Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje druge vanredne Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 03.07.2013.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA
"METAL", a.d.
GRADIŠKA


Postupajući po Rješenju Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 57 0 V103003 13 V od 3.4.2013. g. koje je potvrđeno Rješenjem Višeg privrednog suda u Banjaluci broj 57 0 V 103003 13 Gž od 17.5.2013. gSAZIVAM
DRUGU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA "METAL", AD GRADIŠKA


Druga vanredna Skupština akcionara "Metal", a.d. Gradiška će se održati u četvrtak, 8.8.2013. g. u sjedištu društva u Gradišci, Ul. Josntejeva broj 7. sa početkom u 12 časova. U slučaju da se skupština ne održi u naznačeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena skupština se saziva za isti dan na istom mjestu sa istim dnevnim redom, sa počelom u 13 sati.

Za Skupštinu akcionara je predložen sljedeći

 

DNEVNI RED:


1. Imenovanje radnih tijela skupštine Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Sjednice Skupštine akcionara,

4. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti
a) zasnivanju založnog prava na nekretninama,
b) zasnivanju založnog prava na pokretnim stvarima - opremi.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, sa stanjem na dan 29.7.2013. g. (deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine). Akcionari mogu učestvovati u radu skupštine lično ili zastupani po punomoćnicima, a mogu glasati i pisanim putem. Punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u društvu i obavezno sadržavati sljedeće: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresu stanovanja odnosno Sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.Prijedlog dnevnog reda, prijedlozi odluka i ostali akti o predloženom dnevnom redu, objavljeni su na internet stranici Banjalučke berze, a.d. Banjaluka i na internet stranici društva, na www.metal-gradiska.com

Pisani materijal vezano za dnevni red može se dobiti u sjedištu društva svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Informacije se mogu dobiti putem telefona broj: 051/813-077.

 

OBAVJEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA

Akcionari koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluke Skupštine akcionara koje se odnose na raspolaganje imovinom velike vrijednosti, a po tački 4. prehtoženog dnevnog reda -nesaglasni akcionari imaju pravo na procjenu i otkup akcija po tržišnoj vrijednosti, a u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima.

Svaki akcionar koji namjerava da koristi svoje pravo na otkup akcija dužan je da dostavi društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi pravo na otkup akcija, ako se na Skupštini akcionara donesu predmetne odluke, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ako se na Skupštini akcionara usvoje predmetne odluke, akcionari koji su blagovremeno podnijeli obavještenje o namjeri traženja otkupa akcija i koji nisu glasali za usvajanje odluka, imaju pravo da pošalju pisani zahtjev društvu za otkup akcija, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Skupštine akcionara. Akcionar koji ne uputi obavještenje da želi da koristi svoje pravo na otkup akcija u roku od 30 dana od objavljivanja poziva ili koji glasa za predložene odluke nema pravo na otkup akcija.

ADVOKAT

Aleksandar Sajić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: