Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.12.2020. 14:39

(izmjene i dopune plana nabavki za 2020. godinu) Nabavka usluga održavanja klima uređaja, popravka, održavanje i osiguranje motornog vozila sa nabavkom guma za Škoda Octavia 2.0 TDI ambition, medijske promocije, ugostiteljske usluge, izrada i održavanje web stranice, prevođenje, nabavka informatičke opreme za Sistem za praćenje kvalitete zraka, izrade softvera za izvještavanje o kvalitetu zraka u skladu sa federalnim pravilnikom, nabavka roba i radova za uličnu energijski efikasnu rasvjetu u općinama/gradovima TK - Tuzla, Kalesija, Doboj Istok, Gradačac, Čelić, Teočak i Živinice, žičanih korpi za PET ambalažu za javne objekte, nadzor nad radovima rekonstrukcije ulične energijski efikasne rasvjetu u općinama/gradovima, rekonstrukcije javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona i ostalim projektima, remedijacija industrijske zone Fabrike Koksa - pogon Fenola Lukavac, izrada detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža Konjuh, izrada adresnog registra za područje općine/gradova TK, nastavak realizacije projekta energijske efikasnosti na objektu školske zgrade JU MSŠ Kalesija, izrada proračuna stabilnosti, idejnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade SODASO u Tuzli, pranja vozila i vulkanizerske usluge, izrade web aplikacije za projekat prikupljanja PET ambalaže za škole, vanjsko uređenje spomen parka u Gradačcu, izrada tehničke dokumentacije za javne objekte - UNDP BH, javnog oglašavanja, ažuriranje web stranice, nabavka računarske opreme, kancelarijskog namještaja

Izvor: Akta.ba, 18.11.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovina

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

Broj: 12/1-19-3738-5/20

Tuzla, 16.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 03/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) ministar Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona donosi:

 

ODLUKA O IZMJENAMA i DOPUNAMA PLANA NABAVKI MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TK

za 2020. Godinu

 

Mijenja se PLAN NABAVKI MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA i ZAŠTITE OKOLICE TK za 2020. godinu, na način da se Tabela mijenja kako slijedi:

Rbr.

 

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenjena vrijednost (KM)

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja Ugovora

Izvor finansiranja

1.

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

50730000-1

683,76 bez PDV-a; 800,00 sa PDV

Direktni sporazum

Avgust 2020

Septembar 2020

budžet i zaštita okolice 613 700

2.

Usluge popravka, održavanje motornog vozila sa nabavkom guma za Škoda Octavia 2.0 TDI ambition

50112200-5 34351100-3

1.452,99 bez PDV-a; 1.700,00 sa PDV

Direktni sporazum

Mart 2020

April 2020

zaštita okolice 613 700

3.

Osiguranje motornog vozila Škoda Octavia 2.0 TDI ambition

66514110-0

1.538,46 bez PDV-a; 1.800,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Avgust 2020

Septembar 2020

zaštita okolice 613 800

4.

Usluge medijske promocije

92200000-3

4.273,50 bez PDV-a; 5.000,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Mart 2020

April 2020

zaštita okolice 613 900

5.

Ugostiteljske usluge

55310000-6

5.982,90 bez PDV-a; 7.000,00 sa PDV-om

Апех II dio B

Mart 2020

April 2020

budžet i zaštita okolice 613 900

6.

Izrada i održavanje web stranice

72000000-5

1.025,64 bez PDV-a; 1.200,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Mart 2020

April 2020

zaštita okolice 613 900

 

 

7.

Usluge prevođenja

79530000-8

683,76 bez PDV-a; 800,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Novembar 2020

Decembar 2020

budžet i zaštita okolice 613 900

8.

Nabavka opreme za direktni prenos podataka sa sistema na server FHMZ

90731400-4 90731100-1

21.367,52 bez PDV-a; 25.000,00 sa PDV

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Juni 2020

Juli 2020

zaštita okolice 821 300

9.

Nabavka informatičke opreme za Sistem za praćenje kvalitete zraka

30230000-0

5.555,55 bez PDV-a; 6.500,00 sa PDV

Direktni sporazum

Septembar 2020

Oktobar 2020

zaštita okolice 821300

10.

Nabavka usluga izrade softvera za izvještavanje o kvalitetu zraka u skladu sa federalnim pravilnikom

72210000-0

5.982,90 bez PDV-a; 7.000,00 sa PDV

Direktni sporazum

Oktobar 2020

Novembar 2020

zaštita okolice 821 300

11.

Nabavka roba i radova za uličnu

energijski efikasnu rasvjetu u općinama/gradovima TK - Tuzla, Kalesija, Doboj Istok, Gradačac, Čelić, Teočak i Živinice

34993000-4

299.145,30 bez PDV- a; 350.000,00 sa PDV

Otvoreni postupak

Juni 2020

Juli 2020

zaštita okolice 821 500

12.

Nabavka žičanih korpi za PET ambalažu za javne objekte

34928480-6 39224340-3

64.102,56 bez PDV-a; 75.000,00 sa PDV

Otvoreni postupak

Juni 2020

Juli 2020

zaštita okolice 821 500

13.

Nadzor nad radovima rekonstrukcije ulične energijski efikasne rasvjetu u općinama/gradovima

71520000-9

5.128,21 bez PDV-a; 6.000,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Juni 2020

Juli 2020

zaštita okolice 821 500

14.

Nadzor nad radovima rekonstrukcije javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona i ostalim projektima

71520000-9

3.418,80 bez PDV-a; 4.000,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Maj 2020

Juni 2020

zaštita okolice 821 500

15.

Remedijacija industrijske zone Fabrike Koksa - pogon Fenola Lukavac

90722100-5 90722200-6 71630000-3 71610000-7

358.672,65 bez PDV- a; 419.647,00 sa PDV

Otvoreni postupak

Februar 2020

Mart 2020

zaštita okolice 821 500

16.

Izrada detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh"

71410000-5 90700000-4

85.470,08 bez PDV-a; 100.000,00 sa PDV

Otvoreni postupak

Mart 2020

April 2020

zaštita okolice 821 500

17.

Usluge izrade adresnog registra za područje općine/gradova TK

48971000-5 22114310-8

205.128,21 bezPDV- a; 240.000,00 sa PDV

Otvoreni postupak

Februar 2020

Mart 2020

namjenska katastar 821 500

 

 

18.

Nastavak realizacije projekta energijske efikasnosti na objektu školske zgrade JU MSŠ Kalesija

44112400-2 44172000-6 31527260-6

42.735,04 bez PDV-a; 50.000,00 sa PDV

Konkurentski zahtjev

Juni 2020

Juli 2020

tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -

kantoni i općine budžetska 821 500

19.

Usluge tehničkog pregleda motornog vozila ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI Ambition sa uslugama ispitivanja sadržaja izduvnih gasova

71631200-2

128,21 bez PDV-a; 150,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Juli 2020

Avgust 2020

zaštita okolice 613 700

20.

Izrada proračuna stabilnosti objekta zgrade SODASO u Tuzli

71328000-3 71315400-3

5.982,90 bez PDV-a; odnosno 7.000,00 KM sa PDV-om

Direktni sporazum

Septembar 2020

Oktobar 2020

11010002-Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za

2020. godinu; Ekonomski kod: 821500

21.

Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade SODASO u Tuzli

71220000-6

6.837,6 bez PDV-a; odnosno 8.000,00 sa PDV-om

Konkurs za izradu idejnog rješenja

Septembar 2020

Oktobar 2020

11010002-Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za

2020. godinu; Ekonomski kod: 821500

22.

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade SODASO u Tuzli

71220000-6

47.008,55 bez PDV-a; odnosno 55.000,00 sa PDV-om

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Septembar 2020

Oktobar 2020

11010002-Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za

2020. godinu; Ekonomski kod: 821500

23.

Usluge pranja vozila i vulkanizerske usluge

50112300-6 50116500-6

1.709,40 bez PDV-a; odnosno 2.000,00 KM sa PDV-om

Direktni sporazum

Oktobar 2020

Novembar 2020

budžet i zaštita okolice 613 700

24.

Nabavka usluga održavanja i rezervnih dijelova za potrebe Sistema za praćenje kvalitete zraka na području TK

90731400-4

87.179,48 bez PDV-a; 100.000,00 sa PDV- om

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Novembar 2020

Decembar 2020

zaštita okolice 613 700

25.

Usluge medijske promocije

92200000-3

1709,40 bez PDV-a; 2.000,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Oktobar 2020

Novembar 2020

zaštita okolice 613 900

26.

Usluge izrade interkativne karte mjera energijske efikasnosti javnih objekata na TK

30221000-4

6.000,00 bez PDV-a; 7.020,20 sa PDV-om

Direktni sporazum

Oktobar 2020

Novembar 2020

zaštita okolice 613 900

27.

Usluge izrade web aplikacije za projekat prikupljanja pet ambalaže za škole na Ж

72210000-0

6.000,00 bez PDV-a; 7.020,20 sa PDV-om

Direktni sporazum

Oktobar 2020

Novembar 2020

zaštita okolice 613 900

 

 

28.

Vanjsko uređenje spomen parka u Gradačcu

45112710-5

42.735,04 bez PDV-a, 50.000 sa PDV-om

Konkurentski zahtjev

Oktobar 2020

Novembar 2020

zaštita okolice 821 500

29.

Izrada tehničke dokumentacije za javne objekte - UNDP BH

90700000-4

5.128,20 bez PDV-a; 6.000,00 sa PDV

Direktni sporazum

Oktobar 2020

Novembar 2020

zaštita okolice 821 500

30.

Nabavka računarske opreme

30230000-0

4.273,50 bez PDV-a; 5.000,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Novembar 2020

Decembar 2020

11010002-Kapitalni

izdaci za korisnike budžetskih sredstava za

2020. godinu; Ekonomski kod: 821300

31.

Nabavka kancelarijskog namještaja (radne stolice, police i ormari za arhiviranje)

39130000-2

1.709,40 bez PDV-a; 2.000,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Novembar 2020

Decembar 2020

11010002-Kapitalni

izdaci za korisnike budžetskih sredstava za

2020. godinu; Ekonomski kod: 821300

32.

Usluge javnog oglašavanja

92400000-5

854,70 bez PDV-a; 1.000,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Novembar 2020

Decembar 2020

budžet i zaštita okolice 613 900

33.

Ažuriranje web stranice

72000000-5

1.025,64 bez PDV-a; 1.200,00 sa PDV-om

Direktni sporazum

Novembar 2020

Decembar 2020

zaštita okolice 613 900

 

 

Član 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Vlade TK www.vladatk.kim.ba.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: