Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2016. 15:11

Javni poziv za uvid u Idejni projekat: Javna rasvjeta Mračaj-Potočani i Rješenje urbanističke saglasnosti za izgradnju trase vanjske-javne rasvjete u MZ Jelah, trasa Mračaj-Potočani

Izvor: Akta.ba, 13.06.2016.

Javni poziv strankama u postupku za uvid u Idejni projekat Javna rasvjeta Mračaj - Potočani i Rješenje urbanističke saglasnosti za izgradnju trase vanjske-javne rasvjete u MZ Jelah, trasa Mračaj - Potočani možete pogledati

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ O

PĆINSKI NAČELNIK

Služba za katastar, urbanizam i i imovinsko-pravne poslove

 

Broj: 06-23-1-1103-1/14

Datum: 08.06.2016.godine

 

Na osnovu člana 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («S1.novine Ze-do kantona», broj: 1/14) Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj objavljuje:

 

JAVNI POZIV

strankama u postupku za uvid u Idejni projekat "Javna rasvjeta Mračaj-Potočani" i Rješenje urbanističke saglasnosti za izgradnju trase vanjske-javne rasvjete u MZ Jelah, trasa Mračaj-Potočani

 

Obavještavaju se stanovnici MZ Jelah (Mračaj-Potočani) da će od dana 10.06.2016. godine-26.06.2016.godine, u Službi za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne odnose, soba 40, u vremenu od 14 do 16 h, svakim danom biti omogućen uvid u Rješenje izdate urbanističke saglasnosti broj: 06-23-1-1103/14 od 08.06.2016.godine i priloženi Idejni projekt:

Objekat: izgradnja Vanjske-javne rasvjete Mračaj-Potočani,

Investitor: MZ Jelah

Lokacija: šire područje Mračaj-Potočani

U skladu sa članom 72. Zakona o prostornom uređenju i građenju («S1.novine Ze-do kantona», broj: 1/14) , pozivaju se stanovnici Mračaj-Potočani,MZ Jelah da izvrše uvid u Rješenje izdate urbanističke saglasnosti broj: 06-23-1-1103/14 od 08.06.2016.godine i priloženi Idejni projekt.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Nadir Medarić, dipl.ing. geodezije

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove

 

Broj: 06-23-1-1103/14

Datum: 08.06.2016. godine

Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj, rješavajući po zahtjevu MZ JELAH, općina Tešanj, u predmetu izdavanja urbanističke saglasnosti na osnovu člana 46. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine ZE-DO kantona", broj: 2/04 i 2/08), člana 30. Odluke o provođenju izmjena i dopuna prostornog plana općine Tešanj ("SI.glasnik općine Tešanj", broj:7a/09), te člana 200. Zakona o upravnom postupku ("SI. novine FBiH" broj: 2/98 i 48/99), donosi:

 

RJEŠENJE

1. Daje se urbanistička saglasnost za trasu i izgradnju Vanjske-ulične rasvjete MZ JELAH trasa MRAČAJ-POTOČANI.

2. Za izgradnju objekta i sadržaja iz tačke 1 ovog Rješenja utvrđuju se slijedeći urbanističko-tehnički uslovi:

 

a) Objekat: izgradnja infrastrukturnog energetskog objekta,

- Trasu vanjske-ulične rasvjete uraditi rasvjetnim armaturama sa VTF žaruljama 125w postavljenim na betonskim stubovima duž puteva u MZ Jelah trasa Mračaj-Potočani, nadzemno - razvlačenjem samonosivih kablova po prethodno pripremljenim stubnim uporištima u skladu sa važećim tehničkim normama i pravilnicima, a u svemu prema priloženom Idejnom projektu urađenom od strane " M-Dž ", d.o.o. Mrkotić, Tešanj i Situacijama koje su sastavni dio istog, a za koji je odjeljenje za katastar izvršilo identifikaciju i spisak parcela broj: 06-30-2096/16 od 07.06.2016.godinei

- Identifikacija broj: 06-30-2096/16 od 07.06.2016.godine ie sastavni dio ovog rješenja,

- Napajanje el.energijom će se obezbijediti sa postojeće TS-10/0,4 kV Potočani-Zvonik sa ormarom javne rasvjete lociranim na na parcelama označenim kao k.p.broj: 340 i k.p.broj: 1367, obje u K.O.Jelah,

- Trasa Mračaj-Potočani se sastoji od :

 

A. Javna rasvjeta SSO Potočani

- Sastoji se od četiri NN izlaza koji se pružaju duž trase puta kroz Potočane od skretanja magistralnog puta M4 prema MZ Planje, od Zvornika u Potočanima prema Mračaju, duž magistralnog puta prema Tesliću i duž lokalnih puteva u samom naselju. Ormar javne rasvjete opremljen je odgovarajućom opremom za upravljanje javnom rasvjetom bit će postavljen kao slobodnostojeći na prvom stubu uz mjerni ormar nadležne elektrodistribucije. Električnom energijom napajaju se ukupno 163 rasvjetna tijela.

 

B . SSO Mračaj

- Sastoji se od 3 NN izlaza koji se pružaju duž trase magistralnog puta od skretanja u Mračaj do skretanja u Potočane, zatim duž lokalnih puteva u Mračaju od skretanja prema Potočanima i preko mosta prema Jelahu. Ormar javne rasvjete je opremljen odgovarajućom opremom za upravljanje javnom rasvjetom i biće postavljen kao slobodnostojeći na prvom stubu uz mjerni ormar nadležne elektrodistribucije. Električnom energijom napaja se 81 rasvjetno tijelo.

- Javna rasvjeta se izvodi isključivo po stubovima novoizgrađene NN mreže, uz prethodno dobivenu saglasnost nadležne elektrodistribucije, posjednika navedene mreže, na način koji utvrde svojom saglasnošću,

- Priključak svjetiljki će se izvršiti zračno kablom tipa X00-A 4xl6mm2 sa zateznih, rasteretnih i nosnih stubova, te kablom PPOO 3xl,5mm2,

- Za razvod upotrijebiti samonosivi kablovski snop sa karakteristikama koje su usklađene sa „Tehničkom preporukom za niskonaponske nadzemne mreže",

- U toku postupka izdavanja urbanističke saglasnosti pribavljena je Prethodna saglasnost JP „CESTE FEDERACIJE BiH"broj: 01-02.2-149/15-EĆ od 18.02.2015.godine za izgradnju javne rasvjete na području naselja Mračaj, uz magistralnu cestu M-4, dionica Teslić(Barići)-Karuše na stacionaži km 10+630 do km 11+400 sa desne strane gledano u pravcu rasta stacionaže, a investitor je obavezan pridržavati se utvrđenih uslova,

- Obezbijediti zaštitu javne rasvjete od preopterećenja i kratkog spoja,

- Prilikom izvođenja radova obezbijediti neometano odvijanje saobraćaja, kao i obilježiti trasu propisnim znakovima da se izvode radovi na putu.

- Mjesna zajednica Jelah je dužna pridržavati se svih uslova koje u svojoj saglasnosti utvrdi nadležna elektrodistribucija,

- Po završetku radova sve razrovane površine dovesti u prvobitno stanje,

b) Lokacija objekta prema priloženom priloženom Idejnom projektu urađenom od strane "M-Dž", d.o.o. Mrkotić, Tešanj i Situacijama kojasu sastavni dio istog, a za koji je odjeljenje za katastar izvršilo identifikaciju i spisak parcela broj: 06-30-209616 od 07.06.2016.godine koja je sastavni dio ovog Rješenja.

d) Zadovoljenje općih uslova

- Pri projektovanju i izvođenju radova kao i predviđanju mjera za buduću eksploataciju utvrđene namjene objekta i parcele, neophodno je pridržavati se svih važećih propisa iz oblasti zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite okoline, odnosno potrebno je poduzeti sve mjere radi sprečavanja i otklanjanja ugrožavanja čovjekove okoline.

Sve posljedice ukoliko bi oštećenje nastalo na objektu zbog neispitanosti geološkog sastava tla, snosi investitor radova.

Prilikom izvođenja radova obezbjediti punu zaštitu ljudi, podzemnih instalacija, susjednih objekata i zemljišta.

3. U daljem postupku izdavanja odobrenja za građenje, na osnovu urbanističke saglasnosti, neophodno je obezbjediti:

Tri primjerka glavnog ili izvedbenog projekta urađena u sladu sa Zakonom o građenju („Službene novine ZE-DO kantona", broj: 1/05) sa izvršenom revizijom urađenom od ovlaštene organizacije, Saglasnost Službe za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove na projektnu dokumentaciju

Prethodnu elektroenergetsku saglasnost nadležne elektrodistribucije, Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, Dokaze o uplaćenim nadoknadama,

4. Ako investitor ne zatraži odobrenje za građenje u roku od 12 (dvanaest) mjeseci, ovo Rješenje prestaje da važi.

Obrazloženje

MZ JELAH, općina Tešanj, podnijela je Zahtjev ovoj Službi da joj se izda urbanistička saglasnost za izgradnju Javne rasvjete Mračaj-Potočani na parcelama navedenim u Identifikaciji i spisku parcela broj: 06-30-2096/16 od 07.06.2016.godine odjeljenja za katastar, a koja čini sastavni dio ovog Rješenja.

Uvidom na licu mjesta konstatovano je slijedeće: Predmetne parcele, na kojoj investitor želi izvesti gradnju infrastrukturnog elektroenergetskog objekta se nalaze u MZ Jelah, i iste su u obuhvatu urbanih područja Mračaja i Potočana, duž magistralne ceste kao i lokalnih cesta u samim naseljenim mjestima.

Na osnovu naprijed iznesenog, a u skladu sa članom 41. Zakona o prostornom uređenju, riješeno je kao u dispozitivu Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije I zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema istog. Žalba se podnosi putem ove Službe u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik, a oslobođena je od plaćanja takse.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: