Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje 13. redovne Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 30.05.2013.

Plan a.d. Banja Luka

Milana Tepića 4

78000 Banja Luka

 

 

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 52. Statuta prečišćeni tekst Akcionarskog društva za projektovanje i urbanističko planiranje "Plan" AD Banja Luka broj 114/12 od 29.6.2012. godine (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor je na 32. sjednici održanoj dana 28.5.2013. godine donio odluku kojom

 

SAZIVA

13. redovnu Skupštinu akpionara "Plan" AD Banja Luka

 

Član 1.

Sjednica Skupštine akcionara će biti održana 1.7.2013. gsdine (ponedjeljak) u kancelariji notara Slobodanke Gvozden, u ulici Gajeva broj 1, u Banjoj Luci, sa početkom u 14 časova i sa sljedećim

 

Dnevnim redom:

1. Razmatranje i donošenje Odluke o Izboru predsjednika sjednice Skupštine akcionara Društva,

2.  Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje:

3.  Usvajanje zapisnika sa pretvddne sjednice Skupštine akcionara;

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2012. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva  za 2012. gsiinu sa mišljenjem Upravnog od bora Društva i Izvještaja o poslovanju Društva za poslovnu 2012. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Društva,

7. Razmatranje i usvajanje Ugovora o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Društva "Plan" d.o.o., Banja Luka,

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta prečišćeni tekst Akcionarskog društva za projektovanje i urbanističko planiranje "Plan" AD Banja Luka broj 114/12 od 29.6.2012. godine.

 

U skladu sa članom 272. stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, materijal za sjednicu Skupštine i prijedlozi pripadajućih odluke će biti dostavljeni poštom svakom akcionaru individualno, a naročito materijal u vezi sa tačkom 6,7. i 8. dnevnog reda Skupštine.

U skladu sa članom 421. stav 2. tačka v) i članom 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", 127/08, 58/09 i 100/11) obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa akcija od Društva.

U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, svakom akcionaru individualno dostavljamo:

a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),

b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 6. Dnevnog reda i razdoge za takvu preporuku,

c) Ugovor o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Društva.

 

Broj: 24/2013, od 28.5.2013. godine       

 

Predsjednik Upravnog odbora

Dragan Injac

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: