Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2015. 15:04

(najava tendera za 2015. godinu) Nabava laboratorijskih potrošnih proizvoda (posuđe, kemikalije, podloge, standardi, certiflcirani referentni materijali, radna i zaštitna odjeća) toneri, ketridži, kancelarijski materijali, cjepiva, usluge servisa sa rezervnim dijelovima, valldacije i kalibracije, servisiranje klima uređaja, nabavka goriva, pc računara, monitora, laptopa, UPS uređaja, fotokopir aparata, printera, adaptacija prostora, krečenje kancelarija

Izvor: eKapija.ba, 15.04.2015.

 

R.BR.

PREDMET NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST sa PDV

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNO VRUEME POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNO VRUEME ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANCIRANJA

 

A. MATERIJAL

3.673.000,00 KM

 

 

 

 

I

Nabava laboratorijskih potrošnih proizvoda (posuđe, kemikalije, podloge, standardi, certifldrani referentni materijali, radna i zaštitna odjeća

24000000-4 33140000-3 18110000-3

 

otvoreni postupak sa predviđenim zaključenjem okvirnog sporazuma no 1

 

 

Budžet FBIH

1

LOT1- Kemikalije za SZE

 

11.000,00 KM

 

 

 

 

2

LOT 2- Podloge i reagensi za "Biomerieux Mini Vidas"

 

1.800.00 KM

 

 

 

 

3

LOT 3-Podloge 2a mikrobiologiju

 

25.000,00 KM

 

 

 

 

4

LOT 4-Kemikalije i potrošni materijal za tekućinsku i plinsku kromatografiju

 

18 000.00 KM

 

 

 

 

5

LOI 5-Standardi sa certifikatom

 

4.000.00 KM

 

 

 

 

6

LOT 6 - Laboratorijsko posuđe i pribor za SZE

 

28.000,00 KM

 

 

 

 

7

LOT 7 - "Hach" materijal

 

5.000.00 KM

 

 

 

 

8

LOT 8-Laboratorijski medicinski materijal (Humana mikrobiologija)

 

8.000,00 KM

 

 

 

 

9

LOT 9 - CRM-ovi za kemiju voda

 

3.500.00 KM

 

 

 

 

10

LOT 10 - CRM-ov za mkrobiologiju

 

12.400,00 KM

 

 

 

 

11

LOT 11- Kitovi za mikotoksine

 

3.500,00 KM

 

 

 

 

12

LOT 12 - Radna odjeća i obuća

 

1,000,00 KM

 

 

 

 

13

LOT 13- Kemikalije za CZZ

 

8.000,00 KM

 

 

 

 

14

LOT 14- laboratorijsko posuđe, pribor i potrošni materijal za CZZ

 

14.300,00 KM

 

 

 

 

 

II

Nabava tonera i ketridža, kancelarijskog i drugog potroinog materijala za potrebe

30125100-2 30192000-1 15982000-5 15860000-4 39800000-0

21.700,00 KM

otvoreni postupak sa predviđenim zokijuienjem okvirnog sporazuma na 2

20.04.2015.

10.06.2015.

Budžet FBiH

1

LOT 1 Toneri i ketridži

 

3 CICO,00 KM

 

 

 

 

2

LOT 2 - Kancelarijski materijal

 

7.500,00 KM

 

 

 

 

3

LOT 3 - Ostali potrošni materijal

 

11.200,00 KM

 

 

 

 

III

Nabava labor. medicinskog materijala za

33140000-3

1.800,00 KM

direktni sporazum

april 2015.

april 2015.

Budžet FBiH

IV

LG standardi

330000000

4.500,00 KM

direktni sporazum

maj 2015.

maj 2015.

Budžet FBiH

V

ISO standardi

33000000-0

1.500,00 KM

direktni sporozum

maj 2015.

maj 2015.

Budžet FBIH

 

9

LOT 9 - OPV -oralna polio virusno cjepivo(živo, oralno cjepivo protiv dječije paralize!

J07BF02

20.600.00 KM

 

 

 

 

10

LOT 10 IPV -»naktlvlrano polo virusno cjepivo (inaktivirano cjepivo protiv dećije paralize)

J07BF03

12.200.00 KM

 

 

 

 

 

r.br

predmet nabave

šifra jrjn

procijenjena vrijednost (Iznosi sa pdv)

vrsta postupka

okvirno vrijeme pokretanj a postupka

okvirno vrijeme zakuučenj a ugovora

izvor financiranj a

b. servisi

98.000,00 km

 

 

 

 

1

Nabava usluga servisa sa rezervnim dijelovima, valldacije i kalibracije

50000000- 5

50433000- 9

 

otvoreni postupak sa predviđenim zaključenjem okvirnog spora/uma na 2

 

 

Budžet FBiH

1

LOT 1- Kalibracija termometa-a i tcrmohigrometara za SZE (Sa + Mo)

 

3.400.00 KM

 

 

 

 

2

LOT 2 - Kalibracija analitičkih tehničkih vaga za SZE (Sa + Mo)

 

1.800,00 KM

 

 

 

 

3

LOT 3 Kalibracija tlakomjera  (4 kom)

 

100,00 KM

 

 

 

 

4

LOT 4 -Servis Inabava rez. dijelova po potrebi) analitičkih i tehničkih vaga za SZE 

 

1.000.00 KM

 

 

 

 

5

LOT 5 -Servis (nabava rez. dijelova po potrebi) grijaćih i rashladnih tijela

 

 

2.000,00 KM

 

 

 

 

6

LOT -6 Servis (nabava rez. dijelova po potrebi) destilatora "Millipore" za SZE Mo (validacija 550 KM)

 

550,00 KM

 

 

 

 

7

LOT 7 Servis (nabava rez. dij?fova po potrebi) destilatora "SG" 20 SZE Sa + Mo

 

1.000,00 KM

 

 

 

 

8

LOT 8 - Servis (nabava rez. dijjtova po potrebi) mikrovalne peči "Milestone" za SZE Sa + Mo (f validacija 2500 KM za OJ Sarajevo)

 

4.500,00 KM

 

 

 

 

9

LOT 9- Servis (nabava rez. dijelova po potrebi) centrifuge "ALC" za SZE Mo  lab.centrifuge za CZZ

 

1.000,00 KM

 

 

 

 

10

LOT 10 - Servis (nabava rez. djelova po potrebi) pH metra, konduktometra i turbidimetra za SZE Sa+ Mo

 

1.000,00 KM

 

 

 

 

 

11

LOT 11 Servis (nabava rez. d jelova po potrebi) refraktometra za S2E M0

 

1.000.00 KM

 

 

 

 

12

LOT 12 - Servis (nabava rez. djelova po potrebi) rotavapora zo SZC Sa* Mo

 

1.000,00 KM

 

 

 

 

13

LOT 13 - Servis (nabava rez. djelova po potrebi) kalibriranlh termometara i termohigrometara za S2E Sa* Mo

 

500,00 KM

 

 

 

 

14

LOT 14 - Servis (nabava rez. dijelova po potrebi) homogenizatora, mješalica i trcskalica za SZE Sa* Mo

 

500,00 KM

 

 

 

 

15

LOT 15 - Servis (nabava rez. djelova po potrebi) laminarne komore za SZEMo

 

1.000,00 KM

 

 

 

 

16

LOT 16- Servis (nabava rez. di elova po potrebi) membranske filtracije "S3rtorius" /a SZE S3*Mo

 

1.000,00 KM

 

 

 

 

17

I.OT 17- Servis (nabava rez. dl elova po potrebi) UV lampi za SZE Mo

 

500,00 KM

 

 

 

 

18

LOT 18- Servis (nabava rez. di;elova po potrebi) uređaja "Mini Vidas" za SZE Mo

 

1.000,00 KM

 

 

 

 

19

LOT 19 Servis (nabava rez. di|0k>va po potrebi) vakum pumpi za SZE i CZZ

 

500.00 KM

 

 

 

 

20

LOT 20- Servis (nabava rez. dielova po potrebi) opreme "Shimadzu" za SZE Sa * Mo validacija 11000 KM za 0) Mostar i 7COD KM za OJ Sarajevo)

 

7.5.000,00 KM

 

 

 

 

21

LOT 71- Servis (nabava rez dielova po potrebi) opreme "Lećo" za SZE Sa + Mo (+ validacija 600 KM za OJ Mostar i 3000 KM ?a OJ Sarajevo)

 

5.000,00 KM

 

 

 

 

22

LOT 22- Servis (nabava rez. dolova po potrebi) opreme "Agilent" i 'Varian" za SZE Sa * Mo

 

1.000.00 KM

 

 

 

 

23

LOT 23- Servis (nabava rez. dielova po potrebi) opreme "Hach" za SZE Sa

 

500,00 KM

 

 

 

 

24

1OT 24- Servis (nabava rez. dielova po potrebi) opreme "Perkin Elmer' za SZE Sa (*vali<Jacija 2SOO KM)

 

3.000,00 KM

 

 

 

 

25

LOT 25- Servis (nabava rez. di.elova po potrebi) pumpi za uzorkovanje zraka

 

100,00 KM

 

 

 

 

26

LOT 26- Servis (nabava rez. dielova po potrebi) gas regulacionlh ventila za potrebe CZZ

 

200,00 KM

 

 

 

 

27

LOT 27- Servis (nabava rez dijelova po potrebi) mjerne opreme za potrebe CZZ

 

15.750,00 KM

 

 

 

 

28

10T 28- Servis (nabava rez. dijetova po potrebi) "Ei Niš" stabilizatora napona za potrebe CZZ

 

500,00 KM

 

 

 

 

 
 

29

10T 29- Servis (nabava rez. di.elova po potrebi} "Tracerlab" aparata za elcktrodepoziciju za potrebe CZZ

 

1.COO.OO KM

 

 

 

 

30

LOT 30- Servis (nabava rez. di.elova po potrebi) "Honda" agregata za potrebe CZZ

 

7.00,00 KM

 

 

 

 

31

LOT 31- Servis (nabava rez. di.elova po potrebi) laboratorijskog mlina za potrebe CZZ

 

500,00 KM

 

 

 

 

32

LOT 32 Servis (nabava rez. dijelova po potrebi) MFmonitora sa GM detektorom za potrebe CZZ

 

2.000,00 KM

 

 

 

 

33

LOT 33- Servis (nabava rez. dijelova po potrebi) laboratorijskih destilatora za potrebe CZZ

 

1.000.00 KM

 

 

 

 

 

Kalibrocija opreme CZZ za mjerenje zračenja (CRAETZ X SC PLUS, ROTEM RAM ION DIO BAK1940, INSPECTOR EXP SA SONDOM RAP- RSl)+Kalibracijo UNFORS opreme (kolibracionl laboratorij "RaySafe- Švedska")

50433000-9

4.600,00 KM

direktni sporazum

juni 2015.

juni 2015.

Budžet F BiH Budiet F BiH

 

Kalibrocija termoluminisccntnlh dozimetara za CZZ (10 kom.)

50433000 -9

1.800,00 KM

direktni sporoium

juni 2015.

juni 2015.

II

Servisi klima uređaja OJ Mostar 1 Sarajevo

50000000

5

3.000.00KM

 

juli 2015.

 

Budžet F BIH

III

 

50000000-

5

1.500,00 KM

direktni sporazum

juli 2015.

juli 2015.

Budžet F BiH

IV

 

50000000-

s

 7.500,00 KM

direktni sporazum

april 2015.

 

Budžet F BiH

 

 

 

R.BR.

PREDMET NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST sa PDV

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNO VRIJEME POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNO VRIJEME ZAKUUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANCIRANJA

 

C. GORIVO

27.500,00 KM

 

 

 

 

1

B. NABAVA GORIVA

09100000-0

27.500,00 KM

Otvoreni postupak sa predviđenim zaključenjem

31.03.2015.

 

 

1

LOT 1- Nabava goriva za vozila org.jed. Sarajevo

 

10 000.00KM

 

 

 

 

2

LOT 2- Nabava goriva za vozila jed. Mostar

 

9.500,00 KM

 

 

 

 

 

R.BR.

PREDMET NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (iznosi sa PDV)

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNO VRIJEME POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNO VRUEME ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANCIRANJA

 

D. OPREMA

30200000-0

100.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

konkurentski zahtjev za dostavu

 

 

 

1

LOT 1 - PC računalo 25 kom.

 

27.s00,00 KM

 

 

 

 

2

LOT 2  Monitor 10 kom

 

4.500,00 KM

 

 

 

 

3

LOT 3- Laptop 2 kom.

 

2.150,00 KM

 

 

 

 

4

LOT 4- UPS uređaj 2 kom.

 

1.200,00 KM

 

 

 

 

5

Fotokopir

 

700,00 KM

 

 

 

 

6

Printeri laserski 2 kom

 

1.250,00 KM

konkurentski zohtjev za dostavu

 

 

 

II

1

LOT 1 - Instrument (2 kom.) za mjerenje raprienog i propuštenog zračenja sa detektorom jonizacionom komorom

5

46.900,00 KM

10.300,00 KM

 

 

 

 

2

LOT 2 - Urinomelar 1 kom

 

1.200,00 KM

 

 

 

 

3

LOT3-ECD detektor 1 kom.

 

6.100,00 KM

 

 

 

 

4

LOT 4 - Tuibidlmetar 1 kom

 

1.300,00 KM

 

 

 

 

5

LOT S - Centrifuga 7 kom.

 

8.550,00 KM

 

 

 

 

6

LOT 6 UV lampa 2 kom

 

2.150,00 KM

 

 

 

 

7

I OT 7 - Labor keramički rešo 1 kom.

 

1.000,00 KM

 

 

 

 

8

LOT 8 - Vodeno kupatilo 2 kom.

 

2.600,00 KM

 

 

 

 

9

LOT 9 - Brojač kolonija 1 kom

 

4.3D0.C0 KM

 

 

 

 

10

LOT 10 -fermostat 2 kom.

 

3.400.00 KM

 

 

 

 

11

LOT 11 - Zaštitna oprema od jonizirajućeg zračenja (olovne cigle 54 kom)

1,700,00 KM

 

 

 

 

12

LOT 12 Elektronski termohigrometar sa kalibracijom |7 kom.)

 

850,00 KM

 

 

 

 

13

LOT 13- Digitalni termometar za frižider sa kalibracijom {3 kom.)

 

900,00 KM

 

 

 

 

14

LOT 14- Aparat za membransku flltraciju sa tri filtraciona lijevka (Ikom.)

 

850,00 KM

 

 

 

 

15

LOT 15 - Frižider bez komoro zamrzivada (1 kom.)

 

850,00 KM

 

 

 

 

16

LOT 16 - Socorex pipeta < 1 kcm)za razblaženje uzoraka u mikrobiologiji + sterilni nastavci

 

850,00 KM

 

 

 

 

III

Konferencijskih stolica 12 kom i radnih stolica S

39100000

3

3.000.00 KM

direktni sporazum

 

april 2015.

Budžet F BIH

IV

Isporuka i montažo klimo uređaj 3 kom.

39717200-

3.100.00 KM

direktni sporazum

maj 2015.

maj 2015

Budžet F BIH

 

Nabava namjenske IT opreme za CZZ-PC računalo ta potrebe funkcionlsonja spiromstrije, audiometrije 1 kapilaroskoplje te ostale sitne kancelarijske opreme (multifunkc. ureda] printer skener koplrfax, 12 uredskih stolica, radni stol za ordinaciju 2 kom., konferencijski stol 1 kom., komoda ladičar 2 kom., ormar dvokrilni 2 kom., stojeća vješalica za odjeću 2 kom.)

30200000- I

39100000- 3

4.250.00 KM

direktni sporazum

ma) 2015.

 

Budžet FBiH

VI

Nabavko sitne tabor, opreme (M-186-Z CLEANSER 100ml(2kom), Stetoskop (2 kom), Tlakomjer (2 kom), Digitolni termometar za sušionik sa kalibracijom (1 kom), Vortex treskolka za epruvete (2 kom), Pipetor (1 kom), Precizni elektronski verifikacijskl termometar sa izvrienom kalibracijom (2 kom), Automatske jednokonalne pipete (2 kom). Laboratorijski rešo f1 kom). Kolica za distribuciju uzoraka (Ikom), Laboratorijski mikser (1 kom), Dispenzerza kiseline (1 kom), Automatska propipeta (2 kom), Homogenizator 1 kom. Frižider Ikom)

38000000-

5.

5.450.00 KM

direktni sporazum

maj 2015.

maj 2015.

Budžet F BIH

 

R.BR.

PREDMET NABAVE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNO VRIJEME POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNO VRUEME ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR FINANCIRANJA

 

E. GRAĐEVINSKI RADOVI

35.000.00 KM

 

 

 

 

 

Građevinski radovi u OJ Sorafevo

 

 

konkurentski zahtjev za

2S.04.2015.

31.0S.201S.

Budžet FBiH

1

LOT 1 Adapaiacija prostora u Tahtali sokaku

 

35.000.00 KM

 

 

 

 

2

LOT  2- Krečenje kancelarija i aregrada za S2E

 

8.000,00 KM

 

 

 

 

 

Plan nabave Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bil i usvojen je na 79.sjednici Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH od 31.03.2015. godine.

 

Broj: UV-01-01-01-01-1-2-11-1 /2015.

Datum. 31.03.2015.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prim. dr. Goran Čerkez.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: