Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Trinaeste redovne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 05.06.2013.

DD "STROJNI" BREZA

Broj: 241/13 Breza, 3.6.2013. godine

 

Na osnovu članova 241,242. i 269. Zakona o privrednim društvima ("SI. novine FBiH" br. 23/99, 45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08) člana 86. -101. Statuta Dioničkog društva "Strojni" Breza, Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Društva br. 239-a/13 od 3.6.2013. godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU TRINAESTE REDOVNE SKUPŠTINE STROJNI DD BREZA

Redovna Skupština dioničara "Strojni" d.d. iz Breze, održat će se 27.6.2012. godine sa početkom u 13.00 sati u Brezi, Ul. Titova br. 16, sala Udruženja penzionera Breza. Za redovnu Skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje zapisnika sa 12. redovne Skupštine Društva

3. Usvajanje godišnjeg izvještaja Društva koji obuhvata finansijski izvještaj, Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2012. godine (izvještaj vanjskog revizora), izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu.

4. Izbor vanjskog revizora za 2013. godinu

5. Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora

II - Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje

1. Pravo učešća u radu Skupštine i odlučivanju imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine, a dioničar ga ostvaruje neposredno ili putem punomoćnika.

2. Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se izvršiti na dan održavanja Skupštine u sjedištu Društva u sali Udruženja penzionera Ul. Titova br. 16, Breza u vremenu od 12 do 13 sati kod Odbora za glasanje.

3. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Dioničkog društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja Dioničkom društvu najkasnije do početka rada Skupštine.

4. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ove obavijesti.

5. Prijave, punomoći i prijedlozi dostavljaju se na adresu sjedišta Društva u Brezi, Ul. Bosanska br. 40.

6. Dioničar (punomoćnik) ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu po objavljivanju Obavještenja, svakim danom od 8 do 15 sati u sjedištu Društva do dana održavanja Skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora DD "STROJNI" BREZA

Jakub Dinarević, mr. dipl. ing. rud

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: