Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.04.2022. 15:14

(plan nabavki za 2022. godinu) Nabavka fotokopira i laptopa za potrebe Skupštine Grada Bijeljina, spasilačke opreme-sonara i spasilačkih nosila, lične opreme (odjeće i obuće) za pripadnike civilne zaštite, opreme za bebe povodom manifestacije Konferencija beba 2022 užine za romsku djecu u 2023. godini, koncertnog klavira za potrebe kulturnih institucija, drvorednih sadnica, opreme za video nadzor javnih površina Grada Bijeljina - 2. faza, svježeg junećeg mesa i prerađevina za potrebe Javne kuhinje Gradske uprave Grada Bijeljina tokom 2022. godine, uglja za potrebe grijanja Teritorijalne vatrogasne jedinice Bijeljina za grejnu sezonu 2022/2023, svježeg i konzerviranog voća i povrća i ostalih roba za potrebe Javne kuhinje Gradske uprave Grada Bijeljina tokom 2023. godine, hljeba za potrebe Javne kuhinje Gradske uprave Grada Bijeljina tokom 2023. godine, čišćenja divljih deponija, košenja i grabanja gradskog parka, radova na izgradnji javne rasvjete na području Grada Bijeljina, izgradnji parka i ograde u Ulici Ruđera Boškovića u Bijeljini…

Izvor: Akta.ba, 04.04.2022.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“  97/16 i 36/19)  i člana 11. Zakona o Gradu Bijeljina („Službeni glasnik RS“, br. 70/12), člana 17. Zakona o javnim nabavkama  ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i člana 4. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'' 13/17 i 2/18), Gradonačelnik   d o n o s i :


O  D  L  U  K  U   

O DONOŠENjU GODIŠNjEG PLANA JAVNIH NABAVKI  GRADA  BIJELjINA  ZA 2022. GODINU


I
Donosi se  Godišnji  plan javnih nabavki Grada Bijeljina  za 2022. godinu.

II
Neposredni rukovodioci organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Bijeljina su odgovorni za realizovanje Godišnjeg plana javnih nabavki Grada Bijeljina  za 2022. godinu, u skladu sa djelokrugom rada svake organizacione jedinice.

III
Godišnji plan javnih nabavki Grada Bijeljina  za 2022. godinu je podložan izmjenama u skladu sa potrebama ugovornog organa.

IV
Za nabavke koje nisu planirane Godišnjim planom javnih nabavki Grada Bijeljina  za 2022. godinu Gradonačelnik donosi posebnu Odluku o pokretanju nabavke.

V
Godišnji plan javnih nabavki Grada Bijeljina  za 2022. godinu je sastavni dio ove Odluke.

VI    
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljena u "Službenom glasniku Grada Bijeljina".

 

Broj: 02-404-7/22   
Bijeljina    
Datum: 31.01.2022. godine    

 

GRADONAČELNIK

Ljubiša Petrović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: