Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje I vanredne sjednice Skupštinu akcionara

Izvor: Press Republika Srpska, 26.06.2013.

„IMPES" A.D. FOČA

Broj: 95/13

Datum, 21.06.2013. godine

 

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima „Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09 i 100/11) člana 26. Statuta „Impes" a.d. Foča saziva I vanrednu sjednicu Skupštinu akcionara za dan 26.07.2013. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva. Za I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine

- Predsjednika

- Komisije za glasanje

- Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne XIII sjednice Skupštine akcionara

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti - prodaja nekretnina

4. Donošenje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva „IMPES" a.d. Foča u društvo sa ograničenom odgovornošću

U vezi sa tačkom 3. i 4. predloženog dnevnog reda obavještavaju se akcionari da shodno Zakonu o privrednim društvima (čl. 421.1435.) mogu da ostvare prava kao nesaglasni akcionari na naknadu tržišne vrijednosti akcija.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara. Uvid u kompletan materijal za sjednicu akcionari mogu izvršiti svakim radnim danom od 7 do 14 časova u sjedištu Društva.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 12h na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

UPRAVNI ODBOR 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: