Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje 13. Skupštine dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 08.06.2013.

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 23/99,45/00,2/02,6/03,29/03,68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09,19/10) i svoje odluke o sazivanju 13. Skupštine dioničara UNIS-MIB-"UNIS-matic" d.d. Bugojno od 29.05.2013. godine, Nadzorni odbor UNIS-MIB - „UNIS-matic" d.d. Bugojno objavljuje

OBAVJEŠTENJE o sazivanju 13. Skupštine dioničara UNIS-MIB - „UNIS-matic" d.d. Bugojno

I - Datum, vrijeme i mjesto održavanja 13. Skupštine

Trinaestu Skupštinu dioničara UNIS-MIB - „UNIS-matic" d.d. Bugojno održat će se dana 29. 06.2013. godine u Bugojnu, ul. Armije BiH 171 sa početkom u 10 sati.

II - Radna tijela 13. Skupštine

Skupštini će do izbora predsjednika Skupštine predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Utvrđivanje kvoruzma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje u koji su imenovani:

1. Karadžaa Mehrid, predsjednik

2. Haračić Đafer, član

3. Mlivo Himzo, član

III - Dnevni red 13. Skupštine

Nadzorni odbor je utvrdio slijedeći dnevni red, Predhodni postupak, Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine,

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja u poslovanju Društva za 2013. godinu sa izvještajem: Nadzornog odbora i direktora društva,

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka i spajanju dionica Društva,

4. Izbor vanjskog revizora za 2013. godinu i Odbora za reviziju

5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora

6. Izbor članov novog Nadzornog odbora

7. Donošenje Odluke o preregistraciji Dioničkog društva u Društvo za ograničenom odgovornošću.

8. Donošenje Odluke o prodaji osnovnih sredstava radi podmirenja obaveza prema radnicima.

IV - Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda te predlaže trinaestoj Skupštini da donese:

1. Odluku o izboru tijela 13. Skupštine dioničara iz reda prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara i to: Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

2. Odluku o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju za 2013. godinu sa: izvještajem, Nadzornog odbora i direktora društva

3. Odluku o pokriću gubitka i spajanju dionica Društva

4. Odluku o izboru nezavisnog Vanjskog revizora za 2013. godinu i Odbora za reviziju

5. Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora

6. Izbor članova novog Nadzornog odbora

7. Odluku o preregistraciji Dioničkog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću.

8. Odluku o prodaji osnovnih sredstava radi podmirenja obaveza prema radnicima

V - Postupak prijkave za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini te način odlučivanja

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničra kod Registra za vrijednosne papire u FBiH 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tomroku ako ne pada u neradni dan

2. Pravo učešća uradu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoć za zastupanje dioničara daje se u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara

- vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se UNIS-MIB - ,,UNIS"-mticu" d.d. Bugojno lično, poštanskom pošiljkom ili faksom. Punomoć o zastupanju daje se nakon objavljivanja obaviještenja o sazivanju Skupštine.

3. Dioničar/punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je najaksnije 3 (tri).dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Odboru za glasanje podnijeti pismenu prijavuj ili preproučenom poštom na adresu UNIS-MIB-"UNIS-matic" D.D. Ul. Armije BiH 171 70230 Bugojno ili na faks 030 253504. Uz prijavu se obavezno prilaže dokaze za idetinfikaciju podnosioca prijave (fotokopija lične karte ili pasoša), a punomoćnici i punomoći,

4. Podnosiocu prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi učešća na Skupštini, koju je dioničar odnosno puno-moćnik dužan predati Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

VI - Glasanje

Glasanje na Skupštini se vrši:

- javnom aklamacijiom zatačku dnevnog reda „jedan"

- putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke za tačke dnevnog reda: 2,3,4,5,7 i 8.

- Putem glasačkih listića zaokruživanjem radnog broja kandidata zatačku dnevnog reda 6.

Glasački listići sadrže ime ili firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, prijedlog odlke i potpis dioničara - punomoćnika.

VII - Prijedlozi dioničara

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo Pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obaviještenja.

VIII - Skupštinski materijal

Dioničari odnosno punomoćnici dioničara mogu izvršiti uvid u sve materijale i8 prijedloge odluka Skupštine svakim radnim danom do 10.00 do 13.00 sati počev od dana objavljivanja ovog Obaviještenja u prostorijama u sjedštu Društva. Za ispunjavanje zahtijeva i davanje potvrda o izvršenom uvidu u materijale te davanje istih na uvid ovlašten je sekretar Društva ali bez ovlaštenja za tumčenje sadržaja materijala.

Predsjednik Nadzornog odbora

Nedžad Đogić s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: