Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 08:52

(dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu) Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u Mjesnoj zajednici Jablanica, Općina Tešanj, sanacija kanalizacije u Jelahu, pored Usore, nabavka Programa ESET antivirus

Izvor: Akta.ba, 16.12.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

 OPĆINA TEŠANJ

 OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-02-1-63-14/20

Datum: 16.12.2020.godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 30. Statuta općine Tešanj (Službeni glasnik općine Tešanj” broj: 11/07), a u skladu sa Budžetom Općine Tešanj za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 10/19 od 25.12.20l9.godine). Odlukom o izvršenju budžeta Općine Tešanj za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 10/19) te Odlukom o izmjenama i dopunama budžeta općine Tešanj za 2020.godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 3/20) te na osnovu ukazane potrebe , općine Tešanj općinski Načelnik donosi:

 

ODLUKU

o dopuni Plana nabavki općine Tešanj za 2020.godinu

 

I

Po zahtjevu Službe za društvene djelatnosti i investicije općine Tešanj Plan javnih nabavki za 2020.godinu dopunjuje se tako što se u dijelu Plana javnih nabavki "radovi" vrši dopuna sa novim tačkama 99. i 100.kako slijedi:

 

 

 

Predmet nabavke

CPV Kod iz JRJN

Procijenjen a vijednost javne nabavke u KM bez PDV-a

Budžetska stavka

Konto/Ek

onomski

kod

Vrsta

postupka

Okvirni

datum

pokretanja

postupka

Okvirni

datum

zaključenja

ugovora

izvori

flnansiranja

budžet

općine/viši

nivoi/donacija

Napo

men

 

RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Mjesnoj zajednici Jablanica,Općina Tešanj

45233120-6

6.000,00

Podrška projektima i utrošak kapitalnih grantova viših nivoa vlasti i drugih izvora

821600

Direktni

Decembar

Decembar

Budžet Općine

 

100

Sanacija kanalizacije u Jelahu, pored Usore

45232410-9

5.575,40

Obaloutvrda rijeke Usore

821224

Direktni

Decembar

Decembar

Budžet Općine

 

 

 

II

Po zahtjevu Službe za društvene djelatnosti i investicije i Služne za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove općine Tešanj Plan javnih nabavki za 2020.godinu dopunjuje se tako što se u dijelu Plana javnih nabavki "usluge" dodaju tačke: 79., 80. i 81. koje glasi:

 

 

Predmet nabavke

CPV Kod iz JRJN

Procijenjen a vijednost javne nabavke u KM bez PDV-a

Budžetska stavka

Konto/Eko nomski kod

Vrsta

postupka

Okvirni

datum

pokretanja

postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvori

finansiranja

budžet

općine/viši

nivoi/donacija

Napo

men

 

USLUGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Revizija projektne dokumentacijeza školsku dvoranu u Miljanovcima i Kaloševiću

71242000-6

1.200,00

Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacije

821520

Direktni

Decembar

Decembar

Budžet Općine

 

80

Snimanje situacije i izrada Glavnog projekta propusta ispod LC-3 Kalošević- Bobare-Piljužići na k.č. 1087 k.o.Bobare

71243000-3

1.300,00

Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacije

821520

Direktni

Decembar

Decembar

Budžet Općine

 

81

Snimanje situacije i izrada Glavnog projekta mosta i saobraćajnice uz most ispod LC-5 Raduša-Džemilić Planje- Potočani na k.č.994, Ćorića rijeka, k.o.Džemilić Planje

71247000-1

1.700,00

Izrada prostorno planske i druge projektne dokumentacije

821520

Direktni

Decembar

Decembar

Budžet Općine

 

 

III

Po zahtjevu Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opće poslove općine Tešanj Plan javnih nabavki za 2020.godinu dopunjuje se tako što se u dijelu Plana javnih nabavki "robe" dodaje tačka: 58. koja glasi:

 

 

Predmet nabavke

CPV Kod iz JRJN

Procijenjen a vijednost javne nabavke u KM bez PDV-a

Budžetska stavka

Konto/Ek

onomski

kod

Vrsta

postupka

Okvirni

datum

pokretanja

postupka

Okvirni

datum

zaključenja

ugovora

Izvori

finansiranja

budžet

općine/viši

nivoi/donacija

Napo

men

 

ROBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Nabavka Programa ESET antivirus

48761000-0

2185

Kompjuterske usluge (održavanje baza podataka, aplikacija, obuka i drugo)

613930

Direktni

Decembar

Decembar

Budžet Općine

 

 

IV

Ova Odluka objavit će se na Portalu javnih nabavki i web stranici ugovornog organa i čini sastavni dio Plana Javnih nabavki za 2020.godinu.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Tešanj.

 

DOSTAVLJENO:

1.         Služba za društvene djelatnosti i investicije (elektronski),

2.         Služne za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove (elektronski),

3.         Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opće poslove, (elektronski),

4.         Portal javnih nabavki, (elektronski),

5.         web stranica općine Tešanj (elektronski),

6.         Službeni glasnik općine Tešanj,

7.         Arhiva. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: