Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje redovne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 07.06.2013.

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima (Službene novine F/BiH broj 23/99; 45/00; 2/02; 6/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08, 7/09 i 63/10), te člana 26. Statuta DD "Napredak" Tešanj, u skladu sa odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine dioničara od 27.5.2013.godine Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DD "NAPREDAK" TEŠANJ

 

I Saziva se Skupština dioničara "NAPREDAK" dioničko društvo Fabrika konfekcije Tešanj za 29.6.2013. godi-ne sa početkom u 14 sati.

Skupština dioničara DD "NAPREDAK" Tešanj će se održati u sjedištu društva u Tešnju, Ul. Raduša bb.

 

II Nadzorni odbor je imenovao Odbor za glasanje u sastavu:

1.Hadžimehić Aida - predsjednik

2.Ibrahimkadić Melisa - član

3.Šišić Edina - član

Zapisnik će voditi sekretar društva, Elvir Kruško, dipl. pravnik.

 

III Za Skupštinu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine društva i to:

a)Predsjednika

b)Ovjerivače zapisnika

2.Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju za 2012. godinu

3.Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Nadzornog odbora

4.Donošenje odluke o usvajanju izvještaja vanjskog revizora

5.Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Odbora za reviziju

6.Odluka o rasporedu dobiti za 2012. Godinu

 

IV

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji je kod Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine bio evidentiran 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili za učešće u radu Skupštine najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja Skupštine.

Pisane prijave o učešću u radu Skupštine dostaviti lično ili preporučeno poštom u sjedištu Društva. Osim svakog poslovno-sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženja sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udniživanja i zastupanja dioničara u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupriik takvog pravnog lica.

Punomoć za zastupanje dioničara u radu i odlučivanju na Skupštini daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika. a potpis vlastodavca na punomoći mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa rukopisa i prijepisa (SL list SRBiH. broj: 39/75). Ovjera potpisa od nadležnog organa se traži samo za fizička lica.

Punomoć može sadržavati obavezujuća uputstva za punomoćnika, ako uputstva nije dobio, punomoćnik je du- žan postupati sa razumnom prosudbom i u najboljem interesu dioničara-vlastodavca.

Prijava uz koju se prilaže kopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan u sjedištu društva.

Glasanje na Skupštini se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora ZA ili PROTIV prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvrduje Odbor za glasanje.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine će biti dostupni na uvid svakom zainteresiranom dioničaru, punomoćniku u sjedištu društva.

Za ostale odredbe o radu zasjedanja Skupštine primjenjivat će se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

DD NAPREDAK TEŠANJ

Rusmir Hrvić, dipl. oec

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: