Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.07.2015. 14:07

(najava tendera za 2015. godinu) Nabavka materijala za hibridnu poštu, kancelarijskog i ostalog materijala za administraciju, materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostora, maziva i ostalih pomoćnih sirovina i materijala za održavanje opreme, materijala u funkciji poštanskih usluga (poštanski obrasci), poštanskih vrijednosnica, goriva, mazuta, ulja za loženje, rezervnih dijelova, auto guma, službene odjeće i obuće, reklamnog materijala, zaštite na radu, sredstava za rad na šalteru, transportnih sredstava, infromatičkih, poštanske opreme, sredstava tehnič. zaštite i poštanskog inventara

Izvor: Akta.ba, 11.03.2015.

"JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

GENERALNA DIREKCIJA               

 

Broj: UD-01-3.2-5852/15

Sarajevo,11.03.2015.godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BIH ("Službeni glasnik BiH" 39/14), i člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo broj: UD-01-3.2- 5233/15 od 04.03.2015. godine, a po Zahtjevu Sektora za ekonomsko finansijske poslove broj:04.3-13.73-5102/15 od 03.03.2015 godine, Uprava Društva na 259 sjednici održanoj dana 11.03.2015 godine donosi:

 

PLAN JAVNIH NABAVKI

ZA 2015. godinu

 

I

Na osnovu Odluke o usvajanju Plana poslovanja "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2014-31.12.2016.godinu, broj: S.D..1.2.-11148/13 od 23.09.2013.godinu kojim je utvrđen Plan poslovanja za 2015.godinu donosi se Plan nabavki za 2015.godinu čiji tablerani prikaz je dat u Prilogu br.1. koji čini sastavni dio ovog Plana.

Tabelarni prikaz nabavki dat je u sadržaju i formi propisanoj članom 4. Pravilnika o javnim nabavkama Društva.

Plan nabavki za 2015.godinu će biti realizovan iz vlastitih sredstava i nisu predviđene nabavke koje se odnose na rezervirane i subvencionirane ugovore.

Planirana sredstva po osnovu rashoda iskazana u Planu poslovanja za 2015.godinu, ukoliko nisu iskazana u ovom Planu nabavki po potrebi će se realizovati na osnovu donošenja Odluke o pokretanju postupka nabavke u kojoj će biti navedena stavka Plana poslovanja - rashoda na osnovu koje se pokreće nabavka.

 

II            

Za sve nabavke predviđene ovim Planom obaveza je donošenja odluke o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju utvrđenim članom 18. ZJN BiH.

Do donošenja ovog Plana sve donesene odluke o pokretanju postupka nabavke u 2015.godinu, shodno članu 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama, čine sastavni dio ovog Plana nabavki.

Odlukom o pokretanju postupka nabavke određuje se nosilac posla kao i da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum, kao i period na koji se zaključuje okvirni sporazum.

 

III           

Uprava Društva zadržava pravo u slučaju obrazloženog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama da može promjeniti vrstu postupka, nosioca posla kao i procijenjenu vrijednost nabavke do iznosa utvrđenog ovim Planom.

 

IV          

Sredstva predviđena za neplanirane nabavke ili sredstva predviđena u tački III, IV i V Odluke o usvajanju Plana poslovanja "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2014- 31.12.2016.godinu broj: S.D..1.2.-11148/13 od 23.09.2013.godinu, mogu se koristiti na osnovu pojedinačne odluke shodno članu 17. i 18. Zakona o javnim nabavkama.

Maksimalna vrijednost odluka o pokretanju postupka nabavki, shodno ovoj tački može biti do iznosa utvrđenog u Odluci o usvajanju Plana poslovanja "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2014-31.12.2016.godinu, broj: S.D..1.2.-11148/13 od 23.09.2013.godinu.

Sve odluke o pokretanju postupka nabavke donijete po osnovu navedenom u ovoj tački kao neplanske odluke biti će predmet rebalansa plana poslovanja odnosno čine sastavni dio ovog Plana nabavki.

 

V            

Ugovorni organ će na svojoj web stranici objaviti u roku od 60 dana od dana usvajanja Plana poslovanja za sve nabavke čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 KM za robe i usluge, odnosno 80.000,00 KM za radove tj. u roku od 60 dana od početka tekuće godini ukoliko je navedenu godinu ima usvojen godišnji plan u okviru trogodišnjeg plan poslovanja.

 

VI          

Ovaj Plan nabavki stupa na snagu danom donošenja a izvod iz Plana shodno tački VI ovog Plana nadležna služba će izvršiti u roku od 7 dana od stupanja na snagu Plana nabavki. Nadležne službe i određeni nosioci posla dužni su postupati u skladu sa dnosenim Planom nabavke te podnijeti zahtiejve za pokretanje postupke nabavki četiri mjeseca prije isteka ranijih ugovora ili potrebe za određenom nabavkom.

 

 

Redni broj

Predmet nabavke

Oznaka JRJN

Roba, usluge ili radovi

Procjenjena vrijednost u KM (bez PDV)

Vrsta postupka nabavke, ili je izuzeto    od primjene ZJN osnov*

Da li se zaključuje okvirni sporazum i na koji period

Nosioc provođenja postupka nabavke

Period pokretanja postupka nabavke

Napomena- korekcije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A.

Nabavke koje nemaju karakter investicija

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Materijal za hibridnu poštu

30199330

ROBA

888,900

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

2.

Kancelarijski i ostali materijal za administraciju

30192000

ROBA

378,000

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

3.

Materijal za čišćenje i održavanje uredskih prostora

39830000

ROBA

156,800

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

4.

Mazivo i ostale pomoćne sirovine i materijal za održavanje opreme

24951100

ROBA

131,700

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

5.

Materijal u funkciji poštanskih usluga (poštanski obrasci)

22822000

ROBA

303,400

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

6.

Izdavanje poštanskih vrijednosnica

22410000

ROBA

235,700

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

7.

Čvrsta goriva

91100000

ROBA

105,800

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

8.

Mazut i ulje za loženje

91351000

ROBA

298,900

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

9.

Gorivo i mazivo za transportna sredstva

91300000

 

695,800

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

10.

Rezervni dijelovi

34300000

ROBA

102,600

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

11.

Auto gume

34351000

ROBA

103,900

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

12.

Službena odjeća i obuća

18222000

ROBA

85,500

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

13.

Prevozne usluge u zračnom prometu

60411000

USLUGA

153,800

PREGOVAR. P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

14.

Usluge investicionog održavanja

45213120

RADOVI

415,200

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

 

Redni broj

Predmet nabavke

Oznaka JRJN

Roba, usluge ili radovi

Procjenjena vrijednost u KM (bez PDV)

Vrsta postupka nabavke, ili je izuzeto od primjene ZJN osnov *

Da li se zaključuje okvirni sporazum i na koji period

Nosioc provođenja postupka nabavke

Period pokretanja postupka nabavke

Napomena-

korekcije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

Poštanske zgrade (izgradnja i rekonstrukcija )

45213120

RADOVI

2,743,400

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

16.

Printani mediji ( zakup oglasnog prostora)

79341000

USLUGA

70,000

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

17.

Elektronski mediji (zakup oglasnog prostora)

79341400

USLUGA

163,250

PREGOVARAČKI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

18.

Promotivne aktivnosti i reklamni materijal

22000000 79900000

ROBA/USLUGA

91,200

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

19.

Sponzorski aranžmani

79342200

USLUGA

119,665

PREGOVARAČKI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

20.

Sistematski pregledi

85140000

USLUGE

52,600

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

21.

Osiguranje Imovine i lica

66514110

USLUGE

209,400

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

22.

Tehnički pregled i registracija vozila

71631200

USLUGA

86,000

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

23.

Zaštita na radu

18143000

ROBA

186,200

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

24.

Zaštita od požara

71317200

USLUGA

101,400

OTVORENI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

25.

Telekomunikacijske usluge

 

USLUGA

550,000

OTVORENI ILI PREGOVARAČKI POST.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

B.

Investicije

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sredstva za rad na šalteru

30144100

ROBA

219,100

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

II

Transportna sredstva

34130000

ROBA

959,100

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

III

Informatička sredstva

30200000

ROBA

1,830,500

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

IV

Poštanska oprema

30231300

ROBA

69,800

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

V

Sredstva tehnič. zaštite

32323500

ROBA

224,200

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

VI

Poštanski inventar

39130000

ROBA

138,400

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

 

Redni broj

Predmet nabavke

Oznaka JRJN

Roba, usluge ili radovi

Procjenjena vrijednost u KM (bez PDV)

Vrsta postupka nabavke, ili je izuzeto od primjene ZJN osnov*

Da li se zaključuje okvirni sporazum i na koji period

Nosioc provođenja postupka nabavke

Period pokretanja postupka nabavke

Napomena- korekcije

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VII

Poštanske zgrade (izgradnja i rekonstrukcija )

45213120

RADOVI

2,743,400

OTVORENI P.

Tačka 2. stav 3. Plana J.N.

Tačka2. stav 3. Plana J.N.

Tačka 6. Plana J.N.

 

 

* U koloni 6. koja predviđa postupak nabavke, moguća je promjena postupka nabavke na način utvrđen u tački 3. Plana JN za 2015. godinu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: