Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje godišnje Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 11.06.2013.

Na temelju članka 242. stavak 1. i člana 269. točka 10. Zakona o gospodarskim društvima ("St novine FBiH", br. 23/99,45/00, 2/02,68/05,91/07,84/08, 7/09 i 63/10"), člana 10. Pravilnika o upravljanju dioničkim dru­štvima ("S1. novine FBiH" br. 19/10) i odredbe članka 63. Statuta "Bosanac" d.d. Orašje i Odluke Nadzor­nog odbora "Bosanac" d.d. Orašje o sazivanju redovne godišnje Skupštine broj: 01-91 /13 od 10.6.2013. go­dine, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

 

OBAVIJEST

o sazivanju godišnje Skupštine dioničara "Bosanac" d.d. Orašje

 

Skupština Dioničkog društva za proizvodnju, otkup i obradu duhana "Bosanac" Orašje saziva se za 5.7. (petak) 2013. godine, sa početkom u 12 sati u prostorijama "Bosanac" d.d. Orašje, ulica VIII broj 46 Orašje.

Za sjednicu Skupštine Društva predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedatelja Skupštine i imenovanje dva ovjerivača zapisnika;

2. Razmatranje i usvajanje izvješća o poslovanju "Bosanac" d.d. Orašje za poslovnu 2012. godinu koji  uključuje financijsko izvješće, izvješće vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka po godišnjem izvješću o poslovanju Društva za poslovnu 2012. godinu;

4. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

5. Izbor Nadzornog odbora " Bosanac" d.d. Orašje;

6. Izbor Odbora za reviziju "Bosanac" d.d. Orašje;

7. Donošenje odluke o visini naknade članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

8. Donošenje odluke o ovlasti Nadzornog odbora za izbor vanjskog revizora i

9. Podnošenje Skupštini Plana poslovanja "Bosanac" d.d. Orašje za poslovnu 2013. godinu.

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini, dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo­žiti izmjenu dnevnog reda i pripremljenih prijedloga odluka u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove oba­vijesti u dnevnom listu.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Odbo­ru za glasovanje, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara, ima pravo od prvog dana po objavljivanju obavijesti o sazivanju Skup­štine izvršiti uvid u materijal uvršten u dnevni red Skupštine neposredno u sjedištu Društva, u Orašju ulica vm br. 46, u službi pravnih poslova kod tajnika Društva.

Način glasanja dioničara na Skupštini je slijedeći: za tačku 1. dnevnog reda - aklamacijom prisutnih učesni­ka, a za tačke 2, 3, 4, 5,6, 7 i 8 dnevnog reda - putem glasačkih listića.

 

Orašje, 10.6.2013. godine    

                                                                                            

Predsjednik Nadzornog odbora

Ibrahim Hećimović dipl.ing.agr.   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: