Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 31.05.2013.

"1. MAJ - METALSKA" AD BANJA LUKA


Na osnovu člana 63. Statuta Društva, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj 28.05.2013. godine, donio je sljedeću

 

ODLUKU
o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara


Sjednica Skupštine će biti održana dana 30.06.2013. godine s početkom u 14.00 časova u prostorijama Društva, u Banjaluci, Ul. Pilanska br. 3.


Dnevni red sjednice Skupštine je:

1. Izbor predsjednika Skupštine.
2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine.
4. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Društva za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012. godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2012. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2012. godinu.
8. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013. godinu.
9. Donošenje obluke o pokriću gubitka.
10. Donošenje odluke o četvrtoj emisiji akcija.
11. Donošenje odluke o usvajanju izmjene Statuta društva.
12. Razno.

Ukoliko sjednica ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana istog dana na istom mjestu s početkom u 15.00 časova.
Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari i njihovi predstavnici koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa danom 20.06.2013. godine.

 

Svi materijali za Skupštinu kao i Prijedlog statuta mogu se podići u prostorijama Društva, Ul. Pilanska br.3, Banja Luka.
Obavještavamo akcionare da u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09 i 100/11) mogu koristiti pravo nesaglasnog akcionara, uvažavajući objavljivanje oglasa o sazivu Skupštine akcionara do održavanje sjednice Skupštine.

 

Banja Luka, 30.05.2013. godine

 

Predsjednik Upravnog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: