Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Dvanaeste Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 05.06.2013.

Na osnovu čl. 241. i 242. Zakona o privrednim društvima (SI. nov. FBiH, 23/99 i 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 84/08) i Odluke Nadzornog odbora broj 58/13. od 31.5.2013. g. o sazivanju dvanaeste Skupštine dioničara Društva, predsjednik Nadzornog odbora objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU DVANAESTE SKUPŠTINE DIONIČARA "GMK" d.d. KAKANJ

Dvanaesta Skupština dioničara "GMK" d.d. Kakanj će se održati u petak, 28.6.2013. g. u sali direkcije "GMK" d.d. Kakanj, ulica S. ef. Merdanovića bb, sa početkom u 15 sati.

I. Za dvanaestu Skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara - ovjerivača zapisnika sa Skupštine;

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2012. g. sa izvještajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;

3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2012. g;

4. Donošenje odluke o prestanku društva "GM-AC" d.o.o. Kakanj;

5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2013. godinu.

II Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

III. Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika. Dioničar- punomoćnik dužan je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporučenom poštom podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika i dostavlja se Dioničkom društvu.

IV. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red naredne Skupštine Društva, kao i izmjenu utvrđenog dnevnog reda i prijedloga odluka, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

V. Izbor vanjskog revizora vršit će se na osnovu prijava revizorskih kuća. Prijave se mogu podnijeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

VI Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka za dvanaestu Skupštinu dioničara Društva, dostupni su dioničarima Društva u prostorijama Društva prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: