Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.06.2016. 10:13

(najava tendera za 2016. godinu) Nabavka pogonskog goriva, auto guma, sitnog inventara, materijala za održavanje vozila, materijala za održavanje zgrada, kancelarijskog i kompjuterskog materijala, službenih novina, stručne literature, kancelarijskog namještaja, kompjuterske opreme

Izvor: Akta.ba, 30.05.2016.

Bosna i Hercegovina

Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine

 

Broj: 01-10-PBiH-108 /16

Datum, 26.05.2016.godine

 

Na osnovu člana U. stava 2. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 8/02, 10/02,44/04 i 74/14),a u vezi sa članom 40. Poslovnika o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH' broj 37/04), Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj:39/14) i u skladu sa Budžetom Pravobranilaštva BiH za 2016.godini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 101/15), Pravobranilac Bosne i Hercegovine, dana 26.5.2016.godine donio je:

 

ODLUKU

o donošenju Plana nabavke za 2016.godinu

I

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine, utvrđuje stvarne potrebe za nabavku roba, usluga u kalendarskoj 2016.godini. U skladu sa Budžetom za 2016.god inu, s ciljem da se osigura sve Što je potrebno za djelokrug rada donosi se Plan nabavke, koji sadrži informacije o predmetu nabavke,procjenjenoj vrijednosti nabavke, planiranim sredstvima u budžetu (iznos i konto),vrsti postupka, planiranom početaku i završetku postupka,način ugovaranja i vremenu potpisivanja ugovora.

II

Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine zadržava pravo u slučaju opravdanog zahtjeva na osnovu odredaba Zakona o javnim nabavkama promjeniti vrstu postupka,kao i procjenjene nabavke vrijednosti na osnovu obrazloženja na osnovu ekonomske ili drugih pokazatelja, kao što su značajne promjene u cijeni u odnosu na cijenu u vrijeme procjene vrijednosti,povećanje ili smanjenje količina u skladu sa promjenjenim okolnostima i slično.

III

Za sve planirane nabavke Plan nabavke zahtjeva donošenje odluke o pokretanju postupka nabavke u obliku i sadržaju u skladu sa članom lS.Zakona o javnim nabavkama. Sredstva namjenjena za neplanirane kupovine mogu se koristiti na osnovu pojedinačne odluke na osnovu obrazloženog primjeni neophodnosti i meritumu nabavke koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme donošenja plana nabavke.

IV

Plan nabavke objavit će se na web stranici Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine

V

Plan nabavki za 2016.godinu je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PRAVOBRANILAC BOSNE I HERCEGOVINE

Medina Vilić

 

PRAVOBRANILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

Broj: 01-10-PBiH-108 /16

Datum, 26.05.2016.godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni list BiH" broj 39/14) i Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu (nSlužbeni list BiH", broj 101/15), Pravobranilac Bosne i Hercegovine donosi:

 

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

 

Član 1.

Ovim aktom se regulira plan nabavke tekućih i kapitalnih izdataka Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2016.godinu.

 

Član 2.

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine će vršiti slijedeće nabavke:  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: