Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.01.2021. 10:10

(druga izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu) Nabavka sadnica cvijeća sa uslugom sadnje i odražavnja, bankarskih usluga (deponovanje sredstava po viđenju, obavljanje platnog prometa, obračunavanje zateznih kamata, vođenje poslovnog računa i elektronsko banakrstvo), izgradnja teretane na otvorenom u Ugljeviku, radova na rekonstrukciji zgrade Mjesnog ureda i čitaonice u Ugljevik Selu, izgradnji trotoara u Ugljeviku i pješačke rampe u gradskom dijelu, radova za krov u Osnovnoj školi u Tutnjevcu, rekonstrukcija krova na Domu Kulture u D.Zabrđu, izgradnje Vjerskog objekta Kapela na gradskom groblju u Ugljeviku, izgradnje Lovačkog doma u Ugljeviku, uređenju mjesnog groblja U Donjem Zabrđu, radova na školskom objektu P+0 u Ugljevik Selu, sanaciji fasade na SŠC Mihajlo Petrović Alas, izgradnja teniskog terena u MZ Tutnjevac, radova na rekonstrukciji fontana na Trgu Draže Mihailovića u Ugljeviku

Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik (,,Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ) i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama („Sl.bilten opštine Ugljevik“, broj 4/15), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU

Član 1. Donosi se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020.godinu i glasi:

U tačci-USLUGE, mijenja se podtačka 11. i glasi:
Podtačka 11: Sadnice cvijeća sa uslugom sadnje I održavanja Procijenjena vrijednost: 66.264,60 KM
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal
Okvirni datum zaključenja ugovora: III kvartal

U tačci-USLUGE,dodaje se tačka 12. I glasi :
Podtačka 12: Nabavka bankarskih usluga (deponovanje sredstava po viđenju, obavljanje platnog prometa,obračunavanje zateznih kamata, vođenje poslovnbog računa I elektronsko bankarstvo)
Procijenjena vrijednost: 30.000,00 KM
Vrsta postupka: Konkurentski postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal
Okvirni datum zaključenja ugovora: III kvartal

U tačci-RADOVI, mijenja se podtačka 11. I 16. i glasi: Podtačka 11 : Izgradnja teretane na otvorenom u Ugljeviku Procijenjena vrijednost: 50.000,00 KM
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal
Okvirni datum zaključenja ugovora: III kvartal

Podtačka 16 : Nabavka radova na rekonstrukciji zgrade mjesnog ureda i čitaonice u Ugljevik Selu

Procijenjena vrijednost: 51.100,00 KM
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal

U tačci-RADOVI, dodaju se tačke 18.19.20.21.22.23.24.25.26. i glase:
Podtačka 18: Nabavka radova na izgradnji trotoara u Ugljeviku i pješačke rampe u gradskom dijelu Procijenjena vrijednost radova iznosi:232.393,33 KM.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: III kvartal
Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal

Podtačka 19: Nabavka radova :
A) radova za krov u Osnovnoj školi u Tutnjevcu
B) Rekonstrukcija krova na Domu Kulture u D.Zabrđu Procijenjena vrijednost radova iznosi: 98.856,95 KM. Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal Okvirni datum zaključenja ugovora: III kvartal

Podtačka 20: Nabavka radova izgradnje Vjerskog objekta „Kapela na gradskom groblju u Ugljeviku“ Procijenjena vrijednost radova iznosi: 122.408,82 KM.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal

Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal

Podtačka 21: Nastavak izgradnje Lovačkog doma u Ugljeviku Procijenjena vrijednost radova iznosi: 82.000,00 KM.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal

Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal

Podtačka 22: Nabavka radova na uređenju mjesnog groblja U Donjem Zabrđu Procijenjena vrijednost radova iznosi: 44.206,83 KM.

Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal Okvirni datum zaključenja ugovora: III kvartal

Podtačka 23: Nabavka radova na školskom objektu P+0 u Ugljevik Selu Procijenjena vrijednost radova iznosi: 227.810,37 KM.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal

Okvirni datum zaključenja ugovora: III kvartal

Podtačka 24: Nabavka radova na sanaciji fasade na SŠC „Mihajlo Petrović Alas“ Procijenjena vrijednost radova iznosi: 46.840,00 KM.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal

Okvirni datum zaključenja ugovora: IV kvartal

Podtačka 25: Izgradnja teniskog terena u MZ Tutnjevac Procijenjena vrijednost radova iznosi: 34.843,41 KM. Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal

Okvirni datum zaključenja ugovora: III kvartal

Podtačka 26: Nabavka radova na rekonstrukciji radova na Trgu Draže Mihailovića u Ugljeviku Procijenjena vrijednost radova iznosi: 83.120,00KM.
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: II kvartal

Okvirni datum zaključenja ugovora: III kvartal

Član 2.
Postupak javnih nabavki će se sprovesti kako je predviđeno izmjenom i dopunom Plana javnih nabavki za 2020.godinu, a koja je sastavni dio ove

Odluke.

Član 3.

Izvor finansiranja navedenih nabavki usaglašen je sa Odjeljenjem za finansije.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena na veb-stranici www.opstinaugljevik.net.

 

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-404-45/20

Datum:10.04.2020.

 

NAČELNIK OPŠTINE 

Vasilije Perić, dipl.ek

 

IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE UGLjEVIK ZA 2020. GODINU - 2

 

REDNI

BROJ

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA

JRJN

PROCJENjENA

VRIJEDNOST

VRSTA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

POKRETANjA

POSTUPKA

OKVIRNI

DATUM

ZAKLjUČENjA

UGOVORA

IZVOR

FINANSIRANjA

NAPOMENA

USLUGE

 

11

Sadnice cvijeća sa uslugom sadnje i održavnja

77310000-6

03121200-7

66.264,60

Otvoreni

postupak

II kvartal

III kvartal

412800

 

12

Nabavka bankarskih usluga(deponovanje sredstava po viđenju, obavljanje platnog prometa,obračunavanj e zateznih kamata, vođenje poslovnog računa i elektronsko banakrstvo)

66100000-1

66110000-4

30.000,00

KZ

II kvartal

III kvartal

412700

 

UKUPNO

 

482.264,60

 

RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

11

Izgradnja teretane na otvorenom u Ugljeviku

45212200-8

50.000,00

Otvoreni

postupak

II kvartal

III kvartal

511100

 

16

Nabavka radova na rekonstrukciji zgrade Mjesnog ureda i čitaonice u Ugljevik Selu

45200000-9

51.100,00

Otvoreni

postupak

II kvartal

IV kvartal

511100

 

18

Nabavka radova na izgradnji trotoara u Ugljeviku i pješačke rampe u gradskom dijelu

45213316-1

232.393,33

Otvoreni

postupak

III kvartal

IV kvartal

511100

 

 

19

Nabavka radova:

A)  radova za krov u Osnovnoj školi u Tutnjevcu

B)   Rekonstrukcija krova na Domu Kulture u D.Zabrđu

4520000-9

98.856,95

Otvoreni

postupak

II kvartal

III kvartal

511100

 

20

Nabavka radova izgradnje Vjerskog objekta „Kapela na gradskom groblju u Ugljeviku44

45000000-7

122.408,82

Otvoreni

postupak

II kvartal

IV kvartal

511100

 

21

Nastavak izgradnje Lovačkog doma u Ugljeviku

45210000-2

82.000,00

Otvoreni

postupak

II kvartal

IV kvartal

511100

 

22

Nabavka radova na uređenju mjesnog groblja U Donjem Zabrđu

45215400-1

44.206,83

Otvoreni

postupak

II kvartal

III kvartal

511200

 

23

Nabavka radova na školskom objektu P+0 u Ugljevik Selu

45210000-2

227.810,37

Otvoreni

postupak

II kvartal

III kvartal

511100

 

24

Nabavka radova na sanaciji fasade na SŠC „Mihajlo Petrović Alas44

45200000-9

46.840,00

Otvoreni

postupak

II kvartal

IV kvartal

42500

 

25

Izgradnja teniskog terena u MZ Tutnjevac

45212200-8

34.843,41

Otvoreni

postupak

II kvartal

III kvartal

511100

 

26

Nabavka radova na rekonstrukciji fontana na Trgu Draže Mihailovića u Ugljeviku

45454000-4

83.120,00

Otvoreni

postupak

II kvartal

III kvartal

511100

 

UKUPNO

 

5.844.029,71

 

SVE UKUPNO

 

6.705.294,31

 

 

 

 

 

 

Broj: 02-404-45/20     

Ugljevik; 10.04.2020               

 

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: