Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XVI sjednice Skupštine dioničara

Izvor: Nezavisne novine, 01.06.2013.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora TRZ Hadžići d.d. br. NO-0074/13. donesene na 94. sjednici Nad­zornog odbora održanoj 30.05.2013. godine, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Nadzorni odbor TRZ Hadžići d.d. objavljuje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XVI sjednice Skupštine dioničara TEHNIČKO-REMONTNOG ZAVODA HADŽIĆI DD

 

XVI sjednica Skupštine dioničara TRZ Hadžići d.d. održaće se 21.06.2013. godine u 11 sati u sjedištu Društva u Ulici 6. marta bb u Hadžićima.

Za zasjedanje Skupštine je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1.  Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika kao i tri člana Odbora za glasanje

2.  Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva koji uključuje:

a)   finansijski izvještaj Društva

b)   izvještaj vanjskog revizora

c)    izvještaj Nadzornog odbora i

d)   Odbora za reviziju za 2012. godinu

3.  Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja za 2013. godinu

4.  Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka iz 2012. godine

5.  Donošenje odluke o visini naknade za članove Nadzornog odbora

U radu Skupštine i odlučivanju mogu učestvovati svi dioničari u skladu sa zakonom, lično ili putem ovlj- štenog punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći od dioničara ili ako je riječ o dioničaru - pra­vnom licu, zastupnika dioničara.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica ima pravo u pisanoj formi predložiti pitanja i prijedloge odluka za zasjedanje Skupštine 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja. Glasanje na sjednici Skupštine vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem ZA ili PROTIV. Prijave za učešće u radu i odlučivanju na XVI sjednici Skupštine dostavljaju se najkasnije 3 (tri) dana pri­je njenog održavanja.

Prijava se podnosi neposredno ili preporučeno poštom na adresu TEHNIČKO-REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI d.d. u Ul. 6. marta bb, Hadžići.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, direktor i drugi članovi Uprave su dužni prisustvovati zasjedanju Skupštine.

Svi učesnici na sjednici Skupštine dužni su dostaviti kopiju dokumenata za identifikaciju, ličnu kartu ili pasoš.

Materijali za zasjedanje Skupštine mogu se pogledati svakim radnim danom od 8 do 15 sati kod sekretara Društva gdje se mogu dobiti i dodatne informacije. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 033/420-324.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Hamid Dupovac

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: