Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje XV (petnaeste) Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 07.06.2013.

Na osnovu člana 244. Zakona o privrednim društvima FBiH (Sl. novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10), ovlašteni sazivač VF-Komerc d.o.o. Sarajevo, kao dioničar sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XV Skupštine dionićara VF Komerc-Progres" d.d. Lukavac

 

Saziva se XV Skupština društva dioničara "VF Komerc-Progres" d.d. Lukavac za 28.6.2013. godine sa početkom u 9 sati.

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama društva u Lukavcu, ulica Patriotske lige bb.

Za Skupštinu se određuje slijedeći dnevnl red:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva za 2012. godinu

3. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

4. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora

5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora

6. Razno

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pisano predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja za održavanje Skupštine. Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 72 sata od dana i sata određenog za održavanje Skupštine. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBIH 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara može se ostvariti i putem punomoćnika koji je dužan da postupa u skladu sa uputama dioničara. Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

Dioničar ima pravo, počev od prvog dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama sjedišta Društva izvršiti uvid u isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.  Prijava se može podnijeti neposredno ili poštom na adresu Društva "VF Komerc-Progres" d.d. Lukavac, ul. Patriotske lige bb, Lukavac.

 

Sazivač Skupštine:

"VF-Komerc" d.o.o. Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: