Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje petnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 29.06.2013.

Akcionarsko društvo " Fabrika opekarskih proizvoda"

Lopare

 

Broj: 44/13

Datum: 20.06.2013.

 

Na osnovu čl. 267. tačke 1. i 2. te čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Re­publike Srpske" br. 127/08,58/09 i 100/11), te čl. 20. i 22. Statuta, Upravni odbor AD FOP Lopare upućuje:

 

 

POZIV

 

Pozivaju se akcionari AD FOP Lopare na petnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja če se održati u srijedu, 31.07.2013. godine, s početkom u 12 časova, u prostorijama Društva u Loparama, LI. Mačkovac bb

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, verifikacione komisije - komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika);

2. Usvajanje izvještaja verifikacione komisije;

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne (redovne) sjednice Skupštine Društva;

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2012. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2012. godinu;

6. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja Društva za 2012. godinu;

7. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu;

8. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja Društva za 2013. godinu;

9. Tekuća pitanja.

 

Poziv za petnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", te na internet stranici Banjalučke berze.

Skupštinski materijali sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na sjednici Skupštine biće dostavl­jeni akcionarima u pisanoj formi najkasnije u roku od sedam dana od dana objavljivanja poziva u dne­vnim novinama.

Pravo učešća i pravo glasanja ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice tj. sa stanjem na dan 21.07.2013. godine.

Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije održavanja sjednice. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije održavanja sjednice Skupštine. Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari lično i putem punomoćnika. Skupštinski ma­terijali dostupni su akcionarima u sjedištu Društva u Loparama Mačkovac bb, svakim radnim danom od 9 do 13 časova.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica zakazuje se za isti dan s početkom u 14 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Dušan LAZAREVIĆ

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: