Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 09:37

(V izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu) Izvođenje radova na modernizaciji rasvjete, rehabilitacija magistralnih puteva, rekonstrukcija raskrsnice u kružnu raskrsnicu na ukrštanju magistralnih puteva, dodatni radovi na projektu izgradnje puta, izgradnja galerije, trotoara...

Izvor: Akta.ba, 17.12.2020.

V измјена Планa набавки за 2020. годину

 

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04 i 78/11), i na osnovu člana 22. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Nadzorni odbor na 18. telefonskoj sjednici održanoj dana 17.12.2020. godine, donosi

 

ODLUKU

 

I

Nadzorni odbor usvaja izmjene i dopune Plana javnih nabavki 5 JP „Putevi PC" d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu pod nazivom „Revidirani plan javnih nabavki 5 JP „Putevi RS"d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu".

 

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj:8-9-103 /20

Dana, 17.12.2020. godine

VD PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

 

 

Ред. бр.

Лредмет набавке

Врсга уговора

Шифра ЈРЈН

Процијењена вриједност набавке ttei ПЛВ-а)

Процијењена вриједност набавке fca ПДВ-пм!

Врста поступка набавке

Оквирни датум покретања поступка

Оквирни датун закључења уговооа

1

Сектор мтехннчке послове (радови и ообе)

У плану на&авки -1. Сектор за техничке лослове (радови и робе) долази до изнјена како слиједи:

Бришу се ставке под редиин бројевнма: 1., 2., 10., 11., 14., 17., 18., 19., 20., 22., 25., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 41., 43., 44., 47., 49., 50., 51., 52., 53., 55., 59., 60., 76., 79., 80., 83., 86., 87., 89., 93., 103., 104., 107., 112., 113., 118., 119., 120., 122., 123. н 124. Ставке лод редним бројевииа 111. н 121. мијењају се н гласе како je наведено у овој изнјени плана иабавки. Додаје се иова ставка под реднии бројем 125. како je наведено у овој измјени плана набавки.

6

Модернизација расвјете у туналу „Брчигово" дужине 947м, на магиаралном путу М5 (M-I 114), дионица Саставци - Устипрача

радови

45233128-2

700.000,00

819.000,00

Отворени поступвк

I

 

7

Рехабилитација магисгралног пута М-16 Градишка - Клашниие

радови

45233124-4

23.422.237,69

27.404.018,10

Отворени поступак

II

 

8

Реконструкција раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању магистралних путева М-19 и М-19.2 v Втагрнипи

радови

45233128-2

411.712,74

481.703,91

Отворени поступак

I

 

9

Реконсгрукција рзскрснице магисгралног пута I реда број 108, дионица Ивањска - Шарговац (нехадашњи магистрални пут М4) и локалног пута Запужаии - Драгоча) (рзсхрсница у Драгочају)

радови

45233125-1

293.162,39

343.000,00

Отворени поступак

I

 

12

Реконструкција региокалног пуга Р-415, Језеро - Шипово

радови

45233120-6

9.401.709,40

11.000.000,00

Отворени поступак

I

 

13

Додатни радови на проЈекту Изградња пута Р477, Подградци - Моаковииа

радови

45233120-6

1.649.572,65

1.930.000,00

Преговарачки поступах

I

 

15.

Изградња новог регионалног пута на Захорини, у дужини од 1,335 км

радови

45233120-6

1.880.341,88

2.200.000,00

Отворени поступак

I

 

16.

Рехонструкција магистралног пута М-20, дионица Гацко - Тјентиште, поддионица ДесиаоЈе - Врба, у дужини од 3,6 KM

радови

45233124-4

3.418.803,42

4.000.000,00

Отворени поступак

I

 

21.

Изградња галерије на дионици регионалног пута Р477, дионица: Подградци-Мраковица, од стационаже 11+820,00 до 12+07S ППкм

радови

45233120-6

2.658.119,66

3.110.000,00

Отворени поступак

I

 

23.

Рехабилитачија магистралног пута М-4, Приједор - Шарговац (Пои1мооска nenbal

радови

45233124-4

18.803.418,80

22.000.000,00

Отворени поступак

III

 

24.

Рехабилитација магистралног пута М-6.1, rp. РС/ФБХ (Бакрачуша) • Невесиње, у дужиии од 11 км

радови

45233124-4

2.762.393,16

3.232.000,00

Отворени поступак

II

 

26.

Рехабилитација регионалног пута Р-446а, дионица Бистрица - Подграб, у зоии Олимпијског центра Јахорина, у дужини од 2,25 «м

радови

45233120-6

786.324,79

920.000,00

Отворени поступак

I

 

40.

Рехабилитација регионалног пуга Р-446, Пале - Бистрица и Р-446а, Бистрица - Јахорина (осмица)

радови

45233120-6

4.700.854,70

5.500.000,00

Отворени поступак

I

 

46.

Реконструкцију раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању магисгралних путева M14.1 и M17.7 V Лрппрнти

радови

45233128-2

726.495,73

850.000,00

Отворени поступак

I

 

48.

Реконструкцију раскрснице у кружну раскрсницу на иагисгралном путу M14.1 у Српцу

радови

45233128-2

427.350,43

500.000,00

Отворени поступак

III

 

54.

Изградња и реконструкција расвјете у тунелима на мап+сгралним путевима иа nfinar™ма 7.8.9 и 1П

радови

45221240-6

3.846.153,85

4.500.000,00

Отворени поступак

III

 

57.

Додатни радови на рехабилитацији магчсгралног пута М-19, Дрињача - Милићи - Власеница

радови

45233124-4

1.625.341,88

1.901.650,00

Отворени поступак

и

 

58.

Извођење радова изградње тротоара и корекција радијусз кривина на матстралном путу М- 19, Дрињача - Милићи - Власеница

радови

45233124-4

1.964.401,71

2.298.350,00

Отворени поступзк

II

 

61.

Реконсгрухцију ул. Ивана Горана Ковачића, у Бањалуци - спој исгочног и западног транзита, у nvmuuu пл ~<К0 м

радови

45233120-6

1.709.401,71

2.000.000,00

Отворени поступак

IV

 

63.

Извођење радова одржавања магистралних и регионалних пугева и објеката на путевима на обласги одржавања 4 у Релублици Српсхој на период од четчри

радови

45233141-9

21.500.000,00

25.155.000,00

Отворени поступак

111-IV

III-IV

64.

Извођење радова одржавања магистралних и регмоналних путева и објеката на путевима на областм одржавања 5 у Републици Српској на период од четири

mnuu«.

радови

45233141-9

11.100.000,00

12.987.000,00

Отворени поступак

III-IV

III-IV

 

 

65.

Извођење радова одржавања магистралних и регионалних путева и објеката на путсвима на области одржамња 6 у Републици

Cpnatoj на период од четири

радови

45233141-9

17.000.000,00

19.890.000,00

Отворени поступак

11

II

66.

Извођење радова одржавања магистралних и регионалних путсва и објехата на путевима на областа одржавања 7 у Републици Српској на период од чешри

радови

45233141-9

19.200.000,00

22.464.000,00

Отворени поступак

II

II

67.

Изаођење радова одржавања нагжтралних и региоиалних путеаа и објеката на путевима на области одржавања 9 у Републици СрлскоЈ на период од чегири

радови

45233141-9

11.700.000,00

13.689.000,00

Отворени поступак

11

II

68.

Изеођење радова одржаеањз магистралних и регионалних пугева и објегата на путевима на области одржавања 12 у Републици Срлској на период од

радови

45233141-9

18.800.000,00

21.996.000,00

Отворени поступак

II-III

II-III

70.

РехабилотациЈа магистралног пута npeor реда М-101 (стара ознака магмстрални пут М-16), доница Бања Лука (Рударска) - Топлице у дужини од 0,5 км

радови

45233124-4

390.598,29

457.000,00

Отворени поступак

II

II

71.

Рехабилитација магисгралног пута npeor реда М-108 (стара ознака мапктрални пут М-4), Дионица Бања Лука (Ребровац) - Челинац у

радови

45233124-4

717.094,02

839.000,00

Отворени посгупак

II

II

72.

Изаођење радова рехабилитзције магостралног пута npeor реда М- 102 (стара ознака магистрални пут М-14.1), дионица Чатрња - Градишка у дужини од 1,2 км

радови

45233124-4

803.418,80

940.000,00

Отворени поступак

II

II

73.

Рехабилтација магисгралног пугз npeor реда М-101 (стара ознака магистрални пут м-16), дионица Карановац - Црна Ријека у дужини ni11 7Ц км

радови

45233124-4

213.675,21

250.000,00

Отворени поступак

II

II

74.

Рехзбилктација регионалиог путз проог реда Р-2109 (стара ознака регионални пут Р-415), дионица Шипоао - граница РСУФБХ (Ново Село) у дужини од 2,4 км

радови

45233120-6

794.871,79

930.000,00

Отворени лоступак

II

II

75.

РехабилитациЈа магистралног пута првог реда М-106 (стара ознака магистрални пут М-14.1), дионица Дионима Дервента - Дервента (Жировина) у дужинн од 1.55 км

радови

45233124-4

769.230,77

900.000,00

Отворени поступак

II

II

77.

Рехабилитација магистралног пута npeor реда 105 (сгара ознака машстрални пут М-17), дионица Црквина - Модрича 1 у дужини од

1 44 »и

радови

45233124-4

358.974,36

420.000,00

Отворени поступак

II

II

78.

Рехабилктација магистралног пута другог реда М-500 (сгара ознака магисгрални пут М-14.1), дионица Модрича 2 -граница РСУФБХ (Ждребан) у дужини од 1.4 км

радови

45233124-4

341.880,34

400.000,00

Отворени поступак

II

II

81.

РехабилитациЈз магиаралног луга првог реда М-115 (стара ознака магистрални пуг М-19), дионица 286 Каракај 2 - Дрињача у дужини

лл 1 7 »м

радоеи

45233124-4

478.632,48

560.000,00

Отворени поступак

II

II

82.

Рехабилитација регионалног пута npeor реда Р-4101 (стара ознака регионални пуг Р-455), дионица Шековићи - Дон>е Цапарде у

радови

45233120-6

376.068,38

440.000,00

Отворени посгупак

II

11

85.

Рехабилктација магистралног лута npeor реда М-114 (стара ознака магистрални пут М-5), дионица Усгипрача - Међеђа у дужини од n.R ru

радови

45233124-4

367.521,37

430.000,00

Отворени поступак

II

II

88.

Рехабилитацијамашстралног пута другог реда М-510 (сгара ознака магистрални пуг М-8), дионица Фоча 2 - Драгочава (пролаз кроз Фочу и обнова коловоза на мосту број 124) у дужини од 0.81 км

радови

45233124-4

290.598,29

340.000,00

Отворени поступак

II

II

90.

Рехабилнтација рткжалног пута другог реда Р-5501 (стара ознака ретонапни пут Р-433), дионица Јажићи - Грајсољци (улаз у град Калиновик) у дужини од 1.8 км

радови

45233120-6

239.316,24

280.000,00

Отворени поступак

II

II

91.

РехабшштацијЗ;регионалног пута другог реда Р-5501 (стара ознака репмнални nyr Р-433), дионица Добро Поље - Јажићи у дужини од :гзи км

радови

45233120-6

364.615,38

450.000,00

Отворени поступак

II

11

 

 

1

Рехабилитација регионалног пута првог реда Р-6102 (стара ознака жионални пут Р-435), дионица Невесиње 3 • Придворци у дужини

радови

45233120-6

769,230.77

900,000.00

Отворени поступак

!i

1!

95.

Занација клизишта на чзгмстралном путу другог реда М- 502 (стара ознака регионални пут Р-405), дионица 487 Бања Лука - Бронзани Мајдан 2 на км 11+710

радови

45233120-6

171,623.93

200,800.00

Отворени поступак

III

Ш

96.

Санација клизишта на магистралном путу npsor реда М- 111 (стара ознака магистралми пут М-18), дионица 279, Добро Лол>е - Ииљевина, на км 9+750

радови

45233120-6

254,039.32

297,226.00'

Отаорсни пост/пак

Ш

Ш

97.

Санзција клизишта на регионалном путу прног реда Р- 1102 (crapa ознака регионални пут Р-404а), дионица 485 Будимли?> Јапра - Арапуша на км 13+000,

рздови

45233120-6

80,147.86

93,773.00

Отворени посгупак

III

ш

98.

Сзкацијз клизлшта нa регионалном путу првог реда Р- 1102 (стара ознака регионални пут Р-404а), дионица 485 Будимлић Јапрз - Арапуша на км 15+000

радови

45233120-6

38,532.48

45,083.00

Очиорени постулак

Ш

ш

99.

Самација клизишта на регионалном путу првог реда Р- 1102 (стара ознака регионални пут Р-404з), дионица 485 Будимлић Janpa ■ Арапуша на км 15+330

радови

45233120-6

23,350.43

27,320.00

Отворени поступак

Ш

ш

100.

Санација клизишта на магистралном riyry лрвог реда М- 108 (старз ознзка магистрални пут М-4), дионицз 9 Приједор -

радови

45233120-6

130,221.37

152,359.00

Отворени посгупак

П

п

101.

Санација клизишта на магистралнои путу првог реда М- 112 (стара ознака магистрални пут М-5), дионица Заблеће - Језеро, дионица 6р. 64 Заблеће Чађавицз на км 7+020, "Драгорај"

радоам

45233120-6

341,880.34

400,000.00

Отворени посгупак

li

II

105.

Додзтни радови на реконструкцији улице Бродг.ког батаљона

радови

45233120-6

128,205.13

150,000.00

Преговарачки поступак

11

 

Шб.

Извођење радова санације и означавања опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске из

радовм

45233140-?

2,674,239.3/

3,128,860.00

Отворони попупак

IV

 

108.

Успостављање интелигентних тоанслоотних сиаема • 11 Фзза

|x>6g

34970000- 7

10,000,000.00

11,700,000.00

Отвореии no<2vn$K

ш

IV

109.

Рехабилитација локалног пуга Саоачица - Чокооска поља

радови

45233120-6

2,161,894.26

2,529,416.28

Отпорени nocrvnan

111

 

110.

Додатни радови нз рехабилитацији регионалног nyia P412, Црна Ријека - Бјелајие

радови

45233120-6

1,095,000.00

1.281,150.00

Преговарачки поступак

111

ш

111.

Додатни радови na реха6илитаци)и магисгралног пута М17, Модрнчз- Шешлије-Добој

радови

45233124-4

2,700,854.70

.1,160,000.00

Преговарачки поступак

[II

 

114.

Извођење грзђевинских радовз рехабилитације путног правца Шипоао • Купрес у дужини од cea 29.7 km

радови

45233120-6

13,504,273.50

15,800,000.00

Отворсми поступак

111

 

115.

Извођење грађевинских радова рехабилитације путног правца Србзц - Прњавор - Теслић у

радови

45233120-6

22,222,222.22

26,000,000.00

Отворени поступак

111

 

116.

Додатни радови на изградњи два моста и дијела саобраћајиице 500m, на региомалном путу Р476а. дионица Шњеготина-Клупе

ралови

45233120-6

170,940.1/

| 200.000.00

Преговарачки поаупак

i

ш

 

117.

Додатни радови нз рехабилитаци)и регионалног пута P446a, дионица Бисгрица-Лодграб, у зоии Олимлијског центра Јахорина, у дужини од 2,25 km

радови

45233120-6

157,264.9С

i 184,000.0С

[ Преговарачки i псхтупак

ш

 

121.

Додатни радови на изградњи кружне раскрснице ма укрилању магистралног пута М4 сз Улицом Ивана Гораиа Ковачића и Bpahe Пиштељи!-) на територи^и града

радови

45233128-2

206,575. ЗС

241.693.1

преговарачки поступак

III

 

125.

Додатни радови на реконструкцији Улице Ивана Горзнз Ковачиђа у Бан>а Луци • eno] источног и западног грзнзнтз, у дужини од -550m

радови

45233120-6

337,606.8'

395,000,0С

Преговарачки поступа«

 

 

Укупно Сектор за техничке послове (радови и робе);

244,182,395.2€

285,693,402.4С

 

 

 

 

...

 
 

У Сектору М правне послове брншу се ставке набавки под редним бројем: 18., 19., 30., 32., 39., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 61. i 62.

1.

Нзбавка природне изворске и минеоалне воле

робе

41110000-3

5.128,20

6.000,00

Директни

010D33VM

I

I

2.

Закуп паркинга за службена возила за 2020. rommv

услуге

63712400-7

6.000,00

7.020,00

Директни

СПООЗЗУМ

I

I

3.

Годишња прептлата на дневне новине

робе

22210000-5

5.128,20

6.000,00

Директни спооазум

II

II

4.

Корииггење успуга медијсхог сепвиса

услуге

79341400-0

3.418,80

4.000,00

Директгш спооазум

II

II

5.

ОбЈава огласа, конкурса и др.

услуге

79341000-6

5.128,20

6.000,00

Услуге из Анекса 11 дио Б

I-IV

I-IV

6.

Стручно усавршавање радникз (семинари и cn.l

услуге

80522000-9

34.188,00

40.000,00

Услуге из Анекса II Дио Б

I-IV

I-IV

7.

Услуге хотепског снјештаја

услуге

55110000-4

59.829,00

70.000,00

Услуге из Анекса I! Дио Б

I-IV

I-IV

8.

Набавка рачунараи рачунарске опоеме

робе

30230000-0

170.940,00

200.000,00

Отворени пооупзк

I

II

9.

Антавирусна и FW заштота за 100 корисника (продужење лиценце BltOpfentter Dmirll

услуге

48761000-0

3.418,80

4.000,00

Директхи споразум

I

II

10.

TOD Orade Introduction to SQL

услуге

48000000-8

5.128,20

6.000,00

Директни спооазум

I

II

11.

Набавка оптичких каблова за потоебе олоемања ИТС иентоа

робе

32560000-6

5.128,20

6.000,00

Директни

CnOD33VM

I

II

12.

Превоз у зрхивски депо, архивирање и сређивање ноплмастале апхивскр гпаћр

услуге

79995100-6

3.846,15

4.500,00

Директни споразум

II

II

13.

Израдз ID картаца и визит карти

робе

30199730-6

1.709,40

2.000,00

Директни спооазум

I

II

14.

Набавка интернет линка и одожзеање ИП тел«ћоите

услуге

72400000-4

5.982,90

7.000,00

Директхи CT10D33VM

I

11

15.

Набавка 2 АП-а за бежичну везу

Робе

32424000-1

1.709,40

2.000,00

Директчи споразум

I

II

16.

Набавка канцеларијосог намјештзјз

робе

39130000-2

17.094,00

20.000,00

Конкурентски

I

11

17.

Набавка потрошног материјала за штампаче

робе

30125120-8

8.547,00

10.000,00

Конкурентски

II

II

20.

Одржавање дигиталне архиве -DlArlS"

услуге

72267100-0

1.282,05

1.500,00

Директни

II

II

21.

Услуге техничхе подршке проширења линка за 18 [Mb/s] за VPN

услуге

50330000-7

20.512,80

24.000,00

Конкурентски захтјев

II

II

22.

Набавка службених возила

робе

34100000-8

299.145,00

350.000,00

Отворени

II

III

23.

Осигурање имовине и колективно осигурање запослених

услуге

66515200-5 66512100-3

15.000,00

15.000,00

Конкурентски захтјев

II

III

24.

Осигурање од аутоодгоеорносги и каско осигурање службених возила

услуге

66514110-0

30.000,00

30.000,00

Конкурентски захтјев

II

III

25.

Набавка личних заигмтних соедсгава Гслужба заштате!

робе

18110000-3

5.555,55

6.500,00

Директш

II

II

26.

Набавка услуга штампања - оезеовисани vroaoo

услуге

79810000-5

6.000,00

7.020,00

Директии

II

II

27.

Прање службених возила Пгедузећа

услуге

50112300-6

2.991,45

3.500,00

Директни

II

II

28.

Генерално чишћење пословних nDocTODHia Поелузећа

услуге

90919000-2

5.982,90

7.000,00

Директни

II

III

29.

Опрема за надзор и техничко снимање nDocrocmta

робе

32323500-8

21.367,50

25.000,00

Конкурентски

II

III

31.

Дигтализација трзЈне (новомастале) архивске грађе која te v стално! vnoroefi«

услуге

79999100-4

25.641,00

30.000,00

Конкурентски ззхтјев

II

III

33.

Набавка спужбених одијела

робе

18222100-2

3.418,80

4.000,00

Директии

II

II

34.

Одржавање возила.марке "ŠKODA"

услуге

50112200-5

21.367,50

25.000,00

Конкурентскм

11

II

35.

Одржавање службених возила Mamut "VW" и "POLO"

услуге

50112000-3

8.547,00

10.000,00

Конкурентскн

III

IV

36.

Одржзвање службених возила M3D*e "HYUNDAr и "AUDI"

услуге

50112000-3

29.914,50

35.000,00

Коккурентски

IV

IV

37.

Набавка канцеларијског материјала

робе

22800000-8

29.914,50

35.000,00

Конкурентски

IV

I 2021.

38.

Набавка пспгрошног мзтеријала и

ХИГИ|РНСКИХ ГПРЛГГИ1И

робе

39800000-0

21.367,50

25.000,00

Конкурентски

IV

IV

40.

Набавка поштанских успуга

услуге

79571000-7

27.500,00

27.500,00

Изузеће од

IV

IV

41.

Набавка горива

робе

09132000-3 09134200-9

128.205,00

150.000,00

Отворени

IV

IV

42.

Услуга техничке подршхе и набавка корисничких лиценци за ORAH Е Dahihase stri. pri.

услуге

48700000-5

3.846,15

4.500,00

Директни слоразум

IV

IV

43.

Услуге техничке подршке одржавања IP/MPLS линка

услуге

50330000-7

2.564,10

3.000,00

Дирекши

IV

IV

44.

Сервис и замјена батерија на 2 УПС уређаја - Master/s 3/3 20kVA

робе

50532400-7

5.982,90

7.000,00

Дирехтни споразум

IV

rv

45.

Репрезентатевни новогодишњм матеои!ал

робе

22817000-0

6.000,00

7.020,00

Дирек"ши

IV

IV

46.

Обиљежавање пословне Нове голине

услуге

55300000-3

6.000,00

7.020,00

Директни

IV

IV

53.

Набавка топлоте енергије

услуге

09323000-9

25.641,00

30.000,00

Изузеће од

I 2021.

I 2021.

54.

Набавка електричне енергије

услуге

09310000-5

38.461,50

45.000,00

Изузеће од

I 2020.

I 2020.

55.

Набавка услуге одвоза отпадз

услуге

90511000-2

3.846,15

4.500,00

Изузеће од

I 2021.

I 2021.

56.

Набавка воде

робе

41110000-3

2.136,75

2.500,00

Изузеће од поимјене ЗЈН

I 2021.

I 2021.

 

 

57.

Теренсхе услуге снимања и израда геодетског теренсхог елабората дијела регионалног пута Невесиње - Берковићи кроз К.О. Миљевац и К.О. Жиљево у дужини од око 6 км

услуге

71355000-1

10.000,00

11.700,00

Отворени поступзк

II

III

58.

Дезинфекције пословних просгорија ЈП "Путеви PC' д.о.о.

услуге

90919000-2

5.940,00

5.940,00

Директчи споразум

II

II

59.

Набавка зашжтшх касхи за раднике ЈП "Путеви PC' д.о.о. Бања Лука

услуге

33140000-3

6.000,00

7.020,00

Дирекпш споразум

II

II

60.

Набавха столова и ладичара за раднике ЈП "Путеви PC д.о.о. Бања Jlvica

услуге

33140000-3

5.982,90

7.000,00

Директни споразум

II

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно cetrrop за правне послове:

1.168.438,95

1.353.740.00

 

 

 

 

 

 

3

Сектор за екбмонско-фмнансијска послове

1.

Ревизија финансијских изајештаЈа за 2020., 2021. и 2022. годину

успуге

79212100-4

25.641,00

30.000,00

Конкуремтски захтјев

III

III

2.

Банкарске услуге кредитирања за Лжнансиоање инвестииии

услуге

66110000-4

15.150.000,00

15.150.000,00

Отворени поступак

III

III

 

Укулно сектор за економско-финансијска послове:

15.175.641,00

15.180.000.00

 

 

 

 

 

4 |Секторзатехничкепослове-консултантскеуслуге

У плану иабавки - 4. Сектор за техничке послове (консултантске услуге) долази до изкјена како слиједи:

Бришу се сгавке под редним бројевнна: 1., 2., 8., 9., 10., 11., 13., 17., 18., 25., 27., 31., 32., 33., 34., 45., 46., 53., 54., 56., 58., 61., 62., 63., 64., 65., 67., 70., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 94., 95., 96., 97., 98., 100., 102., 104., 105., 107., 117., 118., 119., 120., 123., 124., 125., 126., 127., 131., 132., 135., 136., 138., 139., 141., 142., 144., 147., 148., 149., 151., 154., 155., 157., 158., 162., 164., 166., 169., 170., 172., 177., 178., 179., 188., 189., 193., 194., 196., 197., 198., 199., 200. и 206.

Ставке под редннм бројевима 29. и 182. мијењају се и гласе како je наведено у овој измјени плана набавки.

3.

извоГ)ење дегаљних геолошких истраживзња и израда геотехничкех- елабората за проЈехат: Изградња кове трасе магистралног пута М-20, Гацко - Фоча, поддионица Тјеншште -

услуге

71320000-7

105.000,00

122.8S0,00

Отворени поступак

I

 

4.

етручно-технички надзор над изаођенЈем детаљних геалошких истраживања за пројехат: Изградња нове трасе магистрапног пуга М-20, Гацко - Фоча, поддионица ТЈентиигте - Брод на

Лпиии

услуге

71247000-1

6.000,00

7.020,00

Отворени поступак

I

 

5.

Израда идејног пројекга и УТУ за пројекат: Изградња нове трасе магистралног пута М-20, Гацко - Фоча, поддионица ТЈентииле - Knnn иа Лпини

услуге

71322000-1

51.282,05

60.000,00

Отеорени поступак

II

 

6.

Израда геиералног пројекта и прелиминарних сгудија за пројекзт: Изградња пута Л-002, Источни Дрвар (Потоци) - Пртпвам ttlrmuuM

услуге

71322000-1

34.188,03

40.000,00

Отворени поступак

 

 

7.

Израда урбанистччко-техничких услова и техничке документације (главни пројехат) за пројекат: Изградња нове трасе регжжалног пута Р-467, дионица Рудо - Миоче, у дужини ~7,0 km

услуге

71322000-1

34.183,03

40.000,00

Отворени посг/пак

II

 

12.

Мониторинг у "пжу извођења грађевинских радова у складу са ехолошком дозволом за пројекат: „Модернизација регионалног пута Р-435 Невесиње - Берковићи, поддиомица Зови До - Берковићи, удужини ~ 15,3 km"

услуге

71700000-5

16.000,00

18.720,00

Конкурентски захтјев

И

 

14.

Мониторинг у току извођења грађевинских радова у складу са Сгудијом утицаја на животну средину за пројекат: »Изградња регионалног пута Р- 477a, дноница Водице - Козарсха Дубица, поддионица Водице (Мраковица) - Манасшр Моипаннца, у дужини од 9,45 km"

услуге

71700000-5

20.000,00

23.400,00

Конкурентски захтјев

III

 

15.

Технички пријем изведених радова на пројекту: Реконструкцији улице Бродсхог батаљона (обилазница),

v Rnonv

услуге

71311100-2

6.000,00

7.020,00

Конкурентски захтјев

I

 

 

 

16.

Технички пријем изаедених радова на проЈехту: Изградња 2 кружна тсжа у Броду на споју магистралног пута М-14.1 и планиране обилазнице (улица Бродсхог

услуге

71311100-2

6.000,00

7.020,00

Конкурентаси захтјев

III

 

19.

Израда главног пројекта рехабилитзције: Регионални пут Р- 446 и Р~446а, дионице Пале - Бистрица - Јахорина (серпентине), удужини од ~12 км

услуге

71322000-1

34.188,03

40.000,00

Отворени поступак

II

 

20.

Израда главног npojeiaa рехабилитације: Регионални пут Р- 446, дионица Брус - Јасик, поддионица Вила Андреа - Јасик, у

Л\ЛП4МИ ПЛ ft П VM

услуге

71322000-1

42.735,04

50.000,00

Отворени посгупзк

II

 

21.

Израда главног проЈекта рехабмлитациЈе: Магистрални пут М-19, дионицз Хан Пијесак - Ггжплап. v лчжини nn 27.4 км

услуге

71322000-1

51.282,05

60.000,00

Отворени поступак

II

 

22.

Израда главног проЈекта рехзбилитације: Магистрални пут М-6.1, дионице Невесиње - Клзнци - Гацко, у дужини од 49,7 км

услуге

71322000-1

106.837,61

125.000,00

Отворени поступак

Н

 

23.

Израда главног пројекта рехабклитације: Магастрални пут М-18, дионице гр.Р(7ФБХ (Трново) - Добро Поље, у дужини од 13,9 км

услуге

71322000-1

29.059,83

34.000,00

Отворени поступак

II

 

21.

Израда главног пројекта рехабилитације: Магистрални лут М-4, дионице Приједор - Драготиња ■ Благвј - Нови Град, у лгекни пл ЗП R KM

услуге

71322000-1

66.666,67

78.000,00

Отворени поступак

11

 

26.

Израда главног проЈекта рехабилитзције: Магистрални пут М-14.1, дионице Врбашка 2 - Чатрња - Градишка, у дужини од

услуге

71322000-1

19.658,12

23.000,00

Отворени поступак

II

 

28.

Израда главног пројекта рехабилтације: Магистралии пуг М-14.1, дионица Дервекта - Србац, v лужини пл 41.4 кн

услуге

71322000-1

123.931,62

145.000,00

Отворени поступак

II

 

29.

Израда главног npojeicra рехабилитације: Магистралии пут М-16.1, дионица Клашнице -

Ппнлвпп. V ПУЖИНИ пл ~3fi KM

услуге

71322000-1

113.675,21

133.000,00

Отворени поступак

II

 

30.

Израда главног npojeicra рехабилитације: Регионални пут Р- 412, Бјелајци - Мркоњић Град, у

ЛУЖИНИ ~7 KM

услуге

71322000-1

19.658,12

23.000,00

ОтБОрени поступак

 

 

35.

Вршење мониторинга у току експлоатације у складу са ехолошком дозволом за проЈекат: »Кружна раосрсница „код Енергомонта", на укрштању улица Крајишких бригада, Омладинска, Карађорђева и Булевар цара Душана, у Бања Луци"

услуге

71700000-5

1.000,00

1.170,00

Конкурентски захтјев

 

 

36.

Измјена и допуна УТУ и главног пројекта за реконсгрукцију магистралног пута М-20, Гацко - Врба поддионица ДесивоЈе - Врба

услуге

71322000-1

8.547,01

10.000,00

Отворени поступак

U

 

37.

извођење услуга сервиса, калибрације, превентмвног лрегледа и полравак уређаја ,Dynatest Model 8000 FWD Test System" (S/N: 8002-272), као и лратеће олреие уређаЈа ,Dynatest Model 8000 FWD Test System" (S/N:

услуге

76443000-0

34.188,03

40.000,00

Преговарачки посгупак

 

 

38.

Израда оперативног програма одржавања путног мосга на заједничкој државноЈ граници Mocr у Броду/Славонском Броду на М-17.2 БиХ (Република Српска)/ DC53 РХ, преко корига ријеке Саве

услуге

98390000-3

5.000,00

5.850,00

Конкурентски захтјев

I

 

39.

Израда оператавног програма одржавања путног мосга на заједничкој држзвној граници Mocr ршд Градишке/Сгаре Градишке на М-16 БиХ (Република Српоса)/ DC5 РХ, преко корита

услуге

98390000-3

6.000,00

7.020,00

Конкурентски захтјеа

I

 

40.

Израда оператавног програма одржавања путаог мосга на ззједничкој државној граници Mocr код Дубице (ГрадинеЈ/Јасеновца на М-14 БиХ (Република Српска)/ DC47 РХ, преко корита ријеке Саве и Уне

услуге

98390000-3

6.000,00

7.020,00

Конкурентски за>стјев

I

 

41.

Израда оперативног програма одржавања путног моста на заједиичкој државној граници Mocr у Ноеом Граду/Двору на М-4 БиХ (Релублика Cpnata) / DC6 РХ,

услуге

98390000-3

S.000,00

5.850,00

Конкурентски захт^ев

I

 

 

 

42.

Стручно технички надзор на рехабилктацији магисгралног пуга М-16 Гпалишка - Клашниме

успуге

71247000-1

150.000,00

175.500,00

Отворени поступак

II

 

43.

Сгручно технички кадаор на реконструкцији раскрснице у кружну раафсницу на укрштзњу магистралних путева М-19 и М-19.2

услуге

71247000-1

15.000,00

17.550,00

Отворени поступак

 

 

44.

Надзор над извођењем радовз реконструкције раскрснице магжлралног пута I реда број 108, дионица Ивањсха - Шарговац (некадашњи магистрални пут М4) и локалног пута Залужани - Драгочај (раскрсница у Драгочају)

услуге

71247000-1

5.863,25

6.860,00

Отворени поступак

 

 

47.

Стручно технички надзор на реконсгрукцији регионалног пута Р- 415. IfflMM - Шипоао

услуге

71247000-1

150.000,00

175.500,00

Отворени поступак

II

 

48.

Сгручно технички иадзор пројектне докуметзције МодернизациЈа расвЈете у тунелу „БрчиговсГ дужине 947м, на магжпралнон путу М5 (M-I 114), дионица Саставци-Устипрача

услуге

71247000-1

15.000,00

17.550,00

Отворени поступак

1

 

49.

Израда проЈектне документације Модернизација pacsjerre у тунелу „Брчигово" дужине 947н, на магистралнон путу М5 (M-l 114), дионица Саставци-Усшпрача

услуге

71247000-1

6.000,00

7.020,00

Отворени поступак

 

 

50.

Ревизија npojeicme докумектације Модернизација расвјете у тунелу „Брчигово" дужине 947м, на магистралном путу М5 (M-I 114), дионица Састааци-Устипрачз

услуге

71247000-1

2.000,00

2.340,00

Отворени

поступак

 

 

51.

Израда пројеетне документације рехабилитације Регионалног пута Р476 дионица Чепинац-Укрина од сг 19+500,00 до 24+200,00км и дионица Укрина-Клупе од ст 0+000,ООдо 2+100,Мкм

услуге

71247000-1

25.000,00

29.250,00

Отворени лоступак

II

 

52.

Израда проЈеетие документације санације даа клизиила на машстралнон пугу М4, дионица Ребровац-Челинац на стационажи км10+000,00 и на сгационажи

1П+44Л nn

услуге

71322000-1

60.000,00

70.200,00

Отворени поступак

 

 

55.

Технички прнјем радова изградња кружне рзсхрснице у Приједору, на споЈу магистралиог пута М-4 и улице 29. новембра (веза М-4 и М- 151

услуге

71311100-2

5.000,00

5.850,00

Директни спораузум

 

 

57.

Стручно технички надзор на радовима - Изградња два моста и дијела саобраћајнице цца 500м, репвналиог пута Р 476a, на

липншш lllu>rmuua - Knvno

услуге

71247000-1

30.000,00

35.100,00

Отворени поступак

 

I

59.

Сгручно технички надзор на радовима - Изградња новог регионалиог пута на Јахорини, у пухини nn 1.334 ru

услуге

71247000-1

45.000,00

52.650,00

Отворени поступак

 

II

60.

Стручно технички надзор на радовима - РеконструкциЈа магистралног пута М-20, диоиица Гацко - Тјешиште, поддионица ДесивоЈе - Врба, у дужини од 3,6

услуге

71247000-1

80.000,00

93.600,00

Отворени поступак

 

I

66.

Сгручно технички надзор на радовима - Изградња галерије на дионици регионалног пута Р477, дионица: Подградци-Мраковица, од стационаже 11+820,00 до

17+074 ПЛгм

услуге

71247000-1

80.000,00

93.600,00

Спворени поступак

 

I

68.

Стручно технички надзор на радовима - Рехабилитација магистралног пута М-4, Приједор - Шарговац (Приједорска петља)

услуге

71247000-1

220.000,00

257.400,00

Отворени поступак

 

II

69.

Стручно технички надзор на радоеина - Рехабилитација магистралног путз М-б. 1, гр. РС/ФБХ (Бакрачуша) - Невесиње, у тлгинк nn 11 KM

услуге

71247000-1

100.000,00

117.000,00

Отворени поступак

 

II

71.

стручно технички надзор на радовима - Рехабигопзција регионалног пуга Р-446а, дионица Бисгрица - Подграб, у зони Олимпијског центра Јахорина, у

nvvuuu nn 7 гм

услуге

71247000-1

24.000,00

28.080,00

Отворени поступак

 

I

85.

Сгручно технички надзор на радовима - Рехабилитација регионалног пута Р-446, Пале - Бистрмца и Р-446а, Бистрица -

lavnnuua fnrn«iial

услуге

71247000-1

90.000,00

105.300,00

Отвореии

поступак

 

I

93.

Струмно технички надзор на радовииа - РеконструкциЈу расхрснице у кружну раскрсницу на укрштању магисгралних пугева M14.1 и M17.2 у Дервента

услуге

71247000-1

18.000,00

21.060,00

Отворени поступак

 

II

 

 

99.

Стручно технички надзор на радовима - Изградњз и реконарукциЈа расвЈете у тунепима ка магистралним путевимз на областима 7,8,9 и 10

услуге

71247000-1

150.000,00

175.500,00

Отворени постулак

 

II

103.

Стручно технички надзор на изградњи тротоара и корекција радијуса кривина на магистралном путу М-19, Дрињача - Милићи - Власашца

услуге

71247000-1

90.000,00

105.300,00

Отворени поступак

 

II

108.

Технички пријем мосгз на стационзжи 3+063,000, на регионалном путу Р446 Лукавица- Пале, дионнца Триангла-Јасик

успуге

71311100-2

6.000,00

7.020,00

Конкурентски захтјев

 

11

109.

Израда пројехтне документације бро) 529 на ријеци Гњици, на регионалном путу Р456

услуге

71322000-1

50.000,00

58.500,00

Отворени поступак

 

I

110.

Урбаниспмко техиички услови и стручно мишљење са планон парцелације за Реконструкцију регионалних путева Р-414 и P^U3, Карановац - Митровићи - Кнежево

услуге

71322000-1

20.000,00

23.400,00

Отворени поступзк

 

I

111.

Израда главних проЈекатз рехабилитације магмстралних и регионалних путеаа npeor и другог реда у Релублици СрпскоЈ на областима одржаеања од 1 до 12

услуге

71322000-1

345.941,03

404.751,00

Отворени поступак

II-Ш

II-III

112.

Испктивања квалитега асфалта (керновање и ислитивање асфалтмих узорака) приликом изво!)ења радова рехабилитације магнстралних и регионалних путева првог и другог реда у Републици Српсхој на областима одржавања од 1 до 12

услуге

71356100-9

68.376,07

80.000,00

Отворени постулак

II-III

II-III

114.

Израда главог пројекта санације клизишта на регионалном путу npeor реда Р-2105 (стара ознака пута Р-411), дионица Чађавица - Топлице, на стационажи кн 33+350

услуге

71322000-1

21.367,52

25.000,00

Отворени поступак

11

11

116.

Надаор при извођењу радова санациЈе клизишта на магмстралном путу npeor реда М- 112 (сгара ознака магистрални луг М-5), дионица Заблеће - Језеро, дионица бр. 64 Заблеће Чађавица на км 7+020, "ДрагораЈ"

услуге

71247000-1

25.641,03

30.000,00

Отворени поступак

11

II

121.

Ревизија пројекта санације клизиштз на мапклралном путу другог реда М-502 (стара ознака регионални пут Р-405), дионица 487 Вања Лука - Бронзани Мајдан 2 на км 11+710

услуге

71322000-1

2.136,75

2.500,00

Отвореии поступак

11

II

133.

Извођење услуга поправке и надоградње уређзја зa мјерење подужне гавносш

услуге

50000000-5

54.700,85

64.000,00

Преговарачки поступак

Ш-IV

III-IV

134.

Ревизија главног проЈекта за кзградњу ноеог мосга преко ријеке Лим у Рудом на регионалном путу Р-449

услуге

71322000-1

5.982,91

7.000,00

Отворени поступак

 

 

137.

надзор над кзвођењем геодетских радова н изради детаљних геодетских подлога за пројекат: Изградња ноее трасе магжтралног пута М-20, Гацко - Фоча, поддиомица Тјекташте - Брод на

услуге

71250000-5

6.000,00

7.020,00

Отворени поступак

1

 

140.

РевизиЈа главног пројегга за реконарукције регионалног пута Р- 415. V*nn - Шиповп.

услуге

71322000-1

5.982,91

7.000,00

Отворени поступак

I

 

143.

Израда главног пројекта за реконструкциЈу мосга број 350, на магистралном nyiy М-19.2, на ст 4+809KM.

услуге

71322000-1

100.000,00

117.000,00

Отворени поступак

 

 

145.

Обука ИПА јединице

услуге

80530000-8

974.000,00

1.139.580,00

Отворени

 

 

146.

Ревизија проЈекта санације оласних мјеста на путној мрежи Релублике Cpnote за 2017. годину

услуге

71600000-4

7.692,31

9.000,00

Отворени поступак

II

IV

150.

Израда пројекта санације и означавања оласних мјеста на путној мређи Релублике Српске за 2070. rnnMHV

услуге

71322000-1

76.923,08

90.000,00

Отворени поступак

IV

IV

153.

Ревизија пројекта имплемешациЈе мјера из Извјештаја провјере безбједности саобраћзЈа из 2017. године

услуге

71600000-4

12.820,51

15.000,00

Отворени поступак

III

IV

156.

Одржавање н поправка уређаја за аутоматао 6оо1ање возила

услуге

50430000-8

256.410,26

300.000,00

Отворени nocTvnaK

u

IV

 

 

159.

Калибрзција уређзја за мјероње ретрорефклексије вертикалне и хоризоитаоне саобрапзјне

услуге

50433000-9

17,094.02 1,500,000 00

20,000.00 1.755,000.00

Конкурентски ззхтјев

IV

ш

160.

Провођење процедура унапријеђења безбједности саобрзћаја и израда стратегије, програиа и акциоиог плана активности ЈП "Путеви PC" у области безбједности саобраћаја

услуге

71311000-1

Отворени поступак

IV

I!

161.

Надзор над извођењем радова санације опасних мјеста на путној ирежи Репубпике Српске из 2016.

услуге

71247000-1

69,658.12

81.500.00

Отворени поступак

iv

IV

163.

Технички лријем изведемих радова реконструкције раскрснице магистралног пута i реда број 108, дионица Иван>ска - Шарговац (нехадашн?и мзгистрални пут М4) и локалног пута Залужани - Драгочај (раскрсница у Драгочају)

услуге

713110001

•1,700.85

5,500.00

Конкурентсхи захтјен

Ш

Ш

165.

Израда пројектне документације за изградњу обилазнице Лопара: нооа траса регионалног пута Р-456

услуге

71322000-1

70,000.00

81,900.00

Отворени поступак

 

!)

167.

Израда пројектне документације Рехзбилитација регионалног пуга Р--105, Бања Лука (Рударска) • Стари Мајдан, ~30 км

услуге

71322000-1

120,000.00

140,400.00

Отворени поступак

 

I

168.

Израда пројектне документације Рехабилитаиија регионалног пута P412, Бјелајце - Мркоњић Град

услугс

71322000-i

110,000.00 70,000.00

55,500.00 81,900.00

Отнорони поступак

 

11

171.

Израда пројектне документације Рехабилитација магистралног лута М 14.1. Вршани - Бијељина

услуге

71327000-1

Отворени поступах

 

 

173.

Израда пројектне документације Рехабилитација регионалног пута Р454 Факовићи-Скелани

услуге

71322000-1

80,000.00 60,000.00 8-1,188.03

93,600.00 70,200.00 98,500.00

Отвореми постулак

 

U

171.

Израда лројектне документације Рехабилитација регионалног пута Р-454а, Брзпуиац 3 • Дрињачз

услуге

71322000-1

Отооремм поступак

 

!f

175.

Израда пројектне документације Рехабилитација регионалиог пута Р433 Добро Поље-Кзлиновик

услуге

713220001

Отворени поступак

 

Ili

176.

Израда пројектне документације Рехабилитација мзгистралног пута М-20, дионица Тјентиште - Брод на Дрини

услуге

71322000-1

40,000.00

46,800.00

Отворени поступак

 

11

181.

Израда пројектне документације Изградн>а ласареле лреко регионалног пута P-446a, дионица Бистрица • Подграб, у ОЦ Јахорина, код хотела Лавина

услуге

71322000-1

35,000.00

40,950.00

Отворени поступак

 

11

182.

Израда пројектне документације изградња пасареле преко магистралног пута М-18, дионица Стари Угљевик • Тобут, у Угљевику

услугс

71322000-1

45,000.00

52,650.00

Отворени лоступак

 

i!

183.

Стручно технички надзор на радовима рехабилитације локалног пута Сарачица - Чокорска пол>а

услуге

712-17000-1

20.000.0С

23.400.0С

Отворени поступак

111

 

184.

Додатне услуге израде базе података и катаста путева

услуге

72210000-0

Ј,005.000.0С

1,1 75,850.00

преговарачки

постулак

IV

 

 

 

185.

Анализа и јавна кампања безбједности пружних прелаза на

услуге

71311000-0

200.000,00

234.000,00

Отеорени лоступак

IV

 

186.

Мјерен* носивости коловоза на RI- 3104 fR4721

услуге

60520000-9

4.273,50

5.000,00

Директни спооазум

IV

 

187.

Додатне услуге надзора на рехабилитацији регионалног пута P412, Црна Ријека - Бјелајце

услуге

71247000-1

7.100,00

8.307,00

Преговарачки поступак

III

III

190.

Додатае услуге стручно-техничког надзора на проЈекту "Реконструкција Улице бродског батаљома (обилазница) у Броду"

услуге

71247000-1

2.382,12

2.787,08

Преговарачки поступак

II

 

191.

Израда главног npojetcra моста „Шипраге 1" на ријеци Врбањи, на пегионалном nvrv Р 440

услуге

71322000-1

40.000,00

46.800,00

Отворени поступак

III

 

192.

Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за мосг „Шипраге 1" на ри)еци Врбањм, на регионалном путу Р 440

услуге

71000000-8

6.000,00

7.020,00

Отворени поступак

III

 

195.

Израда УТ услова и главног мостз, проЈекта преко ријеке Укрине, на регионалнон путу Р 476a у мјесту Гтаги nvfraea.

услуге

71322000-1

60.000,00

70.200,00

Отворени поступак

III

 

201.

Израда проЈектае документвциЈе и УТ услова за три мосга и дијела саобраћајнице цца ЗОООм, реллоналног пута Р-476а, на дионици Шњеготина - Клупе

услуге

71322000-1

90.000,00

105.300,00

Отворени поступак

III

 

202.

Израда стручног мишљења и УТ услова за изградњу галерије на дионици регионалног пута Р477, дионица Подградци-Мраковица, од стзционаже 11+820,00 до

ПЈЛПЧППГМ

услуге

71322000-1

6.000,00

7.020,00

Опзорени поступак

III

 

203.

Технички пријем моста преко milene Зовидолке v Невесињу

услуге

71311100-2

6.000,00

7.020,00

Отворени поступак

 

 

204.

Технички приЈем изведених радова -Реконструкција дијела магжлралног пута М-16.1 у сврху изградње кружног тока на ухрштању са регионалнин путем на териториЈи опшине Прњавор

Услуга

71311100-2

6.000,00

7.020,00

Отворени поступак

III

 

205.

Технички лријем радова кружне рзсхрсиице на магистралном путу М-4, дионица Бања Лука (пиЈаца) - Бања Лука (Ребровац) у Б. Луци (Делта)

Услуга

71311100-2

10.000,00

11.700,00

Отворени посгупак

III

 

207.

Стручно-технички надзор над извођењем грзђевинских радова рехабилитачије путног правца Шипово - Купрес у дужини од сса

74 7 km

услуге

71247000-1

128.205,13

150.000,00

Отворени поступак

III

 

208.

Стручно-технички надзор над извођењем грађевинских радовз рехабилитације путног правца Србац - Прњавор - Теслић у л\г*ими пл <-ra R7 Ч Irm

услуге

71247000-1

205.128,21

240.000,00

ОтБОрени поступак

III

 

Укупно сектор за техннчке послове - консултантске услуге:

8.394.653,91

9.821.745,08

 

 

 

 

 

 

ПЛАН НАБАВКЕ НАКОН IV ИЗМЈЕНЕ

V ИЗМЈЕНА И ДОПУНА

ПЛАН НАБАВКЕ СА V ИЗМЈЕНОМ И ДОПУНОМ

 

1.

Сектор за техничке послове (радови и робе)

546.116.515,03

-260.904.816,38

285.211.698,65

 

2.

Сектор за правне послове

1.592.630,00

-238.890,00

1.353.740,00

 

3.

Секгор за економско-финансијска послове

15.180.000,00

0,00

15.180.000,00

 

4

Cemnop за техничке послове (консултантске услуге)

17.249.634,08

-7.407.889,00

9.841.745,08

 

УКУПНО:

580.138.779,11

-268.551.595,38

311.587.183,73

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: