Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje godišne Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 28.05.2013.

 

AD POLJOPRIVREDNI ZAVOD

BIJELJINA

 

BROJ: 310/13

DATUM: 27.05.2013.

 

Na osnovu člana 267 stav 2 Zakona o privrednim društvima i člana 43 Statuta AD Poljo-privredni zavod Bijeljina i Odluke Upravnog odbora broj 309/13 od 27.05.2013. godine Upravni odbor Društva:

 

SAZIVA

godišnju Skupštinu akcionara Poljoprivrednog zavoda a.d. Bijeljina

 

Skupština će se održati dana 28.06.2013. godine u prostorijama Zavoda u ulici Stefana Dečanskog bb Bijeljina sa početkom u 14.00 časova.

 

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme ponovljena sjednica Skupštine održaće se narednog dana na istom mjestu sa početkom u 14.00 časova.

 

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara koji imenuje -zapisničara

- 2 ovjerivača zapisnika iz reda akcionara

- komisiju za glasanje

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara od 29.06.2012. go-dine

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu

5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Zavoda za 2012. godinu

6. Razmatranje usvajanja izvještaja o poslovanju AD Poljoprivredni zavod Bijeljina za 2012. godinu

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2012. godinu

8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012. godinu

9. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu

10. Tekuća pitanja

 

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica. Pravo glasa na sjednici skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 18.06.2013. godine.

 

Materijale za ovu Skupštinu akcionari mogu dobiti u sjedištu društva svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: