Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o obnavljanju rješenja o ekološkoj dozvoli za poslovno – proizvodni objekat – pogon za rezanje i obradu kamena

Izvor: eKapija.ba, 06.05.2013.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNJAVOR

NAČELNIK OPŠTINE

Karađorđeva br.2, Prnjavor,

tel/faks: ++387 51 660 – 845

e-mail:opsta_up@teol.net

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE

 

Broj: 04-360.4-1/13

Datum: 25.01.2013. godine

 

Odjeljenje za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Prnjavor rješavajući po zahtjevu PROĆ NIKOLE, sina Vasilja iz Prnjavora za obnavljanje ekološke dozvole za poslovno – proizvodni objekat – pogon za rezanje i obradu kamena, a na osnovu člana 94. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12), a u vezi sa članom 3. Pravilnika o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 124/12), članom 5. Pravilnika o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola ("Službeni glasnk Republike Srpske", broj 46/11) i članom 190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07 i 50/10), d o n o s i

 

R J E Š E NJ E

 

1. Obnavlja se rješenje ovog odjeljenja, broj 04-360.4-18/07 od 08.01.2008. godine, kojim je izdata ekološka dozvola za PROĆ NIKOLU, sina Vasilja iz Prnjavora za poslovno – proizvodni objekat – pogon za rezanje i obradu kamena, na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č. broj 1478/3, K.o. Prnjavor, sa rokom važenja do 08.01.2018. godine, pod sljedećim uslovima

2. Postrojenje i pogoni/objekati za koje se izdaje ekološka dozvola su:

- Poslovno – proizvodni objekat – hala dimenzija 24,20 x 6,0 m sa pratećim uređajima: mašina za poliranje kamenih blokova, brusilica, bušilica, kopir mašina, kompresor,

- Stovarište sirovina (kamenih blokova),

- Skladište finalnih proizvoda.

3. PROĆ NIKOLA, sin Vasilja iz Prnjavora, je dužan da doprinese postizanju standarda kvaliteta životne sredine, minimizira prekogranično zagađenje i zaštiti efikasno životnu sredinu kao cjelinu. Postrojenja moraju biti izgrađena i da rade tako da:

- se preduzmu sve odgovarajuće preventivne mjere tako da se spriječi zagađenje i da se ne prouzrokuje značajnije zagađenje,

- se primjenjuju najbolje raspoložive tehnike,

- se izbjegava produkcija otpada,

- ukoliko dolazi do stvaranja otpada, količina će se svesti na najmanju moguću mjeru ili će se vršiti reciklaža ili ukoliko to nije tehnički ili ekonomski izvodljivo, otpad se odlaže, a da se pri tom izbjegava ili smanjuje bilo kakav negativan uticaj na životnu sredinu,

- se energija i prirodni resursi efikasno koriste, - preduzmu neophodne mjere za sprečavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica i

- se preduzimaju neophodne mjere nakon prestanka rada postrojenja da bi se izbjegao bilo kakav rizik od zagađenja i da bi se lokacija na kojoj se postrojenje nalazi vratila u zadovoljavajuće stanje.

4. PROĆ NIKOLA, sin Vasilja ia Prnjavora, je dužan da tokom izgradnje, rada i prestanka rada poslovno – proizvodnog objekta – pogon za rezanje i obradu kamena, a u skladu sa dostavljenom dokumentacijom za izdavanje ekološke dozvole primjeni mjere ublažavanja negativnih uticaja na životnu sredinu i monitoring emisija, a posebno:

4.1. Mjere sprečavanja emisija u vazduh:

- smanjiti na najmanju moguću mjeru emisije zagađujućih materija i neprijatnih mirisa u vazduh uz primjenu najbolje raspoložvih tehnologija,

- smanjiti emisiju prašine sa radno-manipulativnog platoa, naročito tokom ljetnih mjeseci i kod jačih vjetrova mokrim otprašivanjem, tj. obaranjem prašine na mjestu nastanka upotrebom baštenskog hidranta i redovnim održavanjem kruga objekta,

- za sprečavanje emisije prašine iz procesa obrade kamena na suho ugraditi usisivač sa vodenim filterom,

- kontrolisati ispravnost rada kotlovnice, odnosno ložišta, a za zagrijavnje objekta obavezno koristiti ekološki prihvatljiva, tj. niskosumporna goriva kod kojih je sadržaj sumpora ispod 2,5%,

- primjeniti tehniku prečišćavanja otpadnih gasova koja zadovoljava granične vrijednosti emisija zagađujućih materija u vazduh u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduh i Pravilnikom o graničnim vrijednostima kvaliteta vazduha ("Službeni glasnik Rapublike Srpske", broj 39/05),

- redovno održavati objekat u ispravnom stanju (ventilacioni sistem, kotlovnica i sl.) kako bi se emisija gasova, prašine i buke iz objekta svela na minimum,

- vršiti redovan tehnički pregled svih transportnih vozila, kako bi se emisija štetnim izduvnim gasovima u atmosferu svela na minimum,

- postaviti adekvatnu zvučnu izolaciju objekta i zaštitne konstrukcije na uređajima i mašinama u smislu smanjenja buke i vibracije iz postrojenja.

4.2. Mjere sprečavanja emisije u vodu:

- pravilno i redovno održavati sistem za prikupljanje, odvođenje i tretman otpadnih voda sa lokacije objekta i unutar objekta,

- tehnološke otpadne vode iz radnog procesa i otpadne vode sa radnih i  manipulativnih površina prije ispuštanja u površinske vode moraju proći kroz separator mehaničkih nečistoća,

- površine za pranje radnih i transportnih sredstava obezbijediti sa uređenim slivnicima i prečistačima za ulja i masti, te taložnikom za krute čestice agregata,

- atmosferske otpadne vode sa krvnih konstrukcija posebnim sistemom oluka odvoditi direktno u gradsku kanalizacionu mrežu,

- sanitarne otpadne vode odvoditi u gradsku kanalizacionu meržu u skladu sa Pravilnikom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/01), - trokomorni taložnik suspendovanih čestica (separator), sabirne kanale i cjevovode održavati u funkcionalnom stanju, odnosno redovno čistiti u skladu sa Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/01),

- nijedno pravno ili fizčko lice ne smije u krajnji recipijent ispuštati niti izazvati ispuštanje viskoznh i drugih materija, koje ugrožavaju režim toka otpadnih voda, u bilo kom dijelu mreže, stabilnost objekata mreže za odvodnju otpadnih voda, normalne biohemijske procese u otpadnoj vodi, predviđene uslove za vršenje tekuće kontrole i popravke mreže ili uticati na povećanje troškova eksploatacije i normalno funkcionisanje postrojenja za prečšćavanje.

4.3. Mjere sprečavanja emisije u zemljište:

- pristupni putevi unutar lokacije trebaju biti uređeni sa stabilnom kolovoznom konstrukcijom, moraju se redovno čistiti i prati,

- podmazivanje mašina i sipanje goriva i ulja vršiti na tačno definisanim mjestima u krugu objekta,

- pravilno skladištiti i tretirati materijale i sirovinu na zato predviđenom mjestu, odnosno prostoru i gdje je moguće pokupiti eventualno prosuti materijal,

- svi viseći i pokretni dijelovi strojeva i uređaja na svim pozicijama koje se podmazuju moraju imati ispod korita ili posude za sakupljanje i izdvajanje ulja, kako se ista ne bi ispuštala na zemlju,

- podmazivanje i sipanje goriva i ulja vršiti uz maksimalnu pažnju, a u slučaju akcidentnih situacija ukloniti eventualne mrlje posipanjem adsorbensa (ekopor ili piljevina) na zemljište,

- redovno održavati i kontrolisati opremu i instalacije u proizvodnom pogonu, 

- pravilno skladištiti i tretirati sirovinu (kamene blokove),

- održavati čistoću objekta i manipulativnih površina,

- izvršiti ozelenjavanje neiskorištenih površina na lokaciji objekta u svrhu stabilizacije zemljišta u okolini i sprečavanja daljeg devastiranja zemljišnih površina na lokaciji,

- izvršiti rekultivaciju zatvorenih dijelova kruga objekta,

- spriječiti dalje devastiranje zemljanih površina na široj lokaciji,

- redovno vršiti tehičku kontrolu, pregled, servisiranje i opravke mašina i uređaja koji se koriste u proizvodnji,

- za održavanje sopstvenog voznog parka angažovati stručne servise van lokacije proizvodnje,

- predviđena mašinska oprema i instalacije mora odgovarati važećim standardima i normama kvaliteta sa odgovarajućim atestima i upotrebnim dozvolama.

4.4. Mjere za sprečavanje i smanjenje čvrstog otpada:

- stalnim praćenjem novih tehnoloških riješenja i usavršavanjem tehnološkog procesa se takođe preventivno djeluje na smanjenje produkcije nastanka otpada i uticaja na životnu sredinu,

- korištenje tehnoloških postrojenja i procesa koji racionalno koriste sirovine i energiju uz minimalnu produkciju štetnih ostataka,

- zadržavanje sirovina i nastalih ostataka unutar tehnološkog procesa u što većem procentu, - proizvodnja proizvoda koji produkuju minimalnu količinu otpada i najmanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, 

- zamjena sirovina i materijala koji prouzrokuju rizik kada postanu otpad, - adekvatnom organizacijom procesa rada spriječiti nastajanje i rasipanje čvrstog i tečnog otpada,

- otpad koji nastaje na predmetnoj lokaciji skupljati kontinuirano i isti redovno odvoziti u saradnji sa nadležnom komunalnom službom,

- za deponovanje ostataka od sagorjevanja uglja iz kotlovnice, obezbijediti odgovarajući kontejner ili urediti deponiju za pravilno odlaganje istog i sprečavanje negativnog uticaja na tlo i vode usljed spiranja kišnim vodam,

- čvrsti i drugi komunalni otpad blagovremeno prikupljati u vodonepropusni kontejner zatvorenog tipa postavljen na betonsku/asfaltnu podlogu i isti kontinuirano odvoziti u saradnji sa nadležnom komunalnom službom,

- materijal koji se može reciklirati ili upotrijebiti za druge namjene adekvatno odlagati u odgovarajući vodonepropusni kontejner zatvorenog tipa i isti adekvatno zbrinjavati u saradnji sa nadležnom službom,

- talog iz sistema za prihvat i tretman vode sa manipulativnih i kolovoznih površina redovno čistiti i odvoziti na deponije u saradnji sa nadležnom komunalnom službom,

- suspendovane mineralne čestice iz taložnika suspendovanih čestica zbrinjavti u odgovarajući kontejner nezavisno od komunalnog otpada i iste odvoziti u saradnji sa nadležnom komunalnom službom,

- otpad od kamenih blokova ne smije se odbacivati u vodotoke, jame, vrtače niti na obradive površine, isti koristiti za nasipanje makadamskih puteva, staza ili za građevinske namjene,

- sabirne kanale redovno prazniti u saradnji sa nadležnom komunalnom službom,

- u slučaju pojave opasnih vrsta otpada iste zbrinjavati u zatvorenim metalnim buradima sa jasno obilježenim nazivom, te iste zbrinjavati u saradnji sa institucijom licenciranom od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i nadležnom za upravljanje opasnim vrstama otpada prema Pravilniku o uslovima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na odgovorno lice sistema za prikupljanje otpada ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/05),

- sve eventualno nastale količine otpada razvrstati prema vrstama otpada, shodno Pravilniku o vrstama otpada i djelatnostima upravljanja otpadom za koje je potrebna dozvola i Pravilniku o kategorijama otpada sa katalogom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/05), te za tako razvrstan otpad pronaći zainteresovana pravna/fizička lica, koja će ga ukoliko je to moguće dalje iskorištavati u cilju povrata korisnog materijala, 

- ugovore sa ovlaštenim institucijama za zbrinjavanje otpada, a prema Pravilniku o vrstama otpada i djelatnostima upravljanja otpadom za koje je potrebna dozvola i Pravilniku o kategorijama otpada sa katalogom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/05) zaključiti u skladu sa Pravilnikom o uslovima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na odgovorno lice sistema za prikupljanje otpada ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/05),

- obavezno izraditi plan upravljanja otpadom i odrediti odredili lice koje će vršiti poslove kordiniranja upravljanja otpadom (koordinator za otpad), u skladu sa članom 26. stav 2. i članom 27. Zakona o upravljanju otpadom("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 53/02 i 65/08), - pridržavati se svih ostalih mjera propisanih u Planu upravljanja otpadom, a u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine – Prečišćen tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/07, 41/08 i 29/10) i Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 53/02 i b5/08).

4.5. Mjere nakon zatvaranja postrojenja:

- izvršiti analizu zemljišta i utvrđivanje potrebnih mjera sanacije eventualno zagađenog zemljišta,

- nakon zatvaranja predmetnog objekta potrebno je izvršiti rekultivaciju terena u skladu sa posebnim Projektom rekultivacije koji je potrebno uraditi u cilju definisanja svih operacija i zahvata koji se moraju preduzeti u tom slučaju,

- izvršiti ozelenjavanje površina na lokaciji.

4.6. Investitor je dužan da se pridržava i ostalih mjera zaštite životne sredine navedenih u Dokazima uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole.

4.7. Investitor je dužan bez odlaganja prijaviti svaku slučajnu ili nepredviđenu nezgodu ili akcident koji značajno utiče na životnu sredinu.

4.8. Investitor je dužan pridržavati se uslova propisanih Pravilnikom o zaštiti životinja za držanje i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za držanje životinja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 136/10).

4.9. Odgovorno lice postrojenja dužno je postupiti po članu 8. Pravilnika o Metodologiji i načinu vođenja registra postrojenja i zagađivača ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 92/07) i o tome izvještavati ovaj Organ.

5. Monitoring:

- izvršiti analize uzoraka vazduha – imisiona mjerenja na lokaciji, u pravcu najbližeg stambenog objekta, jednom godišnje,

- izvršiti analize uzoraka tehnološke otpadne vode – emisiono mjesto na ispustu u recipijent (ispust iz separatora), jednom godišnje,

- izvršiti mjerenje ukupnog nivoa buke na lokaciji, jednom u tri godine,

- monitoring vršiti automatskom opremom od strane ovlaštene institucije,

- izvještaje o izvršenim mjerenjima dostaviti nadležnom ekološkom inspektoru,

- rezultati mjerenja moraju biti u skladu sa zakonskim propisima za vazduh, vodu, zemljište i otpad.

6. Odjeljenje vrši svakih pet godina reviziju izdate ekološke dozvole i obnavlja dozvolu mijenjajući, po potrebi uslove iz dozvole.

O B R A Z L O Ž E NJ E

PROĆ NIKOLA, sin Vasilja iz Prnjavora podnio je dana 08.01.2013 . godine Odjeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Prnjavor zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole za poslovno – proizvodni objekat – pogon za rezanje i obradu kamena u Prnjavoru, na zemljišnoj parceli označenoj kao k.č. br. 1478/3, k.o. Prnjavor. Uz zahtjev su priloženi dokazi o izvršenim mjerenjma emisija naloženim u dozvoli koja se obnavlja, zapisnik inspektora za zaštitu životne sredine, fotokopija izdate ekološke dozvole i izjava odgovornog lica da su sa danom podnošenja zahtjeva za obnavljanje ekološke dozvole izvršene mjere i obaveze naložene rješenjem o ekološkoj dozvoli koja se obnavlja i da nije došlo do značajnijih promjena uslova  koji se odnose na postrojenje i aktivnosti, osnovne i pomoćne sirovine, koršćenje energije, izvor emisija i lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi.

Uz zahtjev je dostavljen prijedlog izmjene Plana monitoringa izrađen od strane preduzeća za stručne usluge u zaštiti životne sredine "EKODOZVOLA" d.o.o. Banja Luka.

Razmatrajući zahtjev i dostavljenu dokumentaciju, ovaj organ je ustanovio da je u postupku obnove rješenja neophodno izvršiti izmjenu uslova iz dozvole, a koje se odnose na konkretizovanje postrojenja i pogona koji se nalaze na lokaciji, zatim mjera zaštite životne sredine po segmentima i u cjelini, navođenje graničnih vrijednosti u skladu sa odredbama važećih pravilnika, a što je i učinjeno u postupku obnove predmetnog rješenja, te mjere monitoringa kojih se Investitor mora pridržavati.

Cijeneći da su ispunjeni uslovi iz člana 94. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12) i člana 5. Pravilnika o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola ("Službeni glasnk Republike Srpske", broj 46/11), Odjeljenje je odlučilo kao u dispozitvu rješenja. 

Taksa za obnavljanje i reviziju ekološke dozvole u iznosu od 30,00 KM utvrđena je na osnovu tarifnog broja 15. Odluke o opštinskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik opštine Prnjavor", broj 20/12).

Taksa u iznosu od 2,00 KM po tarifnom broju 1. Odluke o opštinskim administrativnim taksama ("Službeni glasnik opštine Prnjavor", broj 20/12) priložena je uz zahtjev. 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u Banja Luci, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Žalba se predaje putem ovog Odjeljenja neposredno ili se šalje poštom, a može se izjaviti i na zapisnik kod ovog organa i taksira se sa 10,00 KM republičke administrativne takse, u skladu sa tarifnim brojem 2. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 100/11).

Postupak vodi:

 

Lejla Klokić, dipl. inž. teh.

VD NAČELNIKA ODJELJENJA

Snježana Debeljak, dipl. inž. arh.

DOSTAVITI:

1. Imenovanom,

2.Ekološka inspekcija,

3.Evidencija,

4.A/A

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: