Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje treće vanredne Skupštine akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 28.05.2013.

 

KP «VODOVOD» AD

S R B A C

 

Broj:704/13

Datum: 27.05.2013. god.

 

Na osnovu člana 33. Statuta KP «Vodovod» AD Srbac, Nadzorni odbor KP «Vodovod» AD Srbac na sjednici održanoj 22.05.2013. godine,

 

SAZIVA

 

Treću vanrednu Skupštinu akcionara Komunalnog preduzeća «Vodovod» AD Srbac, koja će se održati u PONEDJELJAK 10.06.2013. godine u 14,00 časova u sjedištu preduzeća.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva:

- Komisija za glasanje,

- Zapisničar,

- Ovjerivači zapisnika

2. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa devete godišnje Skupštine akcionara KP „Vodovod" AD Srbac,

3. Usvajanje izvještaja o primopredaji dužnosti direktora KP „Vodovod" AD Srbac,

4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta KP „Vodovod" AD Srbac,

5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac ispred malih akcionara,

6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac ispred malih akcionara,

7. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac ispred opštine Srbac,

8. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac ispred opštine Srbac,

9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac, ispred opštine Srbac,

10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora za reviziju KP „Vodovod" AD Srbac,

11. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. članova Odbora za reviziju KP „Vodovod" AD Srbac,

12. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa KP „Vodovod" AD Srbac br: 2165/07 od 24.12.2007. godine,

13. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Etičkog kodeksa KP „Vodovod" AD Srbac,

14. Donošenje Zaključka o prihvatanju prijedloga Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac za rashodovanje neperspektivne vojne imovine u posjedu KP „Vodovod" AD Srbac,

15. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac za rad u Nadzornom odboru br: 1312/12,

16. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac za rad u Nadzornom odboru,

17. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku Skupštine akcionara KP „Vodovod" AD Srbac za rad u skupštini br: 1314/12,

18. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku Skupštine akcionara KP „Vodovod" AD Srbac za rad u skupštini.

 

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati u PONEDJELJAK 17.06.2013. godine u 14,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u prostorijama Upravne zgrade KP «Vodovod» AD Srbac ul. 11. novembra 2. u Srpcu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, koji se određuje u pozivu za sjednicu Skupštine akcionara.

Pozivaju se predstavnici OPŠTINE SRBAC, Fonda za restituciju, Penzijskog rezervnog fonda RS i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: