Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje osme redovne Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 20.06.2013.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 127/08, 58/09 i l00/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS" broj 75/04 i 78/11) i člana 54. tačka 4. Statuta KP "Bobas" a.d. Kotor Varoš - prečišćen tekst, Nadzorni odbor, dana 18.6.2013. godine


SAZIVA
osmu redovnu Skupštinu akcionara KP "Bobas" a.d. Kotor Varoš koja će se održati u prostorijama preduzeća, dana 23.7.2013. godine /utorak/ sa početkom u 10 časova. Za sjednicu Skupštine akcionara Društva, predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela:

- komisije za glasanje,
- dva ovjerivača zapisnika
- zapisničara.

2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa sedme redovne Skupštine akcio-nara održane dana 25.6.2012. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji korigovanih finansijskih izvještaja KP "Bobas" a.d. Kotor Varoš za 2012. godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu
- Finansijskog izvještaja za 2012. godinu,
- Plana poslovanja za 2013. godinu,
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2012. godine,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2012. godinu,
7. Razmatranje Zahtjeva a.d. "Borja" Kotor Varoš i zauzimanje stava o istom,
8. Upoznavanje akcionara o postupku utvrđivanja prava raspolaganja za parcele 1663/1 i 1663/2, radi zauzimanja stava,
9. Razno.

Pravo odlučivanja u Skupštini imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici koji raspolažu sa akcijama Društva na osnovu izvještaja Central-nog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 13.7.2013. godine /deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine. Princip jedna akcija jedan glas. Akcionari ili njihovi ovlašteni predstavnici mogu izvršiti uvid u materijale za ovu Skupštinu u prostorijama preduzeća u periodu od 11 do 15 časova. U slučaju nepostojanja kvoruma za održavanje Skupštine, ponovljena Skupština akcionara, održaće se na istom mjestu dana 26.7.2013. godine sa početkom u 10 časova. Informacije se mogu dobiti putem telefona broj 051/783-119 

Broj: 1367/13.

Datum: 18.6.2013.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragica Knežević, dipl. ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: