Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg granta Sufinansiranje sportskih manifestacija za 2013. godinu

Izvor: Dnevni list, 23.05.2013.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

 

Na osnovu člana 9. stav (6) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 100/12), i člana 6. Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2013. godinu, VM broj 100/13 , Ministarstvo civilnih poslova, objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA

“SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA” ZA 2013. GODINU

 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2013. godinu

 

II.  Pravo učešća

(1) Pravo na dodjelu sredstava iz člana 1. Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta”Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2013. godinu imaju:

a)  Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

b)  Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

c)   sportski savezi na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta,

d)   sportski savezi invalidnih lica na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta,

e)  sportski klubovi u Bosni i Hercegovini.

(2)  Pravo na dodjelu, korisnici sredstava iz stava (1) ovog člana imaju pod uvjetom da su registrirani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08 i 102/09), Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03 i 63/08), entitetskim zakonima o udruženjima i fondacijama, entitetskim zakonima o sportu i drugih nivoa administrativnog organiziranja.

(3)  Programi i projekti, zatim učešće sportista, sportiskinja, klubova i reprezentacija može biti sufinansiran samo kroz jedan pravni subjekat iz stava (1) ovog člana.

III. Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava i potrebna dokumentacija

Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava iz tekućeg granta“ Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2013. godinu dostavljaju u se Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Uz zahtjev se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a) popunjena, potpisana prijava na aplikacionom obrascu sa pečatom podnosioca prijave,

b) uvjerenje o poreskoj registraciji identifikacioni broj (ovjerena kopija),

c) rješenje o registraciji podnosioca zahtjeva (ovjerena kopija),

d) kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (ovjerena kopija),

e)  finansijski plan projekta na obrascu za budžet, s izvorima prihoda i očekivanim rashodima (potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom),

f)  savezi u određenom sportu dostavljaju potvrdu o članstvu u međunarodnoj sportskoj asocijaciji,

g)  dokaz da se sportska manifestacija za koju se traži sufinansiranje nalazi na kalendaru takmičenja međunarodne sportske federacije/asocijacije,

h) ovjeren Bilans stanja i Bilans uspjeha za prethodnu godinu od strane APIF-a,

i)  za održavanje međunarodnih sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini potrebno je dostaviti predhodno izdatu saglasnost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini,

j)  potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva ukoliko je/nije projekat finansiran ili sufinansiran od drugih nivoa vlasti i javnih preduzeća koja mora sadržavati iznos finansiranja ili sufinansiranja,

Aplikacioni obrazac, Obrazac za budžet su sastavni dio potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev.

 

IV. Kriteriji za sufinansiranje

Predmet sufinansiranja iz tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2013. godine, vršiće se na osnovu općih i tematskih kriterija za vrednovanje podnesenih zahtjeva korisnika sredstava u skladu sa kriterijima koji su navedeni u Strategiji razvoja sporta u Bosni i Hercegovini, te odredbama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini.

(1)   Opći kriteriji za vrednovanje podnesenih zahtjeva korisnika sredstava tekućeg granta «Sufinansiranje sportskih manifestacija» za 2013. godinu:

a)   Sportske manifestacije za koje su podneseni zahtjevi za sufinansiranje moraju biti na kalendaru takmičenja međunarodnih sportskih federacija/asocijacija.

b)   Sportski savezi Bosne i Hercegovine moraju imati i javno objaviti svoje kriterije u skladu sa stavom 6.4.2 Strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini.

c)  Za organizaciju međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini potrebno je imati saglasnost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini.

d)  Finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu uspješno realizovanih projekata/programa, rezultati do sada ostvarene saradnja s međunarodnim federacijom/asocijacijom iz oblasti sporta, te zapaženi ostvareni rezultati iz sporta na domaćem i međunarodnom nivou;

e)  Relevantnost projektnog prijedloga, uključujuči procjenu usklađenosti projektnog prijedloga sa strateškim dokumentima u oblasti sporta, nivo do kojeg projekat odgovara potrebama direktnih korisnika te potencijal projekta da u svoje aktivnosti uključi i neke ugrožene kategorije stanovništva (osobe sa invaliditetom, manjine i sl.);

f)  Budžet i troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2)    Tematski kriteriji za vrednovanje podnesenih zahtjeva korisnika sredstava tekućeg granta «Sufinansiranje sportskih manifestacija» za 2013. godinu:

a)  Kriteriji za sufinansiranje programa i projekta Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine:

1) programi i projekti koji doprinose razvoju sporta sa invaliditetom,

2)  programi i projekti međunarodnog predstavljanja sporta Bosne i Hercegovine i ostvarivanje međunarodne sportske saradnje, afirmacija sporta u zemlji i van nje za lica sa invaliditetom,

3) programi i projekti odlaska sportista na međunarodna takmičenja pod organizacijom i okriljem, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta,

4) programi i projekti usavršavanja i osposobljavanja trenera, sportista, sportskih stručnjaka, sportskih radnika, kroz organizovanje stručno-edukativnih seminara, u organizaciji Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine,

5) programi i projekti organizacije međunarodnih sportskih manifestacija i takmičenja iz programa Međunarodnog paraolimpijskog komiteta

b Kriteriji za sufinansiranje programa i projekata sportskih saveza na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta:     

1) programi i projekti učešća reprezentacija Bosne i Hercegovine na međunarodnim sportskim takmičenjima pod organizacijom matične svjetske i evropske federacije/asocijacije,

2) programi i projekti koji doprinose razvoju vrhunskog sporta,

3)  programi i projekti međunarodnog predstavljanja sporta Bosne i Hercegovine, ostvarivanje međunarodne sportske saradnje, afirmacija sporta u zemlji i van nje,

4) programi i projekti omasovljenja sporta i afirmacija uloge sporta,

5)   programi i projekti priprema sportista za nastupe na zvaničnim takmičenjima u organizaciji i pod okriljem Međunarodnog olimpijskog komiteta, Evropskog olimpijskog komiteta, Međunarodnog paraolimpijskog komiteta,

6)  programi i projekti organizacije međunarodnih sportskih takmičenja pod okriljem matičnih svjetskih i evropskih sportskih federacija,

c) Kriteriji za sufinansiranje programa i projekata sportskih saveza invalidnih lica na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta:

1)  programi i projekti učešća reprezentacija Bosne i Hercegovine na međunarodnim sportskim takmičenjima pod organizacijom matične svjetske i evropske federacije/asocijacije invalida,

2) programi i projekti koji doprinose razvoju sporta sa invaliditetom,

3)  programi i projekti međunarodnog predstavljanja sporta Bosne i Hercegovine, ostvarivanje međunarodne sportske saradnje, afirmacija sporta u zemlji i van nje lica sa invaliditetom, 

4)  programi i projekti omasovljenja sporta i afirmacija uloge sporta sa invaliditetom,

5)  programi i projekti priprema sportista za nastupe na zvaničnim takmičenjima u organizaciji i pod okriljem Međunarodnog paraolimpijskog komiteta,

6)  programi i projekti organizacije međunarodnih sportskih takmičenja pod okriljem matičnih svjetskih i evropskih sportskih federacija,

d) Kriteriji za sufinansiranje programa i projekata sportskih klubova u Bosni i Hercegovini:

1)  uspjesi sportskih klubova na međunarodnim sportskim takmičenjima u organizaciji međunarodnih sportskih asocijacija/federacija,

2)  programi i projekti koji doprinose razvoju vrhunskog sporta u Bosni i Hercegovini,

3)  programi i projekti međunarodnog predstavljanja sporta Bosne i Hercegovine, ostvarivanje međunarodne sportske saradnje, afirmacija sporta u zemlji van nje,

4) programi i projekti omasovljenja sporta i afirmacija sporta u društvu, posebno kod mladih,

5) programi i projekti uključivanja hendikepiranih lica i lica sa invaliditetom u sportske aktivnosti i manifestacije (isključivo za sportske klubove lica sa invaliditetom)

6)  programi i projekti nastupa sportista na klupskim međunarodnim takmičenjima, pod organizacijom matičnih međunarodnih sportskih federacija / asocijacija,

7)  programi i projekti organizacije međunarodnog sportskog takmičenja pod okriljem matične međunarodne sportske federacije.

 

V. Podnošenje zahtjeva

Zahtjevi sa navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zapečaćenim kovertama na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, sa naznakom za “Javni poziv Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2013. godinu.

Komisija će uzeti u razmatranje zahtjeve koji su podneseni u roku sa kompletnom potrebnom dokumentacijom iz tačke III, uz uredno popunjen Aplikacioni obrazac, Obrazac za budžet.

Javni poziv ostaje otvoren dvadeset jedan dan, tj od 23.05.2013. godine do 12.06.2013. godine. Zahtjevi koji su poslani van navedenog roka se neće uzimati u razmatranje. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

VI. Ostale napomene

Ukupna raspoloživa sredstva tekućeg granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2013. godinu su ograničena i iznose 760.000 konvertibilnih maraka i nalaze se u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine na stavci “Tekući grantovi”.

Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjev za programe i projekte sufinansiranja sportkih manifestacija za 2013. godinu u minimalnoj vrijednosti od 2.000 KM i maksimalne vrijednosti 80.000 KM.

 

Ministarstvo civilnih poslova će sa korisnicima sredstava nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo Odluku o raspodjeli sredstava, te objavi u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine zaključiti ugovor kojim će biti definirani uvjeti, svrha ugovora, korištenje sredstava, odgovornosti ugovornih strana i druga pitanja važna za implementaciju projekta.

Korisnik sredstava je dužan voditi izdvojenu dokumentaciju o realizaciji projekta koji se finansira.

Administrativni troškovi za realizaciju projekta ili programa ne mogu prelaziti 10% od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava.

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava u rokovima propisanim članom 22. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a prema Obrascu za izvještaj koji je sastavni dio Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta”Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2013. godinu.

 

Odluka o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta”Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2013. godinu na osnovu koje je raspisan Javni poziv objavljena je na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine,www.mcp.gov.ba (link konkursi) u čijem sastavnom dijelu se nalaze  Aplikacijski obrazac (prilog 1),Obrazac za budžet (prilog 2) i Obrazac za izvještaj (prilog 3).

 

 Odluka o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta”Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2013. godinu

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: