Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2016. 09:51

Javni konkurs za dodjelu sredstava - kapitalni transfer općinama/gradu

Izvor: Oslobođenje, 12.06.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2016. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava - kapitalni transfer općinama/gradu

 

1. Predmet javnog konkursa

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava općina/grada za dodjelu sredstava koje se odnose na:

1. provedbu energetskih programa javnih objekata (toplifikacija, provedba mjera energijske efikasnosti i slično),

2. unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša i

3. zbrinjavanje i obradu svih vrsta otpada.

 

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom konkursu imaju općine/grad sa područja Tuzlanskog kantona koji realiziraju projekte na području svoje općine/grada.

 

3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati

Projekti koji će se uzeti u razmatranje dostavljaju se na posebnom obrascu i treba da sadrže:

1. naziv projekta,

2. mjere energijske efikasnosti koje se predlažu za objekat - odnosi se na oblast pod redmm brojem 1,

3. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),

4. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),

5. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koje se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju),

6. rok realizacije projekta,

7. sufinansiranje projekta (navesti u procentima ukoliko ima sufinansiranja i dokaz - odluka nadležnog općinskog/gradskog organa),

8. usklađenost projekta sa Kantonalnim planom zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2015 - 2020. i Planom upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2015 - 2020. (dati podatke i dokaze o usklađenosti sa navedenim planovima) - odnosi se na oblast pod rednim brojem 2 i 3,

9. posjedovanje detaljnog energijskog pregleda za objekat koji se kandidira (navesti energijsku klasu objekta, izrađivača i datum izrade) - odnosi se na oblast pod rednim brojem 1,

10. efekat realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo i

11. podatke o kontakt-osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt-adresa, telefon i e-mail).

Neće se uzeti u razmatranje prijave općina/grada koji ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz iz Člana 4. javnog konkursa i koji ne razrade projekat kako je definirano članom 3. javnog konkursa

 

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta:

1. Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj),

2. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa - Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje zaključno sa 31. 12. 2015. godine,

3. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju zaključno sa 31. 12. 2015. godine,

4. Projekat (obrazac ovjeren i potpisan od podnosioca) i

5. Detaljan energijski pregled (ukoliko posjeduje).

Dokumenti navedeni pod 2. i 3. ne mogu biti stariji od tri mjeseca. Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

5. Osnovni kriteriji odabira

Osnovni kriteriji odabira za općine/grad su: rok realizacije projekta (do 20 bođova), sufinansiranje projekta (do 20 bodova) i usklađenost projekta sa Kantonalnim planom zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2015 - 2020. i Planom upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2015 - 2020. (do 30 bodova) - odnosi se na oblast pod rednim brojem 2 i 3, posjedovanje detaljnog energijskog pregleda objekta koji se kandidira (do 30 bodova) - odnosi se na oblast pod re-dnim brojem 1 i efekti realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo (do 30 bodova).

 

6. Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od ministra.

 

7. Opće odredbe

Općine/grad imaju pravo najavni konkurs prijaviti jedan projekat. Maksimalni iznos sredstava koji se po javnom konkursu općinama/gradu može odobriti za projekat je 200.000 KM.

Prijave se predaju na adresu:

Tuzlanski kanton

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Pisarnica Vlade TK (Rudarska br. 57, Tuzla),

(sa naznakom: "ZA JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA - KAPITALNI TRANSFERI OPĆINAMA/GRADU - NE OTVARATI)

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Javni konkurs za dodjelu sredstava - kapitalni transferi općinama/gradu zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: