Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta općine za 2013. godinu sa pozicije – Tekući transferi za sport

Izvor: eKapija.ba, 22.05.2013.

 

U vezi sa članom 53, I 54. Zakona o sportu (“Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona”, broj ; 11/02, 1/04, 9/11 ), Služba za društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu općine Zenica, r a s p i s u j e ;

 

JAVNI POZIV

Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta općine Zenica za 2013. godinu sa pozicije – Tekući transferi za sport.

 

I

Raspisuje se javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta općine Zenica za 2013 godinu sa pozicije – Tekući transfer za sport.

II

Nosioci sportskih aktivnosti sa područija općine Zenica mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju slijedeće uslove:

a) da su registrovani u skladu sa zakonom najmanje godinu dana prije podnošenja prijave,

b) da imaju sjedište na području općine Zenica,

III

Nosioci sportskih aktivnosti u smislu tačke I. ovog poziva su

a) sportski klubovi,

b) sportska društva,

c) sportski savezi,

d) sportski klubovi i sportska udruženja lica sa invaliditetima

e) druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja i sporta.

IV

Pravo na dodjelu sredstava imaju nosioci sportskih aktivnosti iz tačke III. ovog poziva čije se aktivnosti, odnosno programi odnose na:

a) učešće klubova na zvaničnim takmičenja po propozicijama i sistemima takmičenja koje utvrđuju i sprovode odgovarajući sportski savezi na području kantona (kantonalna takmičenja), na prostoru Federacije BiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja) kao i na području više država (regionalna odnosno međunarodna takmičenja)

b) sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom,

c) sportske priredbe i manifestacije međunarodnog, državnog ili federalnog nivoa koje će održati na području kantona tokom 2013. godine (tradicionalni, memorijalni, kvalifikacijski turniri, mitinzi, prvenstva, kup takmičenja i sl.),

d) sportske akcije i sportske igre koje okupljaju veliki broj građana (posebno djece i omladine) s područja općine Zenica

V

Sportski klubovi i druge organizacije koje podnose prijavu za dodjelu sredstava u vezi sa odgovarajućim aktivnostima iz tačke IV. obavezani su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Ispravno popunjen i ovjeren odgovarajući prijavni obrazac; Sportski klubovi / udruženja (prijavni obrazac br. 1). Sportski savezi, sportska društva i strukovna udruženja (obrazac br. 2).Obrasci se mogu preuzeti na web stranici www.zenica.ba

2. Izvod/Izvadak iz Registra udruženja koji nije stariji od mjesec dana (dokument se dobije u Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona-besplatno)

3. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)

Dostavljanje navedenih dokumenata obavezno je za svakog podnosioca prijave bez obzira da li je prethodnih godina dostavljao traženu dokumentaciju.

VI

Prijave koje se odnose na posebne aktivnosti iz tačke IV, pod c) podnose se isključivo (prijavni obrazac br. 3) koji se može preuzeti na web stranici  www.zenica.ba

Sportski klubovi i organizacije koje konkurišu za sredstva i po nekom drugom osnovu navedenom u tački IV. mogu podnijeti prijavu za samo jedan program koji se odnosi na posebne aktivnosti iz tačke IV., pod c)

Prijave u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedenog obrasca kao i prijave programa koji ne spadaju u aktivnosti navedene u članu IV, pod  c) Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.

Organizacije koje nisu po drugom osnovu dostavile potrebne dokumente navedene u tački V, pod 2 i 3 uz popunjen prijavni obrazac za posebne programe dužne su dostaviti i navedene dokumente.

VII

Prijave klubova, drugih organizacija koji su bili uvršteni u Program utroška sredstava za sport u 2012. godini a koje nisu podnijeli izvještaja o namjenskom utrošku primljenih sredstava iz Budžeta općine Zenica sa pozicije-Tekući transferi za sport, neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava za 2013. godinu. Korisnici sredstva dužni su u svojim arhivama posjedovati i čuvati finansijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava te su obavezni, na zahtjev Ministarstva i drugih nadležnih organa, dostaviti iste na uvid.

VIII

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta općine Zenica-Tekući transferi za sport  za 2013. godinu” dostaviti neposredno na protokol općine Zenica ili slati putem pošte na adresu:

Općina Zenica, Trg BiH 6, 72000 Zenica

Javni poziv ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

POMOĆNIK NAČELNIKA                                    

Zijad Softić, dipl. pol.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: