći količnik/;

7. (Kamate+neto dobit+amortizacija)/anuiteti - /10 bodova za najveći količnik/;

8. Ukupna ulaganja/(neto dobit+amortizacija) - /10 bodova za najmanji količnik/ i

9. Ocjena osjetljivosti projekta /10 bodova za najmanju ocjenuosjetljivosti projekta/. 

Po svakom elementu može se dodijeliti maksimalno 10 bodova, koji se distribuiraju proporcionalno prema rangu pojedinih pokazatelja.

Ekonomsko-tržišna ocjena, iskazana za tri godine, sastavni je dio Poslovnog plana.

Komisija koju će imenovati ministar Ministarstva za privredu izabrat će 10 najboljih Poslovnih planova rangiranih prema zbirnoj ocjeni.

Uz Zahtjev za refundaciju troškova potencijalni poduzetnik dostvalja sljedeće priloge:

- Ovjerenu kopiju lične karte,

- Original ili ovjerenu kopiju Obavještenja o evidenciji prebivališta,

- Original ili ovjerenu kopiju Izjave da će pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izvršiti povrat ukupno odobrenih poticaja ukoliko nakon 36 mjeseci ne realizira Poslovni plan,

- Original ili ovjerenu kopiju Poslovnog plana prema konceptu Ministarstva,

- Dokaz o plaćenim troškovima izrade Poslovnog plana.

 

6. Pravo na isplatu poticaja (refundaciju) troškova registracije privrednog subjekta stiču samo oni potencijalni poduzetnici čiji Poslovni plan dobije poticaj i koji dostavi urednu dokumentaciju- Rješenje o registraciji privrednog subjekta u Općinskom sudu u Zenici, odnosno Rješenje o registraciji obrta u općinskom organu.

Uz Zahtjev za refundaciju troškova poduzetnik dostavlja sljedeće priloge:

- Original ili ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u Sudski registar pravnog lica ili Rješenje o upisu u Obrtni registar fizičkih lica,

- Original ili ovjerenu kopiju dokazao plaćenim troškovima registracije privrednog subjekta.

 

7. Pravo na uplatu (refundaciju) ukupnih doprinosa iz plaće imaju direktori prethodno registrovanih privrednih subjekata, na kraju poslovne godine uz dokaz o urednom poslovanju za prethodnu godinu.

Uz Zahtjev za refundaciju troškova direktor registrovanog privrednog subjekta dostavlja sljedeće priloge:

- Original ili ovjerenu kopiju Bilansa stanja i Bilansa uspjeha za prethodnu godinu,

- Original ili ovjerenu kopiju dokaza o uredno izmirenim doprinosima,

- Original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o uredno izmirenim javnim prihodima za prethodnu godinu.

 

8. Po uredno prispjelom Zahtjevu, za svaku od faza ovog poticaja, ocjenu i mišljenje dat će Komisija Ministarstva za privredu.

U slučaju da Komisija ocijeni da nisu ispunjeni svi uslovi za odobravanje poticajnih sredstava u bilo kojoj fazi poticaja, Ministarstvo za privredu će direktoru dostaviti Obavještenje o odbijanju zahtjeva, a u drugoj i trećoj fazi realizacije sa nalogom za povrat do tada isplaćenih sredstava poticaja.

 

9. Na osnovu Izvještaja o pozitivnoj ocjeni i mišljenju Komisije, Ministarstvo za privredu će predložiti Vladi Kantona donošenje Odluke o odobravanju troškova po svakoj fazi pojedinačno.

Vlada Kantona može opozvati donesene odluke, zavisno od dinamike priliva budžetskih sredstvava tokom godine.

Na osnovu donesene Odluke o odobravanju poticaja, Ministarstvo za privredu će Ministarstvu finansija podnijeti Nalog za isplatu poticaja po svakom zahtjevu pojedinačno.

 

10. Javni poziv ostaje otvoren 60 dana, od dana objavljivanja u "Našoj riječi" odnosno u razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu zaprimljeni na Protokolu Kantona najkasnije do 05.08.2016. godine do 16 sati.

 

11. Zahtjeve za odobravanje subvencioniranja troškova po ovom poticaju potencijalni poduzetnici-korisnici trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Ministarstvo za privredu

KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANjE I DODJELU POTICAJA NAMIJENjENIH ZA SUBVENCIONIRANjE ADMINISTARTIVNIH TROŠKOVA KOD POKRETANjA POSLOVNIH IDEJA I

REGISTRACIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Kučukovići br. 2

72 000 Zenica

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva za privredu: 032/460-720 i 032/460-721 ili telefax: 032/460-722 ili E-mail: min.privreda@zdk.ba, te na web stranici: www.zdk.ba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: