Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.12.2020. 09:22

(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka sadnog materijala, sjemena, tonera, kancelarijskog materijala, dijelova za računar sa ugradnjom, materijala za održavanja čistoće, stočne hrane, pribora za proizvodnju, ručnog alata, drvenog uglja, HTZ opreme, akumulatora, opreme za motorna vozila, municije i opreme za oružje, građevinskog materijala, sredstava i opreme za dezinfekciju, maski za zaštitu disajnih organa, dezo barijera, šumskih zglobnih traktora, buldozera, usluga na sječi, izvozu i iznosu drvnih sortimenata, servisiranja i održavanja vozila, radnih i teretnih mašina, opravke stolarskih mašina, servisiranja električnih aparata, mašina i klima, popravke kvara vodoinstalacione mreže, informatičke, telekomunikacijske, transportne, veterinarske, dimnjačarske,advokatske usluge, usluga notara, sudskih vještaka, mjesečnog pregleda i opravke fiskalnih uređaja, održavanja i izrade programskog rješenja, prilagođavanja račuvodstvenog softwera za praćenje realizacije ugovora, obuka rukovanja vatrenim oružjem, izgradnja poslovnih zgrada, upravne zgrade izgradnja radionice ŠU Srednje, priprema za asfaltiranje i asfaltiranje...

Izvor: Akta.ba, 11.12.2020.

Broj: 0103-3365-2/20

Datum: 09.12.2020. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH" , broj: 39/14) , člana 16. stav 2. i 3. Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo , broj: 0103-2335-1/15 od 28.09.2015. godine, člana 40. stav 2. tačka 5. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo-prečišćeni tekst, broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine i člana 22.,člana 23. i člana 24. Poslovnika o radu Uprave KJP «Sarajevo-šume» d.o.o. Sarajevo, broj: 0102-924-1/10 od 09.03.2010. godine Uprava KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo na 8. (osmoj) redovnoj sjednici održanoj dana 09.12.2020. godine jednoglasno jedonijela:

 

ODLUKU

o utvrđivanju Plana nabavki Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se Plan nabavki Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu, broj: 0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine, koje su prilog ove Odluke i čine njen sastavni dio.

 

Član 2.

 

Plan nabavki Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu, broj: 0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine donosi se za budžetsku 2021. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom iječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupaka javne nabavke i zaključenju ugovora i izvoru finansiranja.

 

Član 3.

 

Plan nabavki Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu, broj: 0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine je podložan promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabavke roba, usluga i radova, u kom slučaju će se vršiti izmjene i dopune naprijed navedenog Plana nabavki, koje će odmah biti objavljene na internetskoj stranici KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo www.sarajevo-sume.ba.

 

Član 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će zajedno sa Planom nabavki Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu, broj: 0103-3365-1/20 od 07.12.2020. godine biti objavljena na internetskoj stranici KIP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo www.sarajevo-sume.ba.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 39/14 i 47/14), uputstvom o načinu primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 90/14,96/14,97/14,53/15,56/15) te na osnovu Pravilnika o nabavci robe, usluga i radova i Revidiranog plana poslovanja za 2019.-2021. godinu, Uprava Preduzeća „Sarajevo šume" d.o.o. Sarajevo, donosi:

 

PLAN NABAVKE ZA 2021. GODINU

 

Definicija piana: Plan nabavki određuje metodu i finansijske okvire provođenja nabavki tokom 2021.godine.

 

Nabavke u 2021. godini vršiće se u skladu sa predmetnim Planom nabavke i predloženim modelima nabavke.

 

Cilj izrade Plana nabavki za 2021.godinu:

1.         Kreiranje dokumentacione osnove za provođenje nabavki u 2021 .godini.

2.         Utvrđivanje potrebnih finansijskih sredstava za nabavku u 2021. godini.

3.         Određivanje okvira za upravljanje nabavkama ,

4.         Uspostavljanje kvalitetnih mehanizama kontrole.

 

Za pokretanje postupka nabavke moraju biti ispunjena dva uslova istovremeno:

1.         Da je donesen Plan nabavke,

2.         Da su osigurana novčana sredstva odobrena finansijskim planom za tekuću godinu (član 15. Pravilnik o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova).

Postupak javne nabavka započinje dostavljanjem Zahtjeva za nabavku od strane organizacionih jedinica, koji odobrava Direktor preduzeća i Izvršni direktor. Nakon naprijed navedenog Zahtjeva isti se dostavlja Službi za marketing i komercijalne poslove. Na osnovu dostavljenog zahtjeva Služba za marketing i komercijalne poslove provjerava usklađenost pregleda realizacije predmetne nabavke za prethodnu godinu, i ukoliko dođe do značajnijih odstupanja upoznaje Upravu Preduzeća o daljem postupanju ili podnosi prijedlog za pokretanje postupka javne nabavke roba, usluga ili radova Direktoru Preduzeća.

 

Postupak javne nabavke pokreće se donošenjem odluke Direktora Preduzeća o javnoj nabavci roba, usluga ili radova.

 

Za sve javne nabavke roba usluga i radova čija procijenjena vrijednost iznosi 50.000 KM i više, Nadzorni odbor Preduzeća daje saglasnost na Odluku o pokretanju postupka javne nabavke roba, usluga ili radova, te u slučaju da javna nabavka roba, usluga ili radova nije planirana Planom nabavki KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo i na Odluku o odobravanju javne nabavke roba, usluga ili radova.

 

Obzirom da nije donešen Plan poslovanja za 2021. godinu, Plan nabavki za 2021. godinu će biti podložan izmjenama i dopunama kada Plan poslovanja bude izrađen i usvojen. Plan nabavke za 2021. godinu je izrađen na osnovu Revidiranog plana poslovanja za 2019.-2021 i Plana poslovanja za 2020.-2022. Godinu.

 

Redni broj

Predmet nabavke

Sifra JRJN

Procijenjen a vrijednost

Vrsta postupka nabavke

Izvor finansiranja

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

1

Sadni materijal

03451100-7

129.500,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.1.

1 kvartal

1 kvartal

2

Feromoni za potkornjake

24000000-4

23.400,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.5.

1 kvartal

1 kvartai

3

Hemijska sredstva za zaštitu u rasadnicima i malinjacima i sjeme trave

24453000-4,2445

7000-2

12.710,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.1., 1.5. i 28.

1 kvartal

1 kvartal

4

Humus i treset sa prevozom

09112200-9;1421 2410-7

1.770,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 31.

1 kvartal

1 kvartal

5

Toneri

30125000-1

14.610,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.2. i 1.7.

1 kvartal

1 kvartal

6

Kancelarijski materijal

30190000-7

32.820,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.2.

1 kvartal

1 kvartal

7

Dijelovi za računarsa ugradnjom

30237000-9

3.080,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

1 kvartal

1 kvartal

8

Roba široke potrošnje

15980000-1;1586 0000-4;

2.355,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 21.

1 kvartal

I kvartal

9

Materijal za održavanja čistoče

39830000-9

5.000,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.3.

1 kvartal

1 kvartal

10

Stočna hrana

15700000-5

130.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 1.4.

IV kvartal 2020

IV kvartal 2020

11

Potrošni materijal za motorne pile i HTP

42675100-9

44.200,00

Konkurentski zahtjev

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 1.7. i 31.

IV kvartal 2020

IV kvartal 2020

12

Pločice za obilježavanje sa pripadajućom opremom

44423450-0

40.860,00

Konkurentski zahtjev

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 1.7. i 31.

IV kvartal 2020

1 kvartal

 

13

Prečnica i kreda šumska plava

38410000-2, I 5.920,00 44922100-0

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 31.

1 kvartal

1 kvartal

14

Sajle i čokeri

44300000-3

49.800,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

1 kvartal

1 kvartal

15

Šatlerski materijal, alat i oprema

18900000-1

14.700,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

1 kvartal

II kvartal

16

Kovačko-potkovački materijal

44316500-3 44316510-6

10.035,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

1 kvartal

II kvartal

17

Pribor za proizvodnju, ručni alat i potrošni materijal

44510000-8 44514200-8

41,350,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 5.2. i 1.7.

1 kvartal

1 kvartal

18

Drveni ugalj

24327200-4

2.430,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

1 kvartal

1 kvartal

19

Materijal i alat za zaštitu od požara

44480000-8

6.700,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 10.2.

1 kvartal

II kvartal

20

HTZ-e oprema

18830000-6, 18100000-0, 18143000-3

70.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 5.1.

IV kvartal 2020

IV kvartal 2020

21

Akumulatori

31400000-0

9.555,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

II kvartal

II kvartal

22

Oprema za motorna vozila

34300000-0

5.555,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

II kvartal

II kvartal

23

Traktorski lanci i lanci za snijeg

34324000-4

84.070,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

III kvartal

IV kvartal

24

Unutrašnje i vanjske gume

34350000-5

60.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 5.3.

1 kvartal

1 kvartal

25

Ostali potrošni materijal-acetilen i kiseonik

24321115-9

1.085,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

1 kvartal

1 kvartal

26

Ulja i maziva

09210000-4 09211000-1 09211100-2

100.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 3.

IV kvartal 2020

IV kvartal 2020

27

Municija i oprema za oružje

35300000-7

937,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.7.

III kvartal

III kvartal

28

Građevinski materijat

 

193.715,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.6.

1 kvartal

1 kvartal

 

28.1.

Građevinski, vodo i elektromaterijal

44100000-1 44111200-3 44111300-4

87.150,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.6.

1 kvartal

1 kvartal

28.2.

Boje, lakovi, Ijepila i sl.

24910000-6 44810000-1

12.500,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.6.

1 kvartal

1 kvartal

28.3.

Proizvodi crne i obojene metalurgije, žica i proizvodi od žice

44330000-2

37.250,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.6.

1 kvartal

1 kvartal

28.4.

Prozori, vrata, staklo i materijal za ugradnju stolarije

44221000-5

15.605,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.6.

1 kvartal

1 kvartal

28.5.

Kameni agregat

14212310-6

41.210,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 1.6.

1 kvartal

1 kvartai

29.

REZERVNI DIJELOVI

34330000-9,

280.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.1.

Dijelovi za šumske zglobne traktore LKT 81

34330000-9

26.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.2

Dijelovi za šumske zglobne traktore ECO TRACK 55V i 120 V

34330000-9

84.500,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.3.

Dijelovi za šum. zglobne traktore Timberjack 240 B i 240 C

34330000-9

45.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.4.

Dijelovi za traktor IMR

34330000-9

4.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.5.

Dijelovi za CATERPILLAR KOMBINIRKA

34330000-9

6.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.6.

Dijelovi za dozer CAT D6N

34330000-9

37.500,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.7.

Dijelovi za KOMBINIRKA JCB 4

34330000-9

7.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.8.

Dijelovi za kamion Mercedes Actros

34330000-9

5.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.9.

Dijelovi za Mercedes Sprinter

34330000-9

5.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.10.

Dijelovi za autobus isuzu -Citybus 2008. god.

34330000-9

7.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

 

29.11.

Dijelovi za VW VOZILA

34330000-9

11.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.12.

Dijelovi za kombi «Zastava»

34330000-9

2.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.13.

Dijelovi za minibus Renault

34330000-9

3.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.14.

Dijelovi za dostavna vozila i prikolice

34330000-9

2.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.15.

Dijelovi za NISSAN NAVARA

34330000-9

2.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.16.

Dijelovi za M.P. Huskvama 372 i 357 i čistači šikara Huskvarna 345 i bušače

34330000-9

25.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.17.

Hidraulična crijeva i crijeva za gorivo

42124211-6

5.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

29.18.

Dijelovi za ALNASERE I ALTENATORE

31130000-6

3.000,00

Otvoreni postupak (okvirni)

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 4.

IV kvartal 2020

1 kvartal

30

Sredstva i oprema za dezinfekciju, maske za zaštitu disajnih organa, dezo barijere i slično

33741300-9; 33000000-0

5.900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 1.7.

Po potrebi

Po potrebi

 

UKUPNO ROBE

 

1.382.057,00

 

 

 

 

 

USLUGE

 

 

 

 

 

 

1

Usluge na sječi, izvozu i iznosu drvnih sortimenata

77200000-2

1.000.000,00

Posebni postupak na usluge iz AneksalldioB ZJN-a

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 15.

Po potrebi

Po potrebi

2

Transportne usluge

60000000-8

70.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 16.

1 kvartal

1 kvartal

2.1.

Usluge prevoza nasipnog materijala

60000000-8

43.100,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 16.

1 kvartal

1 kvartal

2.2.

Usluge prevoza drvnih sortimenata

60000000-8

12.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 16.

1 kvartal

I kvartal

2.3.

Usluge transporta animala

60000000-8

1.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 16.

1 kvartal

1 kvartal

 

2.4.

Ostale usluge transporta/uzgoj

60000000-8

8.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 16.

1 kvartai

1 kvartal

2.5.

Doprema vode cisternom

60000000-8

5.900,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 16.

1 kvartal

1 kvartal

 

Usluge servisiranja vozila

 

117.480,00

 

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15. i 22.21.

IV kvartal 2020

1 kvartal

3

Usluge servisiranja i održavanja vozila, radnih i teretnih mašina u garantnom roku

4.000,00

Pregovarački postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

3.1.

Usluge servisiranja vozila Dacia Dauster-u garantnom roku

50000000-6

4.000,00

Pregovarački postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.

Usluge servisiranja i održavanja vozila, radnih i teretnih mašina

84.080,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 17. i22.21.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.1.

Usluge servisiranja voziia Dacia Dauster

50112000-3

6.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.2.

Usluge servisiranja VW T6 u garantnom roku

50112000-3

5.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.3.

Usluge servisiranja NISKONOSEĆE PRIKOLICE-LABUDICE u garantnom roku

50000000-6

3.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 22.21.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.4.

Usluge servisiranja vozila Škode Oktavije

50112000-3

2.500,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.5.

Usluge servisiranja Mercedes kombija

50112000-3

12.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.6.

Usluge servisiranja Mercedesa Actros-2643

50112000-3

3.980,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.7.

Usluge servisiranja autobusa Isuzi Citibus

50112000-3

7.800,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.8.

Usluge servisiranja vozila Hyndai Santa Fe

50112000-3

2.500,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019 .-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

 

4.9.

Usluge servisiranjavozila Tojota Hilux

50112000-3

2.500,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.10.

Usluge servisiranja VW putar Т5ХЗ i kombi 1X

50112000-3

5.800,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.11.

Usluge servisiranja IVECO KIPER

50112000-3

2.500,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 22.21.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.12.

Usluge servisiranja COMBINIRKA CAT CATERPILLAR

50114000-7

16.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 22.21.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.13.

Usluge servisiranja dozera CAT D6N

50114000-7

9.500,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 22.21.

IV kvartal 2020

1 kvartal

4.14.

Usluge servisiranja KOMBINIRKE JCB 4

50114000-7

5.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 22.21.

IV kvartal 2020

1 kvartal

5

Ostale usluge servisiranja vozila

 

29.400,00

 

 

 

 

5.1.

Repasovanje motora i pogonskih agregata

50116000-1

5.900,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

5.2.

Repasovanje i opravka mjenjača i reduktora

50116000-1

5.900,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

5.3.

Repasovanje, opravka 1 REPARACIJA Bosch pumpi i drugih vrsta pumpi

50116000-2

2.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

5.4.

Opravka hladnjaka

50116000-1

2.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

5.5.

Usluge servisiranja injektora goriva

50116000-1

2.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

5.6.

Usluge popravke i remonta hidrauličnog cilindra

50116000-1

2.300,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

5.7.

Usluge servisiranja i obrade glava motora

50116000-1

1.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

5.8.

Usluge punjenja i opravke klima uređaja vozila

50116000-1

1200,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

 

5.9.

Usluge servisiranja turbo punjača

50116000-2

1200,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

5.10.

Usluge autolimara i radova

50112111-4

5.900,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 15.

IV kvartal 2020

1 kvartal

 

Ostale proizvodne usluge

54.500,00

 

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17. i 31.

6

Obrada lamela i feroda

50116000-1

2.500,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

IV kvartal 2020

1 kvartal

7

Izrada plata gibnja

50116000-1

2.000,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

IV kvartal 2020

1 kvartal

8

Usluge kontrole špure za trap vozila

50116000-1

1.500,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

IV kvartal 2020

1 kvartal

9

Usluge očitanja podataka sa tahografa i baždarenje istih

50411400-3

5.900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

IV kvartal 2020

1 kvartal

10

Usluge servisiranja Motornih pila, bušača i čistača

50000000-5

8.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

IV kvartal 2020

1 kvartal

11

Usluge vulkanizera

50116500-6

5.900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

IV kvartal 2020

1 kvartal 2020

12

Unutrašnje i vanjsko pranje vozila i radnih mašina

50112300-6

4.000,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

IV kvartal 2020

1 kvartal 2020

13

Usluge tokarske obrade metala

45262670-8

5.900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

Po potrebi

Po potrebi

14

Usluge opravke stolarskih mašina

50530000-9

5.500,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

Po potrebi

Po potrebi

15

Usluge servisiranja električnih aparata, mašina i klima

50532000-3

5.900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

Po potrebi

Po potrebi

16

Usluge popravke kvara vodoinstalacione mreže

45232150-8

1.500,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

Po potrebi

Po potrebi

17

Usluge održavanja i oštrenje profillisanih noževa i ravnih pila i varenje tračne pile

71333000-1

5.900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 17.

Po potrebi

Po potrebi

 

Neproizvodne usluge

 

59580,00

 

 

 

 

                 

 

18

Informatičke i

telekomuniikacijske

usluge

72212200-1,4876 1000-0:64000000- 6

5950,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

I kvartal

1 kvartal

18.1.

Usluge Web hostinga, godišnjeg održavanja naziva-domene i web stranice

72212200-1 72212200-2

600,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

I kvartal

1 kvartal

18.2.

Usluge za produženi pristup

72212200-3

400,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

I kvartal

1 kvartal

18.3.

Usluge

održavanja-antivirus

48761000-0

700,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

I kvartal

1 kvartal

18.4.

Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija

64000000-6

3.300,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

I kvartal

1 kvartal

18.5.

Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja

50000000-5

950,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

I kvartal

1 kvartal

19

Mjesečni pregled i poravka fiskalnih uređaja

722670000-4

500,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

I kvartal

1 kvartal

20

Usluge održavanja i izrade programskog rješenja

72267000-4

6850,00

Pregovarački postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

1 kvartal

1 kvartal

21

Usluge nabavke ili prilagođavanja račuvodstvenog softvvera za praćenje realizacije ugovora

72267000-4

5900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

1 kvartal

1 kvartal

22

Usluge jednostranog ispisa formata A 4

79800000-2

20.000,00

Konkurentski zahtjev

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 20.

IV kvartal 2020

1 kvartal

23

Usluge održavanja i opravke računara i štampača

72265000-0

5900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

1 kvartal

1 kvartal

24

Obuka rukovanja vatrenim oružjem

80510000-2

3.000,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

II kvartal

II kvartal

25

Veterinarske usluge

85200000-1

5.980,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

IV kvartal

1 kvartal

 

26

Usluge ispitivanja kvaliteta nafte, naftnih derivata i ulja

71620000-0

3.000,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

Po potrebi

Po potrebi

27

Dimnjačarske usluge

71326000

2.500,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 22.

Po potrebi

Po potrebi

 

Ostaie usluge

 

 

 

 

 

 

28

Usluge naučne ustanove

71900000-7

14.120,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 31.

1 kvartal

1 kvartal

28.1.

Usluge na determin. i kvantifikaciji ulova potk.

71900000-7

4.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 31.

1 kvartal

I kvartal

28.2.

Usluge-kontrola 10 sjemenskih objekata, kontrola rasadnika

71900000-7

8.800,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 31.

1 kvartal

1 kvartal

28.3.

Laboratorijska analiza sjemena-certificiranje sjemena

71620000-0

1.320,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 31.

1 kvartai

1 kvartal

29

Usluge trušenja šišarika četinara

77231800-6

1.250,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 31.

Po potrebi

Po potrebi

30

Sušenje, raskriljavanje i čišćenje sjemena jele

77231800-7

1.000,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 31.

Po potrebi

Po potrebi

31

Tehnički pregled vozila

71631200-2

5.500,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.7.

1 kvartal

1 kvartal

32

Usluge pregleda

sredstava

rada-atestiranje

71631200-2

5.900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.7.

1 kvartal

1 kvartal

33

Usluge zimskog održavanja puteva

50230000-6

10.000,00

K onkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.20.

III kvartal

IV kvartal

34

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperacije

90920000-2

5.500,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.20.

1 kvartal

1 kvartal

35

Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidr. mreže

50413200-5

4.000,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 10.2., stavka 10.

1 kvartal

1 kvartal

36

Usluge obuke pripadnika PPZ-a

80531200-7

10.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 10.2., stavka 10.

II kvartal

II kvartal

 

51

Usluge izrade projekta Studija izvodljivosti implementacije sistema elektronske sljedivosti u postupku eksploatacije šume

71241000-9

6.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.20.

II kvartal

II kvartal

52

Usluge izrade projekta "Sistem elektronske sljedivosti u postupku eksploatacije šume"

71241000-9

6.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.20.

II kvartal

II kvartal

53

Usluge izrade projekta "Modul upravljanja eksploatacijom šume u jednom šumskom području/ šumariji -pilot projekat

71241000-9

6.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.20.

II kvartal

II kvartal

54

Usluge izrade projekta "Elektronske oznake i oprema za očitavanje"

71241000-9

6.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.20.

II kvartal

II kvartal

55

Usluge hotelskog smještaja sa konzumacijom jela i pića

55000000-0

10.000,00

Posebni postupak na usluge iz Aneksa II dio B ZJN-a

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.20.

Po potrebi

Po potrebi

 

UKUPNO USLUGE

 

1.637.630,00

 

 

 

 

 

RADOVI

 

 

 

 

 

 

1

IZGF5ADNJA POSLOVNIH ZGRADA

44511500-0

800.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

1.1.

IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE

44511500-0

700.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

1.2.

IZGRADNJA FfADIONICE ŠU SREDNJE

44511500-0

100.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

2

Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje

45233120-6

60.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, 24.20

Tokom godine

Tokom godine

 

Ukupno RADOVI

 

860.000,00

 

 

 

 

 

37

Usluge periodičnih Ijekarskih pregleda uposienika

85147000-1

5.900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.12.

IV kvartal 2020

I kvartal

38

Usiuge stručnog osposobljavanja i obrazovanja radnika

80531200-7

5.000,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.13.

Po potrebi

Po potrebi

39

Pretplata na naučnu i stručnu literaturu

79980000-7

5.000,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.14.

Po potrebi

Po potrebi

40

Osiguranje radnika i sredstava

66514110-0 66512000-2

95.000,00

Otvoreni postupak

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 18.

IV kvartal 2020

IV kvartal 2020

41

Bankarske usluge

66110000-4

10.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 21.

Po potrebi

Po potrebi

42

Usluge kreditnog zaduženja

66110000-4

10.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.11.

Po potrebi

Po potrebi

43

Usluge štampanja promotivnog materijala kalendara, rokovnika, iskaznica i sl.

79342200-5 79823000-9

5,900,00

Direktni sporazum

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 26.

Po potrebi

Po potrebi

44

PTT usluge

64000000-6

50.000,00

Posebni postupak na usluge iz Aneksa II dio A ZJN-a (pregovarački)

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.1.

Po potrebi

Po potrebi

45

Troškovi revizije POSLOVANJA

79211200-8

10.000,00

Konkurentski zahtjev

Revidirani plan poslovanja za 2019.-2021. godinu, stavka 22.6.

IV kvartal 2020

IV kvartal 2020

46

Advokatske usluge

75231100-5

15.000,00

Posebni postupak na usluge iz Aneksa II dio B ZJN-a

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.15.

Po potrebi

Po potrebi

47

Usluge notara

75231100-5

3.000,00

Posebni postupak na usluge iz Aneksa II dio B ZJN-a

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.16.

Po potrebi

Po potrebi

48

Usluge sudskih vještaka

71319000-7

5.000,00

Posebni postupak na usluge iz Aneksa II dio B ZJN-a

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 24.17.

Po potrebi

Po potrebi

49

Usluge revizije FSC certifikata

79132000-8

10.000,00

Pregovarački postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 27.

III kvartal

III kvartal

50

Usluge izrade projektne dokumentacije za objekte

71242000-6

15.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, stavka 25.

II kvartal

II kvartal

 

 

OSNOVNA SREDSTVA

 

 

 

 

 

 

1

Motorne pile/čistači šikara/bušači

44511500-0

80.390,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

2

Sumski zglobni traktora

16700000-2

400.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

3

Buldozer

43300000-6

200.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

4

Animal (konji-volovi)

03322300-5 03321100-6

48.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

5

Računari i računarska oprema

30200000-1

39.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

6

Valjak-polovni

43313100-0

75.000,00

Otvoreni postupak

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

7

Montažni stambeni kontejner/4 komada

44613000

25.000,00

Konkurentski zahtjev

Plan poslovanja za 2020.-2022. godinu, tabela 12.2.

Tokom godine

Tokom godine

 

Ukupno OSNOVNA SREDSTVA

 

867 390,00

 

 

 

 

 

S V EUKUPNO

 

4.747.077,00

 

 

 

 

 

plan-nabavke-za-2021-godinu/991

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: