Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje sedamnaeste sjednice Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 05.06.2013.

Na osnovu članova 242. i 269. Zakona o privrednim društvima, odredaba Statuta "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar i odluke Nadzornog odbora od 31. 5. 2013. god. o sazivanju Skupštine Društva, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju sedamnaeste sjednice Skupštine "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar Skupština Društva "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar saziva se za 26. 6. 2013. god. (srijeda) sa početkom u 11 sati. Skupština će se održati u prostorijama društva u Mostaru, Trg Ivana Krnde- lja br. 4 (autobuska stanica). Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela

- predsjedavajućeg Skupštine

- odbora za glasanje

- zapisničara

- dva ovjerivača zapisnika

2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva

3. Razmatranje i usvajanje:

a) Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju za 2012. godinu

b) Izvještaja o radu Nadzornog odbora

c) Izvještaja vanjskog revizora

d) Izvještaja Odbora za reviziju

4. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva

5. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva

6. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Društva

7. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru Odbora za reviziju

8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade Odbora za reviziju

9. Razmatranje i usvajanje odluke o načinu izbora vanjskog revizora

10. Razno

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine i koji je podnio prijavu za učešće u pisanom obliku najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine. Učešće u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti i putem punomoćnika. Punomoćnik dioničara mora imati punomoć u obliku pisane izjave potpisane od dioničara vlastodavca i punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo u roku od osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka.

Uvid u materijale može se izvršiti neposredno u sjedištu Društva radnim danom od 8 do 11 sati.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: