Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o naknadama troškova za službena putovanja

Izvor: eKapija.ba, Broj 1, 09.01.2013.

 

Na temelju članaka 23. i 105. Statuta općine  Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj:  2/08) i Uredbe o naknadama troškova za  službena putovanja („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 63/10 i  80/11) Općinsko vijeće općine Usora, na svojoj  II redovitoj sjednici održanoj dana  13.12.2012. godine, d o n o s i:

 

ODLUKU  o naknadama troškova za službena putovanja

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste i visina  naknada za službena putovanja, kao i postupak  ostvarivanja tih naknada, za rukovodeće i  ostale državne službenike u općini Usora.

 

Članak 2.

Državni službenici imaju pravo na naknadu  troškova koji nastaju u vezi sa službenim  putovanjem u inozemstvo i na području  Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, koji  se ostvaruju prema odredbama ove Odluke.

 

II. VRSTE I VISINA NAKNADA ZA SLUŽBENA   PUTOVANJA

 

1. Pojam službenog putovanja

Članak 3.

Pod službenim putovanjem u smislu ove  Odluke, smatra se putovanje na području  Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, kao i  putovanje u inozemstvo, na koje se državni  službenik upućuje da izvrši određeni službeni  zadak (posao). Pod službenim putovanjem na  području Federacije, odnosno Bosne i  Hercegovine, smatra se ono putovanje koje se  vrši van područja općine Usora, a putovanje u  inozemstvo podrazumijeva putovanje u stranu  državu.

 

2. Vrste naknada za službena putovanja

 

Članak 4.

Nakanada za službeno putovanje obuhvata  naknadu za smještaj, ishranu i prijevozne i  druge troškove predviđene ovom Odlukom.

 

3. Naknada za ishranu (dnevnica)

 

Članak 5.

Pod dnevnicom u smislu ove Odluke,  podrazumijeva se naknada troškova za ishranu  na službenom putovanju. Dnevnica za službeno  putovanje u zemlji utvrđuje se u visini od  25,00 KM.

 

Članak 6.

Visina dnevnice za službeno putovanje u  inozemstvo, za svaku stranu državu  pojedinačno utvrđuje Vlada Federacije  posebnim rješenjem, koje donosi na usuglašen  prijedlog federalnog Ministra financija i  federalnog Ministra pravde. Rješenje iz stavka  1. ovog članka objavljuje se u „Službenim  novinama Federacije BiH“.

 

Članak 7.

Jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata  provedena na službenom putovanju. Za  službeno putovanje koje traje duže od 12 sati,  obračunava se jedna dnevnica, a za službeno  putovanje koje traje od 8-12 sati, pola  dnevnice.

Ako je na službenom putovanju osigurana  besplatna ishrana, pripadajuća dnevnica se  umanjuje za 30 %.

 

Članak 8.

Dnevnica određena za stranu državu u koju se  službeno putuje obračunavaju se od sata  prelaska granice Federacije, odnosno Bosne i  Hercegovine, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi – do sata prelaska  granice Federacije, odnosno Bosne i  Hercegovine.

Ako se službeno putuje u više zemalja, u  odlasku se obračunava dnevnica utvrđena za  stranu državu u kojoj počinje službeno  putovanje, a u povratku – dnevnica utvrđena za  stranu državu u kojoj je službeno putovanje  završeno. Za svako zadržavanje odnosno  proputovanje kroz stranu državu koje traje  duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu  stranu državu.

 

4. Naknada za smještaj

 

Članak 9.

Naknada za noćenje obračunava se u visini  plaćenog hotelskog računa, osim hotela „de  lux“ kategorije. Za hotel „de lux“ kategorije  izdatak za noćenje obračunava se najviše do  iznosa cijene hotela „A“ kategorije u istom  mjestu. Ako u mjestu službenog putovanja  nema hotelskog smještaja ili ako se on ne  koristi, pripadajuća dnevnica se uvećava za  70%.

 

5. Naknada za troškove prijevoza

 

Članak 10.

Naknada za troškove prijevoza na službenom  putovanju obračunava se u visini cijene  prijevozne karte iz putničke tarife za prijevoz  sredstvom one vrste i razreda koji se mogu  upotrebljavati na službenom putovanju prema  putnom nalogu.

 

Članak 11.

Za korištenje putničkog automobila u osobnom  vlasništvu za službene potrebe, utvrđuje se  naknada u visini od 20% cijene litre benzina  koje koristi po pređenom kilometru na  odobrenoj relaciji. Korištenje putničkog  automobila u osobnom vlasništvu za službene  potrebe odobrava Općinski načelnik ili osoba  koju on ovlasti.

 

6. Ostale vrste naknada

 

Članak 12.

Pod ostalim naknadama za izdatke koji nastanu  u svezi sa službenim putovanjem u inozemstvo  podrazumijevaju se izdaci koji se odnose  na:pribavljanje putničkih isprava, vakcinisanje,  liječničke preglede, službenu poštu, takse,  telefone, telefakse, e-mail, stenodaktilografske  usluge, izdaci u svezi sa prevoženjem,  prenošenjem, unošenjem i iznošenjem službene  pošte, takse i drugi izdaci sukladno ovoj  uredbi. Izdaci iz stavka 1. ovog članka  obračunavaju se prema priloženom računu. 7.

 

Nalog za službeno putovanje i obračun  putnih troškova.

 

Članak 13.

Svako službeno putovanje u inozemstvo i u  zemlji vrši se temeljem naloga za službeno  putovanje. Nalog za službeno putovanje za  Načelnika i tajnika Općinskog vijeća odobrava  predsjedatelj Općinskog Vijeća ili osoba koju  vijeće ovlasti, a za rukovodeće i ostale državne  službenike odobrava Načelnik ili rukovodeći  državni službenik koga načelnik ovlasti  posebnim pismenim rješenjem.

 

Članak 14.

Nalog za službeno putovanje ne može se izdati  državnom službeniku koji ranije obavljeno  putovanje nije opravdao u roku iz članka 16.  stavak 1. ove Odluke. Državni službenik koji

nije opravdao putni nalog dužan je vratiti  akontaciju u cjelosti. U slučaju da državni  službenik nije u roku iz stavka 1. članka 16. ove  Odluke, opravdao putni nalog ili nije sukladno  stavku 2. ovog članka, vratio akontaciju,  naplata tih troškova vrši se po postupku koji je  zakonom predviđen za naknadu materijalne  štete državnih službenika.

 

Članak 15.

Na temelju naloga za službeno putovanje može  se isplatiti akontacija u visini procijenjenih  troškova za predviđeno službeno putovanje.

 

Članak 16.

Izdaci za službeno putovanje u inozemstvu i u  zemlji priznaju se na temelju obračuna putnih  troškova koje je državni službenik dužan  podnijeti u roku od pet dana kada je službeno  putovanje završeno. Obračun troškova mora  biti izvršen prema odredbama ove uredbe i  sukladno izdatom putnom nalogu. Uz obračun  putnih troškova prilažu se nalog za službeno  putovanje i dokaz o iznosu plaćenom za  uptrebu spavaćih kola ili brodske kabine, ako su  na službenom putovanju korištena kola za  spavanje ili brodska kabina, odnosno avionska  ili brodska karta, ako je korišten avion ili brod, pismeni dokaz o tečaju nacionalne valute ili  dokaz o zamjeni valute, hotelski račun, karta  za prijevozno sredstvo, kao i drugi dokazi o  troškovima koji se pravdaju. Ako se na  službenom putovanju posebno plaća  rezervacija mjesta, aerodromska taksa ili  prijevoz prtljaga autobusom, uz obračun putnih  troškova prilažu se i potvrde o plaćanju tih  troškova. Uz obračun putnih troškova prilažu se  i računi o izdacima iz članka 12. ove Odluke.

Ako se pismeni dokaz o tečaju nacionalne  valute iz stavka 2. ovog članka, ne priloži uz  obračun putnih troškova, primjenjuje se tečaj  koji utvrdi Centralna banka Bosne i  Hercegovine.

 

III. PRIMJENA OVE ODLUKE

 

Članak 17.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na  naknade troškova za službeno putovanje  rukovoditelja općinskog organa uprave i ostale  općinske dužnosnike.

 

Članak 18.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na državne  službenike, shodno se primjenjuju i na  namještenike u općinskim službama.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

Naknade za službena putovanja koja su  započetka prije stupanja na snagu ove Odluke,  a nisu završena, obračunat će se prema  propisima o naknadama za putne troškove koji  su važili do dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje  sa važenjem Odluka o naknadama troškova za  službena putovanja „Službeni glasnik općine  Usora“ broj: 2/07.

 

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavit će se u „Službenom glasniku općine  Usora.

 

Broj:01-05-217/12

Datum, 17.12.2012.

 

PREDSJEDATELJ OV-a

IVO SUVALA 

Službeni glasnik općine Usora, Broj 1, Datum 09.01.2013.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: